Keskkonna säästlikkus

Tartu Ülikooli geograafia instituut

Ehitiste keskkonnasõbralikkuse mõõdik ehk ehitusmõõdik on vahend, mille abil saab anda hinnangut ehitise keskkonnahoidlikkusele. Tegemist on kvalitatiivse hindamissüsteemiga, mida võivad kasutada kõik huvilised. Mõõdikut saab kasutada Microsoft Exceli tabelarvutusprogrammis.

Energiasääst - soojustamine

energiasäästu portaal

Eestis on valdavalt energeetiliselt ebaefektiivsed hooned. Keskmine aastane soojustarve meie elamutes on 200-400 kWh/m², analoogse kliimaga arenenud tööstusriikides aga 150-230 kWh/m² . Seega tarbime (ja maksame) energia eest vastavalt rohkem. See on põhiliselt halva soojustuse tagajärg.

Tuleohutus

Tamrex Ohutus

Tuleohutuse tagamine algab teadmistest ja õigetest hoiakutest, seejärel tulevad oskused ja õiged vahendid. Kõige olulisem on ellu jääda. Siinjuures oleme kõige kaitsetumad öösel. Tähtsuselt teine on esmane reageering - kui kiire ja kui pädev see on. Oluliseks osutuvad nüüd meie oskused ja eelnev ennetustegevus ehk see, kuidas me ennetaval ja ettevalmistaval perioodil käitunud oleme. Kas on olemas esmase reageeringu vahendid, teavitavad seadmed või süsteemid ning kas need vahendid on korras ja hooldatud. Tuleohu või selle kahjustuste vähendamiseks kodustes tingimustes on hädavajalikud kolm vahendit - kolm kodukaitsjat (suitsuandur, tulekustutustekk, 6kg pulberkustuti).

Sõltumatu hooneosa

Eesti ehitusliku tuleohutuse üldeeskirjade eelnõus on läänemaade eeskujul võetud kasutusele mõiste tuletõkkesektsioon (ingl. fire compartment). Standardne tulekahju ei tohi etteantud aja jooksul tungida sektsiooni sisse ega sellest välja. Tüüpilised tuletõkkesektsioonid on korter, trepikoda, kelder, korrus.

Elektritöödeks valitud kvaliteetsed materjalid tagavad hoone ohutuse

Oma Maja

Elektritöödeks tuleb valida kestvad ja ohutud materjalid, soodne hind võib tähendada standarditele mittevastavaid kaableid, mis võivad hiljem seada ohtu kogu hoone turvalisuse.

Ohtlik asbesti eemaldamine jäta spetsialistile

Äripäev

Alates 2005. aastast on kopsukahjustusi põhjustav asbest Euroopa Liidus keelatud. Mitu asbesti liiki keelustas Euroopa Komisjon juba 1999. aastal. Asbesti võib leiduda kõigis üle kahekümneaastastes hoonetes. Hoonete lammutamisel ja nendes töötades võib asbestiga kokku puutuda seintes, põrandaplaatides, linoleumpõrandates, ustes, lagedes, elektripaigaldistes, küttesüsteemides, fassaadides, katustes, isegi vee- ja kanalisatsioonitorudes.

Tulekaitsesüsteem summutab tulekahju

Äripäev

Keskmiselt miljon krooni maksev tulekaitsesüsteem asendab ruumis enamiku hapnikku lämmastikuga ja summutab tekkiva tulekahju varakult.

Radooniandur Ramon2.2

Hooli endast, oma lähedastest ja sõpradest! Radoon ei ole pseudoprobleem, vaid väga raskeid terviseprobleeme tekitav looduslik radioaktiivne gaas. Radoon tekib maapinnas loodusliku uraani lagunemisel ning tungib hoonetesse peamiselt vundamendipragude kaudu. Radooniandur annab teile pidevalt teada, milline on radoonitase teie elu- või tööruumides.