Kergkruus Fibo

MAXIT Estonia AS

maxit_kergkruus1.gif


Fibo kergkruusa saad osta siit!

Kergkruusa toodetakse Häädemeestel Pärnumaal. Peale esmast töötlemist põletatakse savi pöördahjus umbes 1150 OC juures. Põletamisel savi paisub ning tänu ahju pöörlemisele muutub keraamilisteks graanuliteks. Graanulid on täis väikseid suletud õhupoore ning see teebki temast kerge ja hea soojustusmaterjali. Kergkruus on keraamiline, tulekindel looduslik toode, mis hakkab pehmenema umbes 950 OC juures ja mille sulamistemperatuur on umbes 1150 OC. Ta on keemiliselt lähedane neutraalsele – pH on ligikaudu 8...9.


Kergkruusa omadused
Fraktsioonid, tihedused, tugevus

Fraktsioon
mm

Puiste mahu-
  kaal kg/m³

Graanuli mahu-
     kaal kg/m³ 

Survetugevus
MPa

 S (2... 4)

500...600

800...1200

2,5...3,0

M (4...10)

300...350

550... 800

1,2...1,4

L (10...20)

250...300

450... 650

0,9...1,1

Koormustaluvus
Kergkruus vastab oma kandeomadustelt enim peenliivale, olenevalt konstruktsiooni tihedusest on tema varisemisnurk 33...37O. Tihe kergkruusa kiht talub koormust 0,2 MPa. Vajaduse korral tihendatakse kergkruus 500...600 mm kihtidena vibroplaadiga või pinnasetööde korral linttraktoriga (lindisurve 30 kPa). Katuse- ja põrandakonstruktsioonides, kus koormus ja kihipaksus on väikesed, kergkruusa tavaliselt ei tihendata.

Kemikaalide ja ilmastikukindlus
Keraamilise tootena on kergkruus vastupidav enamike hapete, soolade, leeliste, õlide, bensiini jne mõjudele ning korduvatele jäätumissulamisprotsessidele.

Veeimavus
Kergkruusas võib olla vett graanulite pinnal ning neisse imendunult.

Kergkruusa normaalniiskus on näiteks:

 • ventileeritud katuse- ja põrandakonstruktsioonis umbes 0,5 massi% 
 • maaga kokkupuutes umbes 6 massi%
 • pinnases umbes 30 massi%

 Tulekindlus

Kergkruus on mittepõlev ehitusmaterjal.

 Soojusjuhtivus

Kergkruus-
konstruktsioon

Fraktsioon
mm

Veesisaldus
massi%

Soojaerijuhtivus 
λ W/mK

Katuses ja
vahelagedes

 L (10...20)
 M (4...10)

0,5
0,5

0,09
0,11

Pinnasele toetatud
põrandas

EL (10...20)

6

0,12

Geotehnikas

EL (10...20)

30

0,16

maxit_kergkruus2.gif

Ventileerimisomadused
Kergkruus on õhku läbilaskev ning seetõttu ventileeruvad ehitistest nii ehituslik, konstruktsiooniline kui ekspluatatsioonist tulenev niiskus ja aur. Järgnevas graafikus on vertikaalteljel antud õhuvoolu hulk kergkruusas ja horisontaalteljel rõhugradient.

KERGKRUUS EHITISTE PINNASESURVE VÄHENDAJANA - TASAKAALUSTAJANA

Tasakaalustamine on meetod, mille tulemusena muldkeha koormus koos ehitisega säilib samana kui loodusliku pinnase puhul ning sellega välditakse ehitise vajumine. Taldmiku tasakaalustamine: ehitise põhja alt eemaldatakse muldkeha. See asendatakse kergkruusaga, mille mass koos ehitise massiga vastab eemaldatud muldkeha omale. Osaline pinnasesurve vähendamine: aluspõhjale on lubatud teatud koormus ja ehitisele teatud vajumine.


EELISED
Tasakaalustades:

 • ei ole vaja vaiamistöid
 • saadakse sääst vundamendi maksumuses, kui kandev kiht on sügaval
 • saadakse korraga esmaklassiline põranda ja vundamendi soojustus


PROJEKTEERIMINE
Tasakaalustamise meetod eeldab eelnevaid pinnaseuuringuid ning vajumisarvutusi. Taldmiku arvutamisel tuleb arvesse võtta ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide lubatud vormimuutused ja vajumid.


KERGKRUUS GEOTEHNIKAS – KERGTÄIDE

 • mahukaal konstruktsioonis 400...600 kg/m³
 • tihendatud kergkruusakihi vajum 3% pideva 200 kN/m² koormuse puhul
 • E²-väärtus 30...75 MN/m² sõltuvalt kergkruusa kihi tihedusest sisehõõrdenurk 33...37O
 • soojaerijuhtivus λ = 0,16...0,19 W/mK (niiskus 10%)

 KERGTÄITE KASUTUSALAD
Nõrgale pinnasele ehitades väldib kergkruusa kasutamine vajumised, muldkeha murdumise ning seoses sellega parandatakse konstruktsiooni püsivust.


KASUTUSVALDKONNAD

 • teede ja raudteede mulded
 • torustike ehitused
 • kerged ehitised
 • põrandad looduslikul pinnasel

Spetsiaalkonstruktsioonide, näiteks kõrgete sillamahasõitude ja kaide puhul võib kergkruusa abil vähendada külgsuunalist ja vertikaalset pinnasesurvet tugiseinte ja -müüride tagasitäitel.
Vaivundamentide puhul võib kergkruusa abil vähendada täitepinnase kaasaviimise vaiade poolt ja pinnasele tekkivat lisakoormust. Pinnase tasakaalustamisel kasutatakse tavaliselt kergkruusa L(10...20), aga ka sõelumata kergkruusa, mille kuivmahukaal on max 400 kg/m³. Lisakandevõime saavutatakse stabiliseerides kergkruusa tsemendi või bituumenibaasiliste
ainetega.

 MAHUKAALUD

Kuiv kergkruusast mulle (W=10 mahu%)

500 kg/m³

Ajutiselt vee all

600 kg/m³

Püsivalt vee all

700...1000 kg/m³

 KERGKRUUS KÜLMAISOLATSIOONIKS


Kasutusvaldkondi:

Kasutusvaldkondi:

 • teed, raudteed ja platsid
 • torustikud
 • staadionid
 • madalvundamentidega ehitised


Kuivendatud pinnases kasutatakse soojaerijuhtivust λ = 0,16...0,19 W/mK. Väga hästi dreenitud pinnases võib see olla isegi madalam.

 TARNETINGIMUSED

 

Laaditud kergkruusa hulk mõõdetakse tehases. Koorem tiheneb transpordi ajal, kuid mahalaadimisel maht taastub.


TARNEVÕIMALUSED

 

 • puistena kuni 80 m³ mahutavusega kalluriga, vajadusel kaasas 5 m³ tõstekast
 • puhuragregaadiga, tõstekõrgus 20 m
 • bigbagides (suurkottides) mahutavusega 3 ja 1,5 m3
 • plastkottides 50 l

 Fibo tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes ja need on saadaval üle kogu maa.

Juhendid:

http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/vundamendid_5FF1_5Fuus.pdf
http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/vundamendid_5FF2_5Fuus.pdf
http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/vundamendid_5FF3_5Fuus.pdf