Mida pidada silmas ehitusprojekti tellimisel?Iga eritusprojekt on unikaalne ja nõuab personaalset lähenemist. Ehitusprojekt on hoone või rajatise ehitamiseks ja kasutamiseks vajaliku dokumentatsiooni kogum, mis koosneb muuhulgas projekti seletuskirjast, joonistest ja paljudest muudest asjakohastest dokumentidest.

Ehitusprojekti tellimisel on Fronter usaldusväärne ja kvaliteetne partner, kes koostab ehitusprojekti, mis aitab taotleda nii ehitusluba ja annab sealjuures nõu parimate ehitustehniliste lahenduste saavutamiseks. Fronteril on pikaajaline kogemus väga erinevate kasutusotstarvetega hoonete ja rajatiste projekteerimisel, jooniste valmistamise kogemusega nii eel-, põhi-, kui ka tööprojekti staadiumiteni (EP, PP ja TP). Koostöös tuntud ekspertidega pakutakse oma klientidele terviklikku hoonete ja rajatiste projekteerimisprotsessi.

Kvaliteetne ehitis saab alguse kvaliteetsest projektist, olenemata hoone suurusest või hoone projekteerimise eesmärgist. Puuduliku või kehva projekti korral on kõrgem nii ehitusmaksumus ja hilisemad ekspluatatsioonikulud. Ühtlasi ei aita sealjuures neid probleeme lahendada ka hea ehitaja valimine.

Fronter pakub projekteerimisel kvaliteeti, mis on otseses seoses projekteerija poolt projekti koostamiseks kulutatud ajaga ehk projekteerija põhjalikusega analüüsida kõiki hoone või rajatise ja selle osade komponente. See aitab säästa hilisemalt kordades rohkem raha kui seda on hoone ehitusel tehtavate vigade ümberehitamiseks tehtavad kulutused ja ajaline kadu.

Tavapäraselt soovitatakse projekteerimiskuludeks arvestada 4-10% ehitusmaksumusest ning sisulise poole pealt peaksid kõik ehitusprojektide osad (nii arhitektuurne, konstruktiivne kui ka eriosad) olema lahendatud põhiprojekti staadiumini.

Millele tuleks mõelda ehitusprojekti tellimisel?

Projekteerimise protsess algab tellijaga tähtaegade, lähteandmete ja hinnapakkumise kooskõlastamisest.

Suurus – kõigepealt tee selgeks, kui suurt hoonet sa vajad ja soovid ehitada. Tihti püütakse just suuruse arvelt kokku hoida mõeldes, et väiksem vaja võrdub odavam maja – võimalikult palju asju võimalikult väiksele pinnale ära mahutada jne. Tulemus võib olla hoopis vastupidine. Froteri eksperdid aitavad sul leida parimaid ruumilahendusi.

Materjalide valik – eksperdid aitavad sul valida õiged materjalid ning välistada ehitusfüüsikaliselt valede materjalide kasutamise

Põhjalik ja detailne projekteerimine aitab vältida väga paljusid hilisemaid probleeme nagu näiteks:
• Ehitusfüüsikaliselt valede materjalide kasutamine või tarindite valesti projekteerimine
• Tehnosüsteemide ebapiisavad lahendused ja sobimatus
• Radoonilekked hoonesse
• Liigniiskus ja hallituse teke
• Puudulik õhuvahetus
• Tarindite sobimatus tulenevalt kasutuskeskkonnast ja otstarbest
• Vähene valgustatus

Milllest koosneb projekteerimine? Laias laastus võib ehitusliku projekteerimise jagada kaheks: arhitektuurne ja insenerlik projekteerimine.

Arhitektuurse projekteerimine projekteerimise ülesandeks on luua esteetiline ja funktsionaalne ehitis, mis arvestab nii konstruktsioonilisi kui ka tehnoloogilisi lahendusi.

Insenerliku projekteerimise eesmärk on lahendada ära arhitektuurse kontseptsiooni tehnilised ja konstruktsiivsed aspektid.

Insenerliku projekteerimise hulka kuuluvad nii tehnosüsteemide projektid kui ka kandekonstruktsioonide projekteerimine. Kuna iga üksiku eelpool nimetatud projektiosa lahendamine nõuab spetsiifilisi teadmisi, siis koostavad neid dokumente üldjuhul eraldi vastavale valdkonnale spetsialiseerunud insenerid.

Selleks, et ühildada kõiki ehitusprojektide osasid nii, et oleks tagatud arhitektuuri, konstruktsioonide ja tehnosüsteemide omavaheline toimivus ja sobivus, soovitab Fronter oma klientidele end määrata projekteerimisprotsessi juhtima peaprojekteerija rollis. Seeläbi esindatakse tellija huvisid ja korraldatakse kogu projekteerimise terviklikus.

Fronter Construction Consulting OÜ on 2009. aastal asutatud ettevõte, kes tegeleb valdkondadega: ehituslik projekteerimine, ehitusalaste konsultatsioonide ja omanikujärelevalve teenuse pakkumisega. Lisainfo ettevõtte kodulehelt.