Ehitussõnastik

AB / CDE / FGH / IJK / LMN / OPR / STUVÕÄÖÜ

Füüsiline vananemine - ehitise põhitarindite tugevuse, töökindluse ja agressiivsetele mõjudele vastupanu järkjärguline kahanemine.

Garantiiaegne kontroll - kontroll ja ka tellija nõustamine ehitise projektikohasel evitamisel, seadmete häälestamisel ja defektide avastamisel kuni garantiikestuse lõpuni.
Garantiikestus - lõpetatud töö tellija poolt vastuvõtmise päevast loetav, lepingus näidatud ajavahemik, mille kestel töövõtja vastutab oma tehtud töö eest.
Geodeesia - teadus maa kui terviku ja selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest ning mõõtkavalisest kujutamisest tasapinnal.
Geodeesiainstrumendid - geodeetilistel väli- ja kameraaltöödel kasutatavad mehhaanilised, optilis-mehaanilised, elektrooptilised ja raadioelektroonilised isntrumendid.
Geotehnika - ehitusgeoloogiat, pinnase- ja kaljumehaanikat ning pinnasega otseselt seotud ehitusküsimusi hõlmav mõiste.
Graffiti - hoonete seintele, nõudele jne kritseldatud kirjad ja joonistused

Hajaasustus - igasugune asustus, mis pole tiheasustus.
Hange - a) ühekordne asjade, tööde ja teenuste tellimine ja ostmine; b) hangitud asjad, tööd ja teenused.
Hange ühelt pakkujalt - pakkumismenetlus, mille puhul ostja kutsub pakkumisele vaid ühe pakkuja.
Hankeleping - pärast pakkumuse vastuvõtmist sõlmitav ostu-müügi- või töövõtuleping.
Hankija - juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on omandanud hankimisõiguse.
Hea ehitustava - ehitiste püstitamine, muutmine ja korrashoid nii, et need oleksid lahenduselt ja teostuselt heal tasemel, tagaksid kasutajate heaolu ning sobiksid keskkonda.
Hea projekt(eer)imistava - head ehitustava (vt nr 9) toetav projekteerimine.
Hinnakoteeringu näitamisega pakkumine - pakkumismenetlus, mille puhul ostja taotleb laialt saadaolevate kaupade hankimist väljakujunenud hinnatasemest odavamalt.
Hooldusremont (seni sanitaarremont) - perioodiline hooldustöö ehitise normaalse toimimise (ekspluatatsiooni) tagamiseks ning ehitise kasutusea pikendamiseks.
Hoone - (alus)pinnasega püsivalt (kohtkindlalt) ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumiga ehitis.
Hooldus- ja kasutusjuhendid - koostatakse selgitamaks mittespetsialistile arusaadaval kujul tarindite hooldamist ja tehnosüsteemide tööpõhimõtteid, käsitsemist, hooldamist, reguleerimist ja remonti.
Hoone korruselisus - hoone pealmaakorruste arv.
Hoonestaja - isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.
Hoonestus, hoonestamine - hoonete ja nendega seotud rajatiste püstitamine (teataval kindla suurusega maa-alal). Eelduseks on hoonestusõiguse olemasolu.
Hoonestik, hoonestus - hoonestuse tulemus, hoonete kogum.
Hoonestusõigus - kinnisasja koormus, mis lubab isikul, kelle kasuks hoonestusõigus on seatud, omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist. Hoonestusõigus tekib kinnistusraamatusse kandmisega ja lõpeb kande kustutamisega, ulatub lisaks ehitusalusele maale ka kinnisasja osale, mis on vajalik ehitise kasutamiseks.
Hoonpink - metallilõikepink
Hüdraulilised sideained - ehk vesisideained on ained, mis kivistuvad nii õhus kui vees ja ei kaota oma tugevust niiskuse käes (tsement, veskiklaas)
Hüdroisolatsioon - takistab vee ja niiskuse edasipääsu.
Hüpoteek - kinnisvara (maa, hoonete, rajatiste) kindlustamisel (pantimisel) saadav laen, kusjuures kinnisvara ise jääb võlglase valdusse; sääraselt panditud varale pannakse keeld, mis märgitakse kinnistusraamatusse.
Höövel - puidulõikeriist pinna kujundamiseks ja tasandamiseks.
Hööveldamine - metalli ja puidu lõiketöötlemine, mille puhul tooriku suhtes sirgjooneliselt edasi-tagasi liikuv lõiketera lõikab tooriku pinnalt ühesuguse ristlõikega laaste.
Höövelmasin - pöörlevate lõiketeradega höövelpink puidutöö tarvis.
Höövelpink - tööpink metalli hööveldamiseks. Puidulõikepink õhukese puitmaterjali tootmiseks või tasapindsete külgedega puittoorikute(nt laudade) töötlemiseks.