Järelevalve ehitustegevuses

EHITUSJÄRELEVALVE , mida teeb kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus jälgib seaduse täitmist ning teeb vajadusel ettekirjutusi.
Pädevus:

 • ehitusprojektide ja mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine
 • ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine
 • töövõtja nõuetele vastavuse kontrollimine
 • ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise korraldamine
 • ettekirjutuste tegemine

OMANIKUJÄRELEVALVE  , mille teostamise peab nõutud juhtudel tagama omanik. Sisuliselt on omanikujärelevalve omaniku ehitusalal pädev konsultant, kes jälgib, et ehitaja täidaks oma kohustusi. 
Teostaja ülesanded:

 • kontrollib ehitamise vastavust ehitusprojektile
 • kontrollib ehitustööde nõuetekohast kvaliteeti
 • jälgib keskkonnaohutuse tagamist tööde käigus
 • kontrollib töövõtja poolset lepingu täitmist
 • kontrollib  tehniliste dokumentide koostamist ja nende vastavust tegelikkusele
 • esitab ettekirjutused puuduste kohta ja kontrollib nende täitmist
 • osaleb tööde ülevaatamisel ja vastuvõtmisel

RIIKLIK JÄRELEVALVE - avaliku võimu poolt teostatav järelevalve. Riiklik järelevalve jälgib seaduse täitmist kogu riigi ulatuses ning vajadusel teeb ettekirjutusi.
Järelevalvet teostavad asutused:

Tehnilise Järelevalve Amet (endine Sideamet, Raudteeinspektsioon ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioon)
Keskkonnainspektsioon
Päästeamet
Muinsuskaitseamet
Tööinspektsioon
Tervisekaitseinspektsioon
Maanteeamet
Veeteede Amet
Lennuamet
Veterinaar- ja Toiduamet
Tarbijakaitseamet

Omanikujärelevalve jahib ehitusapse

Äripäev

Ehituse maksumusest kuni kümme protsenti moodustava järelevalve spetsialisti palkamist peetakse kalliks tüütuseks, mille vajadus selgub alles ehitusvigade ilmnemisel või kasutusloa taotlemisel.