Tallinn võtab vastu Nõmme gümnaasiumi spordihoone planeeringu


BNS 09.11.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval vastu võtta Nõmme linnaosas Raudtee 73 ja Pargi 2a kinnistute detailplaneeringu, mis näeb ette Nõmme gümnaasiumi spordihoone rajamise.

Linnavalitsuse korralduse eelnõu seletuskirja põhjal on detailplaneeringu ülesanne Nõmme linnaosas 3,45 hektari suurusel maa-alal asuva Raudtee 73 kinnistu jagamine kaheks täielikult sotsiaalmaa-ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundiks.

Ühele moodustuvale krundile määratakse planeeringuga ehitusõigus kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega Nõmme gümnaasiumi spordihoone rajamiseks. Planeeritava hoone maksimaalne kõrgus maapinnast võib olla 17 meetrit, absoluutne kõrgus 68,2 meetrit.

Tallinna linnale kuuluva 29.504-ruutmeetrise Raudtee 73 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on sotsiaalmaa, alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa. Krundile on seatud hoonestusõigus tähtajaga 9. november 2036. Hoonestusõigus on Tallinna linna ja OÜ BCA Center kaasomandis.

Krundil paikneb kolmekorruseline soklikorrusega Nõmme gümnaasiumi koolihoone. Krundi keskosas paikneb kuur, mis planeeringulahenduse kohaselt likvideeritakse.

AS-ile Tallinna Vesi kuuluva 483 ruutmeetri suuruse Pargi 2a kinnistu maakasutuse sihtotstarve on tootmismaa. Krundil paikneb ühekorruseline veepumpla pumbamaja, millel on 30 meetri laiune sanitaarkaitsetsoon.

Spordihoone rajamisel tuleb lähtuda antud keskkonnale iseloomulikest ja arhitektuurselt sobivatest ehitusmaterjalidest, samuti Nõmme miljöö säilitamise nõudest. Hoone peab sobituma ümbritsevasse arhitektuursesse ja looduslikku keskkonda. Hoonealune pind võib olla 1961 ruutmeetrit. Spordihoone maht on viidud minimaalseks, samas on sellise lahenduse puhul võimalik ära paigutada kõik spordihoone ruumiprogrammis vajalikud ruumid.

Esialgse ruumiprogrammi järgi tuleb hoonesse lisaks teenindavatele ja abiruumidele nelja 25 meetri pikkuse rajaga bassein, kaks rühmatreeninguruumi, kolm palliväljakut koos tribüünidega ja kohvik. Spordikompleksi kasutajateks oleksid Nõmme gümnaasium ja väljaspool kooliaega Nõmme linnaosa elanikud.

Detailplaneeringu algatamist taotles 2006. aasta detsembris Tallinna haridusamet. Tallinna linnaplaneerimise amet määras planeeringuala ja kontaktvööndi piirid. Planeeringueskiisi koostas Linnaruumi OÜ.

Linnavalitsus kavatseb kolmapäeval vastu võtta ka Põhja-Tallinnas Pelgurannas asuva Kari 24 kinnistu detailplaneeringu, mis näeb ette 0,34 hektari suurusel planeeringualal asuva kinnistu sihtotstarbe muutmise tootmismaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramise ühe maksimaalselt 41 korteriga kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ehitamiseks.

Kari 24 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles 2004. aasta oktoobris kinnistu omanik Kuldkuu Investeeringute AS.

Lisaks plaanib linnavalitsus istungil vastu võtta Pirita linnaosas asuva Vahtriku tee 4 kinnistu detailplaneeringu, mis näeb ette 0,11 hektari suurusel planeeringualal asuvale elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramise kahekorruselise paariselamu rajamiseks. Elamu ehitusalune pind on 242 ruutmeetrit ja maksimaalne kõrgus võib olla üheksa meetrit.

Vahtriku tee 4 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles 2007. aasta veebruaris AS Oriost Invest, kes soovis kinnistule kehtiva detailplaneeringuga määratud täisehitusprotsendi suurendamist.