Emajõe vasak kallas saab uue näo


Pressiteade 04.11.2010

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Emajõe vasakkaldale Lodjakoja juurest kuni Võidu sillani jalg- ja jalgrattatee rajamiseks ning kaldakindlustuse rekonstrueerimiseks.

Projekteerimistingimuste kohaselt tuleb projekteerimisel lahendada Ujula 98 krundi ja Kroonuaia silla vahelisel alal kaldaosa täitmine ja kalda kindlustamine maakivilaotisega, jõeäärsete puhkealade ning jalg- ja jalgrattateede äärsete puhkekohtade rajamine koos nende juurdepääsudega. Lisaks tuleb projekteerida vajalikud istepingid, prügikastid ning jalgrataste hoidmise raamid.

Vabadussilla ja Kaarsilla vahelisel alal tuleb lisaks projekteerida Emajõe äärse jalg- ja jalgrattatee ühendamine Roosi tänava jalgrattarajaga ning Narva mnt äärse jalg- ja jalgrattateega TÜ Majandusteaduskonna õppehoone Mäe tn poolsel küljel.

Kaarsilla ja Võidu silla vahelisel alal tuleb projekteerida jalg- ja jalgrattatee katkematu kulgemine kaldteede abil, millega ühtlasi likvideeritakse olukord, kus jalgratturid või liikumispuudega inimesed ei pääse Kaarsilla juures Emajõe kaldal olevale teele.

Lisaks nähakse projekteerimistingimustega ette projekteerimisalas olevate puude tagasilõikus, kahjustatud puude raie ja asendusistutus.

Kehtestatud projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda Tartu linna kodulehel ja Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna projektide arhiivis Raekoja plats 3 III korrus tuba 317.