Pärnu jõe kallaste planeering läheb volikokku kehtestamisele


BNS 03.11.2010

Pärnu linnavalitsus saatis volikokku kehtestamiseks Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 135 hektarit. Planeeritud ala hõlmab Pärnu linnas piki Pärnu jõge Kesklinna ja Papiniidu sildade vahelisel alal jõe akvatooriumi ja selle kaldaid. Detailplaneeringuga moodustatakse jõel ja jõe kallastel kokku 48 krunti. Pärnu jõe kallaste ja akvatooriumi detailplaneeringuga ei käsitleta ühtegi hoonestusala, seetõttu ei ole antud ka arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi hoonetele.

Kalda-ala jõe paremal ja vasakul kaldal kesklinna sillast kuni kavandatud Raba sillani tuleb maa-ala kujundada kaasaegseks linnaruumiks, kus hoonete rajamisel kasutatakse kombineeritult kivi-, klaas-, metall- ja puitmaterjale.

Jõe paremkaldale on planeeritud park, mis koosneb lastemänguväljakust, skulptuuripargist ja teemapargist.

Planeeringuala tuleb võtta kasutusele väikelaevade liikluse korraldamiseks ning võimaluse korral saab ala kasutada ka laevade pikaajaliseks hoidmiseks museoloogilisel või ärilisel eesmärgil. Kesklinna kallaste arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb korraldada kujunduskonkurss.

Jõe paremal kaldal olev Niidu metsaala tuleb soovituslikult võtta aktiivselt kasutusse. Erinevate otstarvetega pargiosade loomisel tuleb säilitada ja eksponeerida olemasolevaid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi.

Detailplaneeringuga on kavandatud kogu kaldaala avamine kergliiklusele ja esitatud on neli peamist kergliiklusteede varianti.

Pärnu kesklinna sild on planeeritud avatavaks sillaks. Planeering arvestab ka uute võimalike sildade rajamisega Pärnu jõele. Jõgi peab planeeringu alal muutuma laevatatavaks.

Planeeringualale on kavandatud sõudekanal ja aerutamiskanal, samuti slipid veesõidukite vettelaskmiseks ja kaks lautrikohta Niidu metsapargi kaldale. Lisaks on kavandatud kalda äärde mitmed paadisillad ja ujumiskohad.