Valmis Tallinna Astangu tänava arenduse KSH


BNS 27.10.2010

Tallinna keskkonnaameti teatel valmis Haabersti linnaosas asuva Astangu tänav 7 kinnistu detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne, planeeringuga kavandab arendaja alale korterelamuid, ärihooneid ja lasteaeda.

Haabersti linnaosas asuva planeeritava maa-ala suurus on 8,37 hektarit. Planeeringuala piirneb idast Järveotsa ojaga ja planeeritavast alast lõunasse on moodustamisel Astangu looduskaitseala.

Detailplaneeringu eskiislahenduse kohaselt on alale kavandatud üks kuni kaheksakorruseline, kaks kuni viiekorruselist, kaheksa kuni neljakorruselist ja viis kuni kolmekorruselist korterelamut, kahekorruseline lasteaiahoone, kaks kuni viiekorruselist ärihoonet ja üks ühekorruseline ärihoone.

Kokku on alale planeeritud 324 korterit. Parkimine on planeeritud peamiselt hoonete maa-alustele korrustele.

Astangu elurajooni äärealal paiknev planeeringuala on hoonestamata, kohati võssa kasvanud, liigniiske, valdavalt lehtpuude ja üksikute okaspuudega. Planeeringuala kontaktvöönd on hoonestatud valdavalt viie-, kaheksa- või 14-korruseliste elamutega.

Planeeritav piirkond on monofunktsionaalne ja ühistranspordiga hästi varustatud. Lähim rekreatsiooniala on Harku järv koos puhkealaga.

Aruande kohaselt on ala määratletud kui kõrge ökoloogilise väärtusega piirkond. Ehitustegevus alal mõjub ala elustikule negatiivsena ning selle leevendamiseks tuleks säilitada alal pesitsevatele rähnidele sobilikud elu- ja toitumispaigad vanade ja õõnsate puude näol. Säilitada tuleks ka väärtuslikud puud, metsaalad, puistud.

Aruandes on märgitud, et Astangu tänav 7 detailplaneering ei too endaga kaasa ümbritsevatele kinnistutele, sealjuures ka vääriselupaikadele ja Järveotsa ojale ning Harku järvele, olulist pikaajalist veerežiimi muutust. Ehitustegevus üldiselt Järveotsa ojale ja läbi selle Harku järvele otseselt negatiivseid mõjusid ei oma. Oja reostuse oht on aruande kohaselt aga olemas, juhul kui ehituse ja hiljem maa-ala ekspluatatsiooni käigus keskkonnaalaseid ohutusnõudeid ei jälgita.

Alale on maa-aluste korruste rajamine võimalik ilma olulise keskkonnamõjuta juhul, kui nii sügavalt kui maja konstruktsioon maa-alla ulatub, ümbritsetakse maja vundament dreenkihiga.

Planeeringu rakendamine ei muuda KSH aruande järgi ka oluliselt piirkonna liiklusskeemi.

KSH aruandega on võimalik tutvuda alates 27. oktoobrist kuni 18. novembrini, mil toimub selle avalik arutelu.

Detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Merces. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS ja KSH aruande koostas Adepte Ekspert OÜ.