6. oktoobril toimub teemaplaneeringu Harju maakonna kergliiklusteed I tööseminar


Pressiteade 04.10.2010

6. oktoobril toimub hotellis Salzburg Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Harju maakonna kergliiklusteed" I tööseminar. Seminari eesmärgiks on koostöös Harjumaa kohalike omavalitsuste ja erinevate huvigruppidega luua ühine arusaamine Harju maakonna kergliiklusteede võrgustiku osas ja kokku leppida protsessi edasine käik.

Teemaplaneeringu eesmärk on Harju maakonna kergliiklusteede ja jalgrattamarsruutide võrgustiku planeerimine teekoridoride ja teiste lahenduste määratlemise abil ning selle võrgustiku sidumine tõmbekeskuste ja teiste infrastruktuuridega. Planeeringuga selgitatakse välja uute kergliiklusteede rajamise vajadus ja asukohad ning töötatakse välja uued jalgrattamarsruudid. Planeeringu abil soovitakse tõsta kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu igapäevases liiklemises, parandada liikumisvõimalusi, liiklusohutust ning kergliikluse ja ühistransporditeenuste sidumist.

Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Harjumaa kergliiklusteed" ja antud planeeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas Harju maavanem 27.04.2010 oma korraldusega nr 665k.

Teemaplaneeringu koostamist kaasrahastatakse EL Läänemere Piirkonna Programmi 2007-2013 projektist "Kliimamuutusest tulenevad ülesanded ja võimalused kohalikul ja regionaalsel tasandil Läänemereriikides" (BalticClimate).

Lisainfo:
Tina Beldsinsky,
Arengutalituse peaspetsialist,
Harju Maavalitsus,
611 8790,
tiina.beldsinsky@mv.harju.ee