Valmis Aidu karjääri tuulepargi arendamise KSH


BNS 01.06.2010

Ramboll Eesti on valmis saanud Ida-Virumaal asuva Maidla vallavalitsuse tellimusel koostatud Aidu karjääri plaanitava tuulepargi, puhkeala ja lasketiiru teemaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande.

Aidu karjääri plaanib varasema info kohaselt 130-megavatise võimsusega tuuleparki perekond Sõnajalgade firma koos teise äriühinguga.

Aidu karjääri sulgemisel on kavas alale rajada veel rahvusvahelistele tingimustele vastav sõudekanal, muud võimalused veespordi harrastamiseks, matkarajad, supluskoht, rajad maastikuautodele ja ATV-dele ning Kaitseliidu lasketiir.

Aidu karjääri arendusprojekti KSH aruande avalik arutelu toimub teisipäeva õhtul.

Alale on kavandatud kokku 51 kahe- ja kolmemegavatist tuulikut. Tuulikud paiknevad hajutatult Aidu karjääri rohevõrgustiku tuumalal, kuid hõlmavad koos teenindamiseks vajalike infrastruktuuridega suhteliselt väikese osa planeeringualast. Kuna valdav osa alast kujuneb metsamaaks, säilib ka roheala oma peamistes funktsioonides, seisab KSH aruandes.

Tuulikutest tulenevaid häiringuid võib esineda lindude ja inimpelglikemate loomaliikide osas.

Samas mõjutavad plaanitavad tuulikud naabruses paiknevaid väärtuslikke maastikke visuaalselt. Suurim visuaalne mõju on planeeringualaga läänes piirnevale Maidla väärtuslikule maastikule ja mõju ulatub kaugele.

Tiivikuvarjude häiriv mõju siiski puudub, kuna tiivikud paiknevad asustusest idas. Peale selle ollakse juba mõningal määral harjunud Aidu karjääri suunast paistvate ekskavaatorinooltega, selgitas Ramboll aruandes.

Planeeritav sõudekanal lähikonnas paiknevatele väärtuslikele rohealadele olulisi mõjusid ei avalda. Ramboll märkis, et ka plaanitava lasketiiru ega ATV raja mõju pole suur.

Suurimat mõju avaldab kaevandamise lõppemine ja Aidu karjääri korrastamine eelkõige Maidla valla elanikele. Kui lisaks maa-ala korrastamisele luuakse seal ka võimalused aktiivseks puhkamiseks ja sportimiseks, tähendab see lisaväärtust ja võimaldab valla elanikel suhteliselt väikeste kulutustega aktiivselt puhata ja tervist parandada.

Aidu karjääri piirkonna kinnisvara väärtusele peaks karjääri korrastamine pikaajalises perspektiivis hästi mõjuma.

Põhjavee tase KSH aruande kohaselt Aidu karjääri alal stabiliseerub, kuna kaevandamine ja põhjavee väljapumpamine lõpeb.

Perekond Sõnajalad on erinevate firmade kaudu käivitanud mitmeid tuuleparkide planeerimise projekte Eesti eri paigus.

Näiteks arendab Sõnajalgade firma Roheline Elekter Ida-Virumaal Toila vallas 500-megavatise võimsusega Sirgala tuulepargi projekti. Selle projekti arendamine on jõudnud KSH programmi avaliku väljapanekuni.

Ühegi suurema tuulepargi ehituseni Sõnajalad seni jõudnud pole.