Käivitusid Vändra ja Aseri veemajandushanked


BNS 28.05.2010

Vändra alevivalitsus käivitas Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise hanke ning OÜ Aseri Kommunaal Aseri aleviku ning Rannu ja Kõrtsialuse külade veemajandushanke.

Vändra projekt puudutab 14,3 kilomeetrit vee magistraaltorustikku, 3,6 kilomeetrit vee tarnetorustikku, 11,3 kilomeetrit isevoolset kanalisatsiooni magistraaltorustikku, 2,6 kilomeetrit isevoolset kanalisatsiooni kogujatorustikku, 3,1 kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku, üheksat reoveepumplat ja 36 maapealset tuletõrjehüdranti.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde tegemisel peab kokku olema minimaalselt 150 miljonit krooni.

Hanke kestus on 730 päeva.

Pakkumisi saab esitada 20. juulini.

Alevivalitsuse kõrval rahastab projekti Euroopa Liidu (EL) Ühtekuuluvusfond.

Aseri aleviku ning Rannu ja Kõrtsialuse külade veemajandushanke projekti järgi tuleb tööde tegijal renoveerida vee- ja kanalisatsioonitrasse, rajada uusi torustikke, lammutada olemasolevaid ehitisi ja rajada kolme asula veetöötlused. Kaeviste pikkus on 15,6 kilomeetrit.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive peab igal aastal olema olnud vähemalt 25 miljonit krooni.

Hanke kavandatav alguskuupäev on 26. juuli ja lõppkuupäev 31. mai 2012.

Pakkumisi saab esitada 21. juunini.

Projekti rahastavad Aseri Kommunaal ja EL-i Ühtekuuluvusfond.