Tamsalu Vesi käivitas veemajandusprojekti hanke


BNS 19.05.2010

Tamsalu linna vee-ettevõte AS Tamsalu Vesi käivitas kolmapäeval Tamsalu reovee kogumisala veemajandusprojekti raames hanke Tamsalu linna ja Sääse aleviku vee- ja kanalisatsioonivõrgu ehitustöödeks.

Hange on jaotatud kahte ossa. Esimese osa raames tuleb välja ehitada Tamsalu põhjaosa ja Sääse aleviku ning teises osas Tamsalu lõunaosa vee- ja kanalisatsioonivõrk ning veetöötlus.

Hanke esimese osa tööde raames tuleb rekonstrueerida ja ehitada ligikaudu 10,5 kilomeetri ulatuses veetorustikku, 7,9 kilomeetri ulatuses kanalisatsioonitorustikku ning 1,7 kilomeetri ulatuses sademeveetorustikku.

Lisaks tuleb rekonstrueerida üks olemasolev reoveepumpla, ehitada kolm uut eelkomplekteeritud ja täisvarustusega pakettpumplat ning rekonstrueerida kaks puurkaev-pumplat.

Hanke teises osas tuleb rekonstrueerida ja ehitada ligikaudu 4,5 kilomeetri ulatuses veetorustikku ning 6,1 kilomeetri ulatuses kanalisatsioonitorustikku.

Lisaks tuleb rekonstrueerida üks olemasolev reoveepumpla ja üks reoveepuhasti ning ehitada kaks uut eelkomplekteeritud ja täisvarustusega pakettpumplat.

Ehitustööde kestuseks on planeeritud 420 päeva, millele lisandub kaheaastane garantiiperiood.

Mõlemale hanke osale kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde osas olema olnud vähemalt 30 miljonit krooni aastas.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. juuni.

Lisaks on Tamsalu Vesi käivitanud hanke Tamsalu linna ja Sääse alviku veetorustiku ehitusaegse järelvalve teostamiseks.