Tallinnasse Peterburi teele võib kerkida 12 uut hoonet


BNS 27.04.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil vastu võtta Lasnamäe linnaosas Peterburi teel asuvate kinnistute detailplaneeringu, mis annab õiguse alale kuni 12 hoone ehitamiseks.

Detailplaneeringu kohaselt moodustakse ligi kuue hektari suurusel maa-alal kokku kaheksa krunti, sealhulgas ühe ärimaa, nelja äri- ja/või tootmismaa, ühe tootmismaa ja kahe transpordimaa sihtotstarbega krunti.

Kruntidele määratakse ehitusõigus kokku kuni 12 hoonele, sealhulgas kaks kuni kaheksakorruselist büroohoonet, kolm kahe- kuni kaheksakorruselist ja neli kuni kolmekorruselist äri- ja/või tootmishoonet ning kolm ühekorruselist tootmishoonet. Kolmel planeeritaval krundil on lubatud kahe maa-aluse parkimiskorruse rajamine.

Planeeringualasse jääva Peterburi tee 94a tootmismaa sihtotstarbega kinnistu omanikuks on OÜ Saare Dolomiit-Väokivi. Peterburi tee 94b ja Peterburi tee 94c tootmismaa sihtotstarbega kinnistute omanikuks on OÜ Paekivitoodete Tehas.

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil vastu võtta ka Mustamäe tee 20 kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise ülesanded on Kristiine linnaosas 2,63 hektari suurusel maa-alal asuva Mustamäe tee 20 kinnistu jagamine kolmeks krundiks ning ehitusõiguse määramine kuni viiekorruselise hoone rajamiseks. Hoonesse on kavandatud Kristiine kultuurikeskus ja raamatukogu.

Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Ka kavatseb linnavalitsus kolmapäevasel istungil vastu võtta kesklinnas asuva 0,81 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Tatari tn 51 kinnistu detailplaneeringu, milles on kavandatud muuta Tatari tänav 51 kinnistu tootmismaa maakasutuse sihtostarve ärimaaks ning määratud ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Ühtlasi plaanib linnavalitsus võtta vastu Puhkekodu tee 55a kinnistu detailplaneeringu, millega on kavandatud Pirita linnaosas 0,3 hektari suurusel planeeritaval maa-alal asuva kinnistu sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast elamumaaks ning kinnistule ehitusõiguse määramine kahekorruselise üksikelamu rajamiseks.