Riik sundvõõrandab Aruvalla-Kose lõigul maad


BNS 21.04.2010

Riik kavatseb sundvõõrandada eramaad, mis on vajalik Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kose-Aruvalla lõigu ehitamiseks.

Maanteeamet pidas maaomanikega läbirääkimisi 2008. aasta oktoobrist kuni mullu detsembrini.

Hoolimata eelnevast projektlahenduse kooskõlastamisest, läbirääkimistest ja kirjavahetusest ei õnnestunud sõlmida kokkulepet vajalike maaüksuste omandamiseks Järve kinnistu omanikuga.

Valitsus kavatseb neljapäeval anda heakskiidu otsusele, millega kuuluvad sundvõõrandamisele ligikaudu 7313 ja 1800 ruutmeetri suurused osad vastavalt Aruvalla-Kose teelõigu eelprojektile.

Maanteeamet teavitas sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsusest ka Kose vallavalitsust, kes andis nõusoleku sundvõõrandamismenetluse algatamiseks.

Aruvalla-Kose lõik on 13,4 kilomeetrit pikk, eelprojekti eesmärgiks on olemasoleva kaherajalise teelõigu rekonstrueerimine ja laiendamine neljarajaliseks esimese klassi maanteeks.

Eelprojekti kohaselt on kavas uute sildade rajamine üle Pirita ja Kuivajõe jõgede, kahe eritasandilise ristmiku (Kolu ja Kuivajõe) ehitamine, samuti on kavandatud kogujateede, kergliiklusteede, valgustuse rajamine ning elamute mürakaitseks müratõkete ehitamine.

Aruvalla-Kose projekteerimis-ehitushange on välja kuulutatud, lepingu sõlmimise eeldatav aeg on 2010. aasta kevad, ehituse on kavandatud aastatel 2010-2012.

Samuti kavatseb valitsus neljapäeval anda Narva linna munitsipaalomandisse kolm kinnistut, mida linnal on vaja bussijaamahoone, linnaliinibusside parkla ja teede rajamiseks.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi teeb valitsusele ettepaneku anda Narva linna munitsipaalomandisse Narva linnas asuvad transpordi sihtotstarbega maaüksused Orase tänav lõik 1 pindalaga 1912 ruutmeetrit, Orase tänav lõik 2 pindalaga 4224 ruutmetrit ja Uus põik pindalaga 1959 ruutmeetrit, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Lisaks saab Kaiu vald munitsipaalomandisse Rapla maakonnas Kaiu vallas Kaiu alevikus asuva Pargi tee maaüksuse pindalaga 4162 ruutmetrit, mille sihtotstarve on transpordimaa.

Vallal on teed on vaja selleks, et tagada juurdepääs jäätmejaamale, teistele detailplaneeringu alusel moodustatavatele kruntidele ning munitsipaalomandis olevatele ja taotletavatele maaüksustele. Pargi tee maaüksusele rajatakse ka bussiootepaviljon koos busside tagasipöördekohaga.