Kristiinesse kavandatakse tootmis- ja ärilinnakut


Pressiteade 07.04.2010

Tallinna linnavalitsus kehtestas Laki, Mustjõe, Veskimetsa ja Kõrgepinge tänava vahelise maa-ala detailplaneeringu, mis annab võimaluse rajada alale äri- ja tootmishooned.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS, 6,91 ha suurusele maa-alale on kavandatud kuni 8 maapealse ning kuni 2 maa aluse korrusega äri- ja tootmishooned ning jäätmejaam.

Haabersti ja Kristiine linnaosa piiril asuv planeeringuala paikneb Veskimetsa elamukvartali ja Laki tänava äärse tööstuspiirkonna vahel. Tallinna üldplaneeringu ja koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt on tegemist põhiliselt tööstusettevõtete ja ladude alaga, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi. Seega vastab planeering Tallinna üldplaneeringus sätestatule.

Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande kohaselt tuleb kaaluda Laki ja Mustõe tänavate piirkonda jäätmejaama rajamise vajadust. Jäätmejaama rajamise Kristiine linnaossa Mustjõe-Veskimetsa ristmiku piirkonda näeb ette ka Tallinna jäätmekava aastateks 2006 - 2011. Käesoleva detailplaneeringuga ongi kavandatud alale ka jäätmejaam. Tegemist on väikese jäätmejaamaga, kus sortimata olmejäätmeid ega biolagunevaid toidujäätmeid vastu ei võeta, seega ei ole sellel kahjulikku mõju naaberkinnistutele. Kinnistule rajatakse estakaad, konteineriplats, valvurihoone ja ladu uuesti kasutatava vanamööbli ja asjade vastuvõtuks ning võimalusel pisiremondiks. Elanikelt ohtlike jäätmete vastuvõtuks paigaldatakse spetsiaalkonteiner.

Lisaks hoonetele on kavandatud alale ka juurdepääsuteed, parkimisplatsid, haljasalad ja kergliiklusteed.

Detailplaneering on peale vastuvõtmist 20. maist kuni 3. juunini 2009 Kristiine Linnaosa Valitsuses ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis avalikul väljapanekul. Avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringu lahenduse kohta vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.