Meretuulepargi hoonestusluba taotleb ka Eesti Energia


BNS 06.04.2010

Majandusministeeriumi andmetel taotleb meretuulepargi hoonestusluba peale OÜ-le Neugrund ka Eesti Energia Taastuvenergia AS, kes plaanib ehitada Liivi lahe viide piirkonda kokku kuni 308 tuulikut.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Rasmus Ruuda ütles BNS-ile, et hetkel on taotluste menetleja ehk majandusministeerium saatnud Eesti Energia Taastuvenergia ja Neugrundi taotlused arvamuse küsimiseks keskkonna-, kaitse- ja siseministeeriumi, veeteede ametisse, lennuametisse ja muinsuskaitseametisse.

Ruuda sõnul võib hoonestusloa menetleja küsida ka muude asutuste ja isikute arvamust ning arvamuse avaldaja peab oma arvamust põhjendama.

"Tähtaeg arvamuse avaldamiseks on 30 päeva. Kui arvamuse avaldaja nimetatud tähtaja jooksul oma arvamust ei esita, loetakse, et tal puuduvad hoonestusloa taotlusele vastuväited," märkis Ruuda. Peale arvamuste küsimist teeb majandusministeerium ettepaneku hoonestusloa menetluse algatamiseks või algatamata jätmiseks, lisas ta.

Ruuda sõnul saab lähipäevil täis asutustel arvamuse andmise aeg, mistõttu ministeerium läheb teemaga tõenäoliselt edasi. Kuna hoonestusloa otsuse võtab vastu valitsus, siis edasist menetlust hetkel rohkem kinnitada ei saa, märkis Ruuda.

Eesti Energia Taastuvenergia taotlusest selgub, et ettevõte plaanib tarnida meretuulikud, mille rootoridiameetriks on kuni 125 meetrit, torni kõrgus merepinnast 70-100 meetrit ning ühe tuuliku eeldatav võimsus on ligi viis megavatti.

Hoonestusluba taotleb Eesti Energia Liivi lahel 50 aastaks.

Varasema info järgi on vastavalt Sweco Projecti tehtud Liivi lahe tuuleparkide eskiisprojektile tuulikud plaanitud Ruhnu, Kihnuedela, Kihnukrundi, Kihnulõuna ja Jaagupi piirkonda.

Tuuleparkide kogupindalaks koos kaablitrassiga on 19.470 hektarit. Tuuleparkide ala määramisel on lähtutud põhimõttest, et tuulepargi perimeetrile ja kaablitrassi telgjoonele on lisatud 200 meetri laiune puhvervöönd.

Kaabelliinid jagunevad tuulepargisisesteks 35 kilovoldisteks vahelduvvoolu võrkudeks ning alajaamasid Sindi alajaamaga ühendavaks 110-150 kilovoldiseks alalisvoolu- või vahelduvvoolutrassiks.

Eesti Päevaleht kirjutas teisipäeval, et OÜ-l Neugrund on kavas Eesti looderanniku äärde Neugrundi madalikule püstitada kuni 38 viiemegavatilist tuulikut.

Projekti eeldatavaks maksumuseks on neli kuni kaheksa miljardit krooni.