Võhma linn uuendab katlamaja ja soojatrasse


BNS 24.03.2010

Võhma linna kommunaalettevõte AS Võhma ELKO on käivitanud hanked linna soojustrasside rekonstrueerimistöödeks ning katlamaja ümberehitamiseks hakkepuidu küttele.

Katlamaja projekteerimise ja ümberehituse hanke raames tuleb eelprojekti ja tehnilise kirjelduse alusel paigaldada kolme megavatise võimsusega hakkepuidu katel, rajada 576-ruutmeetrine hakkehoidla ning 216-ruutmeetrine automaatlao hoone koos transporditeega.

Lisaks peab hanke võitja rajama juurdepääsuteed ja piirdeaiad, tegema kõik vajalikud automaatika-, seadistus- ja ühendustööd ning paigaldama ümber ja ühendama süsteemiga katlamajas olev põlevkiviõli katel.

Soojatrasside hanke raames tuleb projekteerida ja rekonstrueerida 477 jooksvat meetrit eelisoleeritud torudest soojatrasse läbimõõduga 50 ja 65 millimeetrit. Tööde lõppedes peab edukas pakkuja taastama haljasalad ja tänavakatted.

Katlamaja ehitushankel kvalifitseerumiseks peab pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive kokku ületama 45 miljonit krooni. Soojatrasside rekonstrueerimishankel peab pakkuja kolme eelneva majandusaasta netokäive olema vähemalt viis miljonit krooni.

Mõlema hanke puhul on hankelepingu kestus kuus kuud.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on mõlemal hankel 12. aprill. Pakkumised avatakse 14. aprillil.

Projekte rahastavad Võhma Elko ja kaasrahastajana Euroopa Liidu Regionaalarengufond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse.