RKAS kavandab Tallinna Magasini tänavale elu- ja ärimaju


BNS 23.03.2010

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäevasel istungil algatada kesklinnas paikneva Magasini 35 kinnistu detailplaneeringu koostamise; planeeringuga kavandab kinnistu omanik Riigi Kinnisvara AS (RKAS) maa-alale eralasteaeda, korterelamuid ja ärihooneid.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Magasini 35 kinnistust kokku 19 krunti: seitse elamumaa, kuus ärimaa ja neli sotsiaalmaa krunti, sealhulgas üks ühiskondlike ehitiste maa krunt, ja kolm üldkasutava maa ning kaks transpordimaa krunti.

Planeeringuga määratakse kruntide kasutamistingimused ja ehitusõigus kuni kahe maapealse korrusega eralasteaia, 11 kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu, viie kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ja ühe kuni kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.

Detailplaneering sisaldab ettepanekut muuta Tallinna üldplaneeringu kohane riigikaitseline ala 4,92 hektari suuruse planeeritava maa-ala piires kesklinna segahoonestusalaks.

Planeeritav maa-ala asub Veerenni asumis, Magasini tänava ja rajatava Lõunaväila vahelisel alal. Tegemist on praeguse Tallinna vangla territooriumiga.

Magasini 35 krundil paiknevad ühe- kuni kahekorruselised hooned on amortiseerunud ja need on kavas pärast vangla uude asukohta üleviimist lammutada.

Planeeritava maa-ala kohta kehtib Magasini 35, Tallinna vangla maa-ala detailplaneering, millega kavandati alale Tallinna vangla kompleks. Planeeringut pole aga ellu viidud ja praegu puudub selleks ka vajadus, kuna Tallinna vangla on plaanis üle viia Maardusse.

Magasini 35 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisel muutub praegu kehtiv planeering kehtetuks.

RKAS taotles detailplaneeringu koostamise algatamist 2008. aasta detsembris. Planeeringu eskiisi koostas ja vormistas K-Projekt AS.

Lisaks kavatseb linnavalitsus kolmapäeval algatada Põhja-Tallinna linnaosas paikneva Sõle 50a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise; planeeringu ülesanne on kinnistu jagamine üheks täielikult elamumaa ja üheks täielikult ärimaa sihtotstarbega krundiks.

Moodustatavatele kruntidele näeb planeering ette ehitusõiguse määramise kokku ühe kuni kolmekorruselise ärihoone rajamiseks ja ühe olemasoleva kahekorruselise garaaži ehitusõiguse täpsustamiseks ning reformimata riigmaast ja riigi reservmaast moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramise ühe kuni viiekorruselise ärihoone ehitamiseks.

Kokku on kavas moodustada kolm ärimaa ja kaks transpordimaa krunti ning üks elamumaa sihtotstarbega krunt.

Planeeritava maa-ala suurus on 1,64 hektarit. Elamumaa sihtotstarbega kinnistul asub praegu kahekorruseline kollektiivgaraaž.

Detailplaneeringu algatamist taotlesid 2005. aasta jaanuaris eraisik ja Sõle 50a hooneühistu.