Algas Laagri asula veerajatiste hange


BNS 15.03.2010

Saue valla teenindusettevõte AS Kovek kuulutas välja riigihanke Laagri keskasula ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks.

Hanke raames on kavas rajada ligikaudu 8,45 kilomeetrit veetorustikke, sealhulgas 194 liitumispunkti. Samuti rajatakse 24 tuletõrje hüdranti, kolm veemõõdusõlme, kaks reoveemõõdusõlme, ligikaudu 4,52 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku 193 liitumispunktiga, ligikaudu 2,67 kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku ja 10 reoveepumplat.

Hankel osaleva pakkuja kolme aasta summeeritud netokäive ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamisel või rekonstrueerimisel peab olema olnud vähemalt 100 miljonit krooni.

Hanke pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. aprill. Tööd algavad kava järgi mais ja kestavad tuleva aasta novembrini.