Valmis Balti Gaasi Pakri terminali planeeringu KSH programm


BNS 25.02.2010

Valmis Balti Gaas OÜ Pakri poolsaarele planeeritava veeldatud loodusliku maagaasi (LNG) terminali teemaplaneeringu eskiislahendus ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

LNG terminali planeeritava ala pindala on 70 hektarit. Planeeringuala hõlmab osaliselt Pakri maastikukaitseala koosseisus olevat Parki paekallast ning Pakri hoiuala koosseisus kaitse alla võetud poollooduslikke rohumaid ja põõsastikke.

Programmi kohaselt omab planeeringulahenduse ellurakendamine Pakri paekaldale olulist negatiivset mõju ja toob kaasa planeeringualale jäävate alvarite ökosüsteemi hävimise.

Planeeringuga kavandatav tankerlaevade sildumiskai ehitamine avaldab ehitusperioodil eeldatavasti olulist negatiivset mõju hoiualal peatuvate ja pesitsevate veelindude elupaikadele.

Teemaplaneeringu eskiislahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda ajavahemikul 26. veebruar kuni 15. märts Paldiski linnavalitsuses.

Varasema info kohaselt kavandatakse gaasiterminali kokku ehitada neli mahutit.

Balti Gaas kuulub Sergei Timošenkole, Baltic International Trading OÜ-le ja Paldiski Arendamise AS-ile. Viimase ettevõtte omanikeks on osaliselt ärimees Heiti Häälele kuuluv Omakodumaja AS ja Maa & Wara OÜ.