Astangule kavandatakse elu- ja ärikvartalit


Pressiteade 09.02.2010

Tallinna linnavalitsus algatab homsel istungil Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiga luua võimalus rajada 8,37 ha suurusele alale korterelamud ning ärihooned.

Haabersti linnaosas Astangu asumis paiknev kinnistu on plaanis jagada kaheksaks elamumaa, kaheks ärimaa, kaheks transpordimaa ja üheks ärimaa või ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavatele kruntidele soovitakse rajada 16 korterelamut, neist madalaimad kolmekorruselised ning kõrgeim kaheksakorruseline. Lisaks korterelamutele kavandatakse alale kaks kuni 5-korruselist ärihoonet, üks 1-korruseline ärihoone ja üks 2-korruseline lasteaiahoone ehitamiseks.

Planeeritav hoonestamata maa-ala paikneb Astangu elurajooni äärealal. Ala on hooldamata, kohati võssa kasvanud ja liigniiske. Planeeringuala kontaktvöönd on hoonestatud valdavalt 5-, 8- või 14-korruseliste elamutega. Piirkond on ühistranspordiga hästi varustatud. Lähim rekreatsiooniala on Harku järv koos puhkealaga.

Monotoonsuse vältimiseks on plaanis ehitada kruntidele erineva kõrguse ja korruselisusega hooned. Piirkonnale iseloomuliku korruselisuse hoidmiseks on lubatud maksimaalselt hakesa korrust. Elanikele puhketingimuste loomiseks on alale kavandatud mitmed erivanuser ühmadele mõeldud mänguväljakud ning matkarajad/kergliiklusteed. Hoonete ja tänavate vahelisele alale jäetakse piisavalt ruumi puude istutamiseks. Tänavalt leviva müra ja saaste efektiivseks tõkestamiseks on Astangu tänava äärde kavandatud puudeallee.

Planeeringulahendus võimaldab seni kasutamata, võsastunud ja liigniiske ala korrastada ning heakorrastatud elupiirkonnaks muuta. Samas säilib piirkonnas piisavalt rohelust ja rekreatsioonialasid elamisväärse keskkonna loomiseks.

Detailplaneeringu algatamist taotles OÜ Merces. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.