Pelguranna asumisse rajatakse sotisaalkeskus


Pressiteade 09.02.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb esitada linnavolikogule Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise otsuse eelnõu.

Pelguranna tn 31 kinnistu ja lähiala detailplaneering annab võimaluse rajada 1,13 ha suurusele planeeringualale kaks uut kuni kolmekorruselist sotsiaalhoonet ning täpsustab olemasoleva kahekorruselise põhihoone ja viie abihoone ehitusõigust.

Pelguranna tn 31 kinnistule täiendava hoonestuse planeerimise tingis kinnistu omaniku Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti soov parandada ning laiendada rehabiliteerivate ja toetavate teenuste osutamist Tallinna psüühikahäiretega inimestele. Detailplaneeringu koostas Arhitektibüroo Koot & Koot OÜ. Planeeritav maa-ala asub Pelguranna ja Lõime tänava vahel.

Pelguranna tn 31 kinnistul asub üks 2-korruseline endisest lasteaiahoonest sotsiaalkeskuseks rekonstrueeritud hoone ja viis 1-korruselist abihoonet. Planeeritavat ala ümbritsev linnaruum on monofunktsionaalne piirkond, kus paiknevad valdavalt neljakorruselised korterelamud. Pelguranna tänavast edelasse jääb suur rekreatsiooniala - linnaosa tähtsusega rohestruktuuri tuumalasse kuuluv, terviklikuks, kvaliteetseks ja inimsõbralikuks puhkepiirkonnaks arenenud Stroomi rand ja parkmets. Sotsiaalse infrastruktuuri objektidest asuvad lähiümbruses kool, kaks lasteaeda ning planeeringualal olev sotsiaalkeskus.

Detailplaneering algatati 18. veebruaril 2009, detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimus Põhja-Tallinna Valitsuses 14. aprillil 2009 avalik arutelu.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 25. novembri 2009 korraldusega. Selle järel oli detailplaneering 14. kuni 28. detsembrini avalikul väljapanekul, mille kestel ühtegi kirjalikku ega suulist pöördumist ei laekunud.