SikaTop®-Armatec 110 EpoCem, Epoksümodifitseeritud tsemendipõhine nakkesegu ja betoonisarruste korrosioonitõrjemört (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Epoksümodifitseeritud tsemendipõhine nakkesegu ja betoonisarruste korrosioonitõrjemört

Tootekirjeldus
Tsemendipõhine epoksümodifitseeritud kolmekomponentne korrosioonitõrje- ja nakkemört.

Kasutuskohad
Korrosioonitõrjepinnakattena betoonisarrustele

 • Raudbetooni parandustes, kus betoonisarrustel on korrosiooni
 • Eelnevalt tõrjuvana betoonisarruste korrosioonitõrjetöötlusel õhukes-tes/saledates betoonkonstruktsioonides või ehitistel, kus betoonisarruste kaitsev betoonikiht jääb õhukeseks (alla 10-20 mm)
 • Nakkemördina betoonile, krohvile või terasele
 • Betooni parandustel nakkemördina, kui kasutatakse segusid Sika MonoTop või SikaTop
 • Valatud betooni töövuukides nakkemördina uue ja vana valamise vahel
 • Parandamaks pinnavalubetooni või torkreetbetooni naket aluspinnaga
 • Nakkub Sika FerroGard 903 inhibiitoriga töödeldud betooni peale.

Omadused

 • Suurepärane nake terasega, betooniga ja parandusseguga
 • Kaitseb tõhusalt sarrust vee ja kloriidide sissetungimise vastu
 • Sisaldab korrosiooniinhibiitoreid
 • Pakub suurepärast naket pealetulevatele parandussegudele (tsemendi- ja epoksüpõhistele)
 • Niiskus ei mõjuta kõvenenud segu
 • Suur mehaaniline tugevus
 • Kasutusvalmis eeldoseeritud pakendid, vett ei lisata
 • Saab peale kanda pihustamisega
 • Mittesüttiv
 • Lahustivaba
 • Ei nõua erilist järelhooldust
 • Kergesti töödeldav
 • Nakkub Sika FerroGard 903 inhibiitoriga töödeldud betooni peale.
 • Kokkupuude joogiveega lubatud vastavalt BS 6920 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoon, segu, kivi
Aluspind peab olema puhas, tugev ja kindel, vaba igasugusest lahtisest materjalist, tsemendipiimast, määrdest ja õlist. Vanad värvid, tasanduskihid ja kahjustunud betoon eemaldatakse.

Eeltöötlusena soovitatakse kasutada nt meiseldamist, vesi-meiselpuhastust või liivapritsiga töötlemist. Liivapritsiga töötlemisest tekkinud tolm pestakse ära ja be-toonalust niisutatakse enne parandustöö alustamist hoolikalt. Karedale pinnale saavutatakse parim nake.

Teras
Pinnad peavad olema puhtad ja vabad määrdest, õlist ja roostest. Puhastusaste SA2.

Segamine
Loksutada vedelosi (komponendid A ja B) pakendites eriti hoolikalt ühtlaseks enne pakendi avamist. Valada vedelikud eraldi segamisnõusse ja segada umbes 30 sekundi vältel. Lisada pulbriline osa (komponent C) aeglaselt ja segada kogu aeg. Lõpuks segatakse kõik komponendid A+B+C üheskoos aeglaste pööretega trellsegistiga (250 p/min) umbes 3 minuti jooksul, vältides õhu segunemist segusse. Segul lastakse olla 5-10 minutit kuni see saavutab harjaga peale kantava, peaaegu tilkumatu koostise.
8 kg pakendist saab segada minimaalselt ainult 2 kg portsjoni korraga, milleks kasutatakse ainult neljandik vedelkomponentidest A ja B, mille pudelite küljel on kogust näitavad märgid. Kallata õiged kogused komponenti A ja B segamisnõusse ja lisada pulbrilist osa (komponent C) ühe plastkoti jagu.

Tähelepanu!

 • Segusse EI TOHI vett lisada.
 • Enne komponendi C lisamist võib komponente A ja B segada omavahel vaid lühikest aega (maksimaalselt 30 sekundit). Komponentides A ja B on epoksüvaik ja kõvendi, mis kokkusegatuna hakkavad kohe omavahel reageerima ehk kõvenema.

Pealekandmine
Segu SikaTop-Armatec 110 EpoCem
pealekandmise juhised ja ooteajad vahelduvad märgatavalt vastavalt kasutamise eesmärgile st sellele, kas tehakse korrosioonitõrje- või nakkesegu kihti.

Alati tuleb teha minimaalselt 1 korrosioonitõrjesegu kiht, mille peale tehakse nakkesegu kiht. Hoolikalt tehtud nakkesegu kiht toimib samal ajal ka teise korrosioonitõrjesegu kihina.
Korrosioonitõrje-/roostetõrjemört

Puhtale ja roostest vabale sarrusele kantakse harja, rulli või pritsi kasutades peale umbes 0,5-1 mm paksuselt esimene kiht. Lastakse kuivada minimaalselt 2-3 tundi (aluspinna ja õhu temperatuur +20 °C). Kui soovitakse eriti head korrosioonitõrjet, võib peale kanda sama paksu teise kihi. Enne nakke- ja paikamismördi pealekandmist lastakse kuivada sama kaua.

Betooni ja paikamissegu nakkemört
Niisutatakse (betoon)aluspind matt-niiskeks. Pind ei tohi olla vesimärg ehk pinnal ei tohi olla lahtist vett ja nt. põrandapindadel ei tohi olla veeloike. Kantakse peale üks kiht, minimaalselt 0,5 mm paksusena, kasutades harja, rulli või pritsi. Kareda betoonipinna jaoks on praktiliselt vaja 1 mm kiht. Parema nakke saamiseks harjatakse SikaTop-Armatec 110 EpoCem hoolikalt ja üleni aluspinnale kinni või vastavalt pihustatakse ja harjatakse hoolikalt. Ka sarrustele kantakse peale nakkesemördi kiht, mis samal ajal toimib teise korrosioonitõrjemördina kihina. Seega tuleb sarrusele kokku 2 kihti, 1 korrosioonitõrjemördi kiht ja 1 nakkesegu kiht. Kui soovitakseeriti head korrosioonitõrjet, tuleb sarruse peale kanda 2 korrosioonitõrjemördi mille kihti, peale tuleb 1 nakkesegu kiht, kokku 3 kihti.

Nakkemördi kiht EI TOHI kuivada enne parandusmördi pealekandmist või valubetooni valamist. Vt. maksimaalseid ooteaegu. Parandusmört kantakse nakkemördi peale märg-märjale põhimõttel. 

Tööriistade puhastamine
Tardumata mört pesta ära veega, kivistunud mörti saab eemaldada mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Tsemendipõhine epoksümodifitseeritud kolmekomponentne korrosioonitõrje- ja nakkemört.

Värvus
Hall, kui värske mört on segatud.
Komponent A: valge vedelik
Komponent B: värvitu vedelik
Komponent C: helehall pulber

Tihedus
2,00 kg/l valmis värske mört (+20 °C)
Komponent A: 1,05 kg/l.
Komponent B: 1,03 kg/l.
Komponent C: 1,69 kg/l (kuivsegu)

Veeauru difusioonitakistustegur (μH2O)
Ligikaudu 700

Süsinikdioksiidi difusioonitakistustegur (μco2)
Ligikaudu 40 000

Nakketugevus
Liivapritsiga töödeldud betoon: 2-3 N/mm²
Teras: 1-2 N/mm²

Segamisvahekorrad
Komponendid A:B:C = 1,14 : 2,86 : 16 massiosa
Komponendid A:B:C = 1,14 : 2,86 : 10 mahuosa
Soovitatud annustest tuleb täpselt kinni pidada.
Mingil juhul ei tohi segusse vett lisada.

Kasutustemperatuur
Minimaalne aluspinna ja õhu temperatuur + 10°C. Maksimaalne aluspinna ja õhu temperatuur +30 °C. Parandusi ei tohi teha külma ilmaga.

Töötlemisaeg
Umbes 3-4 tundi (8 kg pakendis, temperatuuril + 10 °C…+30 °C)

Kulunorm
Nakkemördina aluspinnast sõltuvalt minimaalne kulu umbes 1,5-2 kg/m².
Sarruste korrosioonitõrjeks/roostetõrjeks 2 kihti, kulu kokku umbes 2 kg/m² pealekandmisviisist sõltuvalt.

Ooteajad erinevate kihtide vahel
Kahe korrosioonitõrjemördi kihi pelaekandmise vaheline kui ka korrosioonitõrje- ja nakkemördi kihi pealekandmise vaheline ooteaeg on minimaalselt 2-3 tundi (temperatuuril +20°C, külmemas on aeg pikem).

Parandussegu pealekandmisel ja valubetooni töötlemisel nakkemördi peale on peamiseks printsiibiks märg-märjale. Nakkemörti ei tohi lasta liiga kuivada.

SikaTop-Armatec 110 EpoCem maksimaalsed ooteajad parandusmördi või valubetooni töötlemiseks nakkemördi peale erinevatel aluspinna ja õhutemperatuuridel:

Temperatuur: Maksimaalne ooteaeg
+10°C 30 minutit
+20°C 20 minutit
+30°C 15 minutit

Pakend
8 kg komponendid A+B+C koospakituna, kõik vedelad ja pulbrilised osad pakituna oma väikepakendites suure kantava plastnõu sees, mille kaant saab uuesti hoolikalt sulgeda.
8 kg pakendi saab hõlpsalt jagada 2 kg osadeks, millega saab teha 4 väiksemat 2 kg seguannust. Vedelikosad, komponendid A ja B, on kumbki oma plastpudelites, mille küljel on neljaks osaks jagatud skaala, nii et pudelist on hõlbus kallata üks neljandik segamisnõusse.Pulbriline osa, komponent C, on jagatud 4 pulbriannuse kotiks, millest kasutatakse 1 kott, kui tehakse 2 kg segukogust.
Teised pakendisuurused: 20 kg komponendid A+B+C kokku, vedelad komponendid A ja B kogukaalult 4 kg ja pulbriosa, komponent C, 16 kg.

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Temperatuuril +5 °C…+30 °C kuivas ruumis kaitstuna külma eest. Pulbrilist kompoenti C tuleb kaitsta niiskuse eest.

Katsearuanded
Väljastatud ametliku ehitusmaterjalide katsetamise instituudi poolt
(Technical University of Braunschweig).
Laboratory for Prepatation and Methodoloogy (Beinwill am See, Switzerland)

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Toode on klassifitseeritud, mistõttu tuleb see utiliseerida spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.
Järgida tootja juhiseid. 

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole. 

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aksepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekanded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee