SikaTop® 122HB, Kahekomponentne tsemendipõhine kiudude ja akrüüliga tugevdatud betooniparandus- ja -paikamissegu (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Kahekomponentne tsemendipõhine kiudude ja akrüüliga tugevdatud betooniparandus- ja -paikamissegu

Tootekirjeldus
SikaTop 122HB
on kahekomponentne polümeeriga modifitseeritud tsemendipõhine betooniparandus- ja -paikamissegu.

Kasutuskohad

 • Igat tüüpi betoonide parandamiseks
 • Horisontaal- ja vertikaalpinna ning horisontaalpinna alakülje parandamiseks
 • Käsitsi parandamiseks
 • Kasutamiseks välis- ja sisetingimustes

Omadused

 • Eeldoseeritud.
 • Vett pole vaja.
 • Eriti hea mittevalguvus.
 • Kokkusobiv Sika FerroGard korrosiooniinhibiitoritega.
 • Pinnatav Sika pindamis-/tasandussegudega ja pinnetega.
 • Kiire ja lihtne peale kanda.
 • Suurepärane nakketugevus ja liimimisomadused.
 • Suur alg- ja lõpptugevus.
 • Hea vastupanuvõime jäätumistõrjesooladele, õlile, jäätmetele, kemikaalidele, kloriididele ja karboniseerumisele.
 • Hea kulumiskindlus.
 • Kokkusobiv betooni soojuspaisumisomadustega.
 • Ei sisalda kloriide.
 • Ei korrodeeri terast.
 • Sobiv joogiveega kokkupuutuvatesse kohtadesse.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonaluspinna eeltöötlus:
Eemaldada kõik kahjustunud, lahtine ja defektidega betoon mehaaniliselt. Veenduda, et betoonisarruste ümbert on eemaldatud piisavalt betooni, et sarruste ümber mahub korrosioonitõrje- ja paikamissegu.

Paikamiskohtades tuleb vältida laugjalt kaldu olevaid servi. Paikamiskohtade servad peavad olema ristisuunas parandatava pinna suhtes vähempaikamissegu minimaalse kihi paksuse sügavuselt. Kui paigatakse saetudpindu, tuleb neid hea nakke saavutamiseks parandussegu ja aluspinna vahel karestada mehaaniliselt. ohalt

Sarrusteraste korrosioonitõrje:
Enne kui SikaTop 122HB kantakse peale paikamiskohale, kantakse emalt kaks kihti SikaTop Armatec 110 EpoCem sarruste korrosioonitõrje nakkesegu betoonisarruste peale toote infolehe kohaselt. Teine korrosioonitõrjesegu kiht kantakse peale samal ajal, kui betoonaluspinnale kantakse peale nakkesegu ja nende peale kantakse paikamissegu märg-märjale põhimõttel.

Nakkesegu pealekandmine betoonaluspinnale:
Eeltöödeldud aluspinda niisutatakse puhta veega üleni ühtlaselt matt-niiskeks, lahtist vett ei tohi pinnale jääda. Eelniisutatud pinnale kantakse harjaga nakkesegu SikaTop Armatec 110 EpoCem enne paikamissegu pealekandmist. Paikamissegu kantakse alati märg-märjale põhimõttel nakkesegu peale. Nakkesegu tuleb uuesti peale kanda, kui selle pind kuivab.

Segamine
SikaTop 122HB parandussegu tuleb segada puhtas anumas aeglaste pööretega trellsegistiga (< 500 p/min).
Tavalist betoonisegistit ei tohi kasutada. Loksutada komponenti A enne kasutamist. Kallata komponenti A segamisnõusse ja lisada aeglaselt segades komponent B. Segada mass ühtlaseks, keskmine segamisaeg on umbes 2-3 minutit. Segades on vaja vältida õhu segunemist massisse. Pärast segamist tuleb paikamissegu kasutada koheselt. 

Pealekandmine
Paikamissegu tuleb töödelda siluriga hoolikalt märja nakkesegu peale, et kõik õõnsused betoonsarruste ümber täituks. Paikamissegu surutakse tihedaks. Pakse täiteid tehes kantakse peale kihtide kaupa nii, et iga kiht oleks maksimaalse kihipaksusega ja sellel lastakse algselt kõveneda enne uue kihi pealekandmist. Kui kahe kihi pealekandmise vaheline aeg on suurem kui 12 tundi, siis kantakse vahele nakkeseguks SikaTop Armatec 110 EpoCem. Pealmist kihti on kõige parem viimistleda puit- või plasthõõrukiga või märja käsnaga pärast seda, kuni saadakse aluspinna vorm peale tulevale pindamissegule või pinnakattele.

Järelhooldus
Vahetult pärast segu pealekandmist tehakse järelhooldus minimaalselt 3-5 ööpäeva, et tagada täielik tsemendi tardumine ja minimeerida pragunemine. Kasutapolüeteenist plastkilet teibituna üle paigatava koha servade või muud sobivat viisi.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad puhastatakse veega. Kõvenenud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Suured/sügavad kohalikud parandused võivad kahaneda või praguneda. Seda saab minimeerida piirates paikamissegu kihi paksust või parandatavate alade suurust.
 • Vett mitte lisada.
 • Peale kanda ainult hoolikalt eeltöödeldud kindlatele aluspindadele.
 • Lasta paikamissegul pealekandmiskordade vahel kõveneda.
 • Kaitsta värskelt peale kantud paikamissegu jäätumise eest.

Tehnilised andmed
Tood
Kahekomponentne polümeeriga modifitseeritud tsemendipõhine betooniparandussegu.

Värvus
Tsemendihall (segatuna)

Tihedus
1,4 kg/l valmissegatud seguna

Elastsusmoodul [E]
5,9 kN/mm² (staatiline)

Survetugevus
22 N/mm2 (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 65%)

Tõmbetugevus
4,6 N/mm2 (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 65%)

Paindetugevus
5,8 N/mm2 (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 65%)

Nakketugevus
1-2 N/mm2 (katkemine aluspinnas) (28 ööpäeva, +20 °C, suhteline niiskus 65%)

Töötlemisaeg
30 minutit temperatuuril +20 °C

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +6 °C…+30 °C.

Kihipaksus
Minimaalselt 5,0 mm ja maksimaalselt 40,0 mm ühe pealekandmiskihi kohta

Kulunorm
1,4 kg/m2/mm (1,4 kg/l), selle hulka ei kuulu materjalikadu, pinna profiili ega aluspinna poorsuse mõju.

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 6 kuud valmistamiskuupäevast

Ladustamine
Kuivas ruumis kaitstuna niiskuse ja sademete eest temperatuuril +5 °C…+25 °C.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee