SikaTop® 120, Polümeeriga modifitseeritud peensegu betooni kaitsmiseks ja parandamiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Polümeeriga modifitseeritud peensegu betooni kaitsmiseks ja parandamiseks.

Tootekirjeldus
SikaTop 120
on hüdrauliliselt tarduv kahekomponentne polümeeriga modifitseeritud tsemendisegu. Vedelkomponent A sisaldab spetsiaalselt selleks eesmärgiks loodud polümeerdispersiooni. Pulbriline komponent B sisaldab hüdraulilisi side-aineid ja mineraalseid täiteaineid.

Kasutuskohad
SikaTop 120 segu sobib:

 • betoonipinna tasandamiseks ja silumiseks, ka õhukeste kihtidena
 • betoonipinna aukude ja õõnsuste sulgemiseks, õhupooride, ebatasasuste jm. kahjustuste parandamiseks enne võimalikku värvimist või pindamist.

Kasutuskohad:

 • välised ja sisemised betooni- ja tsementkrohvipinnad, horisontaal- ja vertikaalpinnad
 • rõdud
 • fassaadid.

Sobib ka veega mõjutatavatele pindadele:

 • ujumisbasseinid
 • suplusbasseinid
 • veepuhastusseadmed
 • reoveepuhastid.
 • Tähelepanu! SikaTop 120 ei ole veetihendussegu.

Omadused

 • Eriti hea nake aluspinnaga ka õhukeste kihtidena.
 • Suurepärane alus pealekantavatele kaitsepinnakatetele.
 • Vee lisamisega saab parandada segu töödeldavust.
 • Kroomivaba.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonist aluspind peab olema kindel, vaba lahtistest osakestest ja liivast, tolmust ja mustusest. Vormimäärete jäägid, eriti õli ja vaha sisaldavad, ning ka pinna küljes kinni olev võimalik tsemendipiim tuleb tingimata eemaldada. Samuti eemaldatakse vanad värvid ja kahjustunud betoonipind. Pinna võib ette valmistada ka vesi-meiselpuhastuse või liivapritsi abil.

Veealustesse tingimustesse sattuvad aluspinnad eeltöödeldakse liivapritsiga kõva liiva kasutades, võimaliku tsemendipiima eemaldamiseks ja õhu-ning veepooride avamiseks.

Betoonipinda niisutatakse enne pindamissegu pealekandmist hoolega (nii, et betooni pind on tumedam ja veidi niiske aga mitte liiga märg, lahist vett ei tohi pinnale jääda).

Liivapritsiga puhastamisest tekkinud tolm tuleb maha pesta enne segu pealekandmist. Karedale pinnale saavutatakse parim nake. Heaks lahenduseks on niisutada betoonipinda põhjalikult umbes 1 ööpäev enne segu pealekandmist ja uuesti enne segu kasutamist.

Segamine
SikaTop 120
tarnitakse valmis eeldoseeritud pakendites, ainult vajalik kogus vett mõõdetakse ja lisatakse juurde (25 kg pakendile võib vett lisada maksimaalselt 2 liitrit). Kõik komponendid tuleb ära kasutada.

Komponent A (= vedel osa) segatakse hästi või loksutatakse hoolikalt ning kallatak-se pärast seda suuremasse anumasse. Komponendi A hulka lisatakse umbes 1,8 liitrit vett (umbes 90% maksimaalsest lisatava vee kogusest) ja segatakse vedelikud hoolikalt. Vedelike segu lisatakse komponendile B (= pulbriline osa), kogu aeg tugevasti segades, kuni segu on ühtlane.

Pulbriline osa peab niiskuma ühtlaselt. Kuivi mitteniiskunud pulbrijääke ei tohi jääda. Töötlemiseks sobiv koostis saavutatakse vähehaaval järelolevat veekogust lisades (lõppveega võidakse kaasa uhada dispersioonijääke või vedelikosa jäägid). Seda veekogust ei tohi mingil juhul ületada!

Õrn massi jäigastumine tardumisaja algul mõjub ka töödeldavust parendavalt.
Segusse SikaTop 120 ei tohi lisada mingeid lisaaineid.

Pealekandmine
SikaTop 120
segu saab eelniisutatud matt-niiskele aluspinnale peale kanda tavaliste tasandusviisidega nt. siluriga või kelluga. Eelniisutuse ja järelhooldusena tehtavat niisutust võib sooritada tavalise kastekannuga ja pihustuspüstoliga. Eriti suured ja sügavad mullid ja õõnsused peab seguga eelnevalt täitma ja vajutama selle tihedalt õõnsuse sisse.

On soovitatav, et töö tehakse kahe kihina:
1. kiht: tasandab pinna ja sulgeb poorid,
2. kiht: teeb ühtlaselt tasase ja tiheda pinna.

Maksimaalne kihi paksus on 3 mm tööetapi kohta. Mitmekihiline töötlemine on võimalik, kui eelmist kihti hoolikalt niisutatakse. Ainult viimane (st pealmine) kiht hõõrutakse.

Kui kantakse peale üle 3 mm paksuse ühe kihina, tuleb SikaTop 120 pulbrilisse komponenti lisada 25 massi% kvartsliiva, mille terasuurus on 0,7 – 1,2 mm. Üle 5 mm kihipaksusi ei ole soovitatav teha ühe kihina. Viimaseks ehk pealmiseks tasan-duskihiks tuleb kasutada harilikku segu ilma kvartsliivata.

Kohe kui lõplik segukiht on ühtlaselt tardunud, võib pinda hõõruda vahtplastpinnaga hõõrukiga või vahtplasti tükiga. Hõõrumisel ei tohi vett kasutada.

SikaTop 120 sobib samade segamisvahekordade korral ka pritsiga pealekandmiseks. Materjale tuleb kaitsta liigse kuumuse eest. Kui materjali temperatuur on üle +25 °C, ei ole pihustamine enam võimalik. Pihustades tuleb arvestada maksimaal-set kihipaksust. Hõõrumine ja järelhooldus tehakse tavalisel viisil. Mehaaniline pealekandmine ei mõjuta tehnilisi omadusi. Pihusti düüsi suurus on 6 mm. Optimaalseks pihustamiseks soovitatakse kompressorit, mille õli- ja veevaba õhu toot-lus on 2,5 m³/min.

Tähelepanu! Pealekandmist ei tohi teha, kui temperatuur on kastepunkti lähedal ega saju ajal. Parandusi ei tohi teha liiga külma ega kuuma ilmaga. 

Värvimine
SikaTop 120 segu võib pinnata pindamisainetega, mis sobivad leeliselisele aluspinnale (nt. Sikagard ElastoColor W, Sikagard 550 W-Elastic, Sikagard PoolCoat).

Tööriistade puhastamine
Tardumata segu pesta ära veega, kivistunud segu saab eemaldada mehaaniliselt.

Tihedus
1,84 kg/l, valmis värske segu

Survetugevus
Umbes 40 N/mm²

Paindetugevus
Umbes 10 N/mm²

Nakketugevus
Umbes 2 N/mm² betoonil

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+35 °C.

Segamisvahekorrad
Komponent A : komponent B : vesi = 16 : 84 : 8 massiosades.
25 kg pakendis: 4 kg komponent A + 21 kg komponent B + maksimaalselt 2 liitrit vett.

Kulunorm
Umbes 1,9 kg/m² värskelt valmistatud segu kihile paksusega 1 mm, mis vastab umbes 1,76 kg/m² SikaTop 120 materjalikulule, A + B komponendid koos.

Töötlemisaeg
SikaTop 120
töötlemisajad erinevatel aluspinna ja õhutemperatuuridel:

Temperatuur: +5°C +20°C +35°C
Töötlemisaeg: umbes 2 tundi umbes 1 tund umbes 0,5 tundi

Ooteajad erinevate kihtide vahel
SikaTop 120
segu ooteajad temperatuuril +20 °C (aluspind ja õhk):

Kattuvad kihid: Kihtide vaheline aeg
1. kiht SikaTop 120 (pinna tasandus, pooride sulgemine) ja
2. kiht SikaTop 120 (ühtne tasanduskiht)
umbes 24 tundi
2. kiht SikaTop 120 (ühtne tasanduskiht) ja
kaitsepinne (Sikafloor 156, Sikagard Elastocolor W jne.)
umbes 4 ööp.

Pakend
25 kg pakend (komponendid A+B), A = vedelosa 4 kg ja B = pulbriosa 21 kg

Säilivus
Avamata originaalpakendis umbes 12 kuud.

Ladustamine
Niiskuse ja külmumise eest kaitstuna.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass 

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitlus-eeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15 min) ja pöörduda arsti poole

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee