SikaSwell® S-2, Vuugitav veetihendussegu (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
SikaSwell S-2
on vuugitav veetihendussegu, mis paisub veega kokkupuutesse sattudes. Kasutatakse ehitusvuukide veetihendamiseks. Paisumine on aeglane ega kahjusta värsket kõvenevat betooni.

Kasutuskohad
SikaSwell S-2
on vuugitav veetihendussegu, mida saab kasutada igasugustes mittedeformeeruvates ehitusvuukides, näiteks:

 • Uue betoonivalu ja kõvenenud betooni liitekohtade tihendamiseks uusehitistel.
 • Uue ja vana betoontarindi vahelise ehitusvuugi tihendamiseks.
 • Vettpidavatesse vuukidesse tihedates raudbetoontarindites.
 • Erinevat tüüpi materjalide (raud betooniga, kivi betooniga jne.) vettpidavaks tihendamiseks.
 • Väga karedatel betoonipindadel.
 • Raamivates vuukides.
 • Pragude vuukimiseks ja tihendamiseks.
 • Toruliitmike tihendamiseks, ka vettpidavateks ühendusteks maaalustes torustikes.
 • Ei sobi kanalisatsioonitorude liitmike tihendamiseks.

Omadused
SikaSwell S-2 on väga praktiline pakendi tõttu, mis võimaldab tihendusseguga vuukida igal pool.

SikaSwell S-2 nakkub eriti hästi betoonpinnaga. Spetsiaalset krunti või muud kinnitust ei ole kuivadele nakkepindadele vaja.

Pärast kõvenemist muutub SikaSwell S-2 väga elastseks ribaks, millel on pikk kasutusaeg ka veesurve all olles.
Omadused:

 • Vettpidav.
 • Paisub vee mõjul, tagades veepidavuse.
 • Saab ebatasasele aluspinnale hõlpsalt ja kiiresti peale kanda.
 • Paisumisomadused on püsivad.
 • Pealekandmiskulud on väga väikesed.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Vuugitavad pinnad peavad olema kuivad, vabad tolmust, pinnasest, tsemendipiimast ja õlist ning muust naket nõrgendavast mustusest.

Vuukimine
Panna sukk püstolisse, lõigata suka ots maha ja keerata püstol kinni. Lõigata otsik esmalt läbi ja pärast seda lõigata lõikepinna serva üks kolmnurkne sälk selleks, et otsikust väljuks vuukimiseks kolmnurkne vuukimisriba.
Kanda vuukimissegu kõvenenud betoonile. Parem nake saavutatakse kuivadel pindadel. Oodata umbes 2 tundi ja paigaldada sellel ajal raketised, kuni SikaSwell S-2 kuivab puutekuivaks (moodustab naha). Pärast seda valada uus betoon. Välti-da värske betooni valamist kõrgemalt kui 50 cm. Kui betooni valamise kõrgus on üle 50 cm, tuleb SikaSwell S-2 lasta kuivada 2 ööpäeva ja kaitsta 10 cm paksuse be-tooni- või segukihiga. Betooni minimaalne paksus SikaSwell S-2 vuukimissegu ümber peaks olema 5 cm külgedel ja 10 cm peal.

Tööriistade puhastamine
Pühkides kuiva lapiga.

Tähelepanu!

 • Kaitsta sademete eest, et paisumine ei toimuks enne uut betooni valamist.
 • SikaSwell S-2 ei tohi kasutada deformatsioonivuukides.
 • Toode ei talu UV-kiirgust.
 • Kuivas keskkonnas SikaSwell S-2 ei paisu.
 • Kui veekogus lisandub kiiresti, ei saa tagada vuukide veepidavust, sest SikaSwell S-2 vajab paisumiseks aega.
 • Mitte jätta SikaSwell S-2 kokkupuutesse märja betooniga või väga niiske pinnaga pikaks ajaks enne uue betooni valamist, sest see võib vähendada naket SikaSwell S-2 ja vuugipinna vahel.
 • Kui toote pealekandmist niiskele pinnale ei saa vältida, kasutada Sika Primer 3 ja vuukida ainega SikaSwell S-2 veidi enne uue betooni valamist selle peale.
 • SikaSwell S-2 välimus ja töötlemisomadused võivad vahelduda olenevalt tem-peratuurist, see ei mõjuta toote tehnilisi omadusi.
 • SikaSwell S-2 ei tohi kasutada, kui veesurve on üle 0,3 bar. Sel juhul soovitatakse kasutada nt. vuukimissüsteemi Sikadur-Combiflex.

Tehnilised andmed
Toode
Pastataoline ühekomponentne polüuretaanipõhine veetihendussegu, mis paisub veega kokkupuutesse sattudes. Kasutatakse ehitusvuukide veetihendamiseks.

Värvus
Punane

Tihedus
1,15 g/cm³

Shore A kõvadus
> 10 paisununa, 25-40 mittepaisununa (7 ööpäeva, +23 °C, suhteline niiskus 50%).

Kõvenemiskiirus
(+23 °C suhteline niiskus 50%)
1 ööpäev -> 2 mm
7 ööpäeva -> 10 mm

Puutekuiv
1-2 tundi (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Paisumisvõime
(niiskuse mõjul)
7 ööpäeva -> üle 50%
4 ööpäeva -> üle 100%

Kasutustemperatuur
+10 °C…+30 °C. Optimaalne temperatuur on > +20 °C, mistõttu jahedal tempera-tuuril ladustatud padrunit tuleks enne kasutamist hoida toatemperatuuril vähemalt 8 tundi.

Kulunorm
Ühe 600 ml sukaga saadakse kolmnurkse ristlõikega (10 mm laiusega ja 10 mm kõrgusega) vuukimisriba, mille pikkus on kokku 11 m (teoreetiliselt 12,4 m).

Pakend
600 ml sukk, 20 sukka kastis

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 9 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ruumis kaitstuna otsese päikesekiirguse eest temperatuuril +10 °C…+25 °C. 

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei ole keskkonnaohtlik.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne töötamise alustamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Vältida auru sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale. Tagada piisav ventilat-sioon. Kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladusta-mine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee