SikaQuick®-507, Kiiresti kõvenev tasandussegu (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
SikaQuick-507
on ühekomponentne kiiresti kõvenev tsemendipõhine tasandussegu, mis sisaldab polümeere ja kvartsliiva.

Kasutuskohad
SikaQuick-507
kasutatakse betoonist väliskonstruktsioonide nt. betoonfassaadide ja vastavate betoonist väliskonstruktsioonide kiirel korrastamisel. Segu kasutatakse betoonipinna ebatasasuste täitmiseks, tasandamiseks ja pindamiseks enne värvimist.

Omadused

  • Kergesti töödeldav.
  • Vee lisamise ja segamise järel on kohe kasutamiseks valmis.
  • Suurepärane nake
  • Saab peale kanda pritsi abil.
  • Suurepärased järelhooldusomadused.
  • Kiiresti ülevärvitav.

Kasutusviis ja ooteajad
Ooteajad tööetappide vahel

Kiirtöötlus: Tavaline töötlusviis:
SikaQuick-506 FG  SikaQuick-506 FG 
2 tundi  24 tundi* 
SikaQuick-507 SikaQuick-507 
2 tundi  24 tundi* 
Sikagard Elastocolor W  Sikagard Elastocolor W 
1 tund 1 tund* 
Sikagard Elastocolor W  Sikagard Elastocolor W 
Seda viisi kasutades toimib järgmine tööetapp järelhooldusena, muud järelhooldust pole vaja.  *Tsemendipõhiste toodete järelhooldust ei tohi ooteaegade vahel hooletusse jätta. 

Tutvuda tabelis mainitud toodete tehniliste infolehtedega. Need ooteajad uudutatingimusi: +20 °C ja suhteline niiskus 75%, jahedamates tingimustes ooteajadpikenevad.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonipind peab olema kindel, tugev ja seal ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte nt tsemendipiima või vormimääret. Vanad värvikihid, pinnakatted ja kahjustunud betoon eemaldatakse.
Eeltöötlusena soovitatakse kasutada nt meiseldamist, vesi-meiselpuhastust või liivapritsiga töötlemist. Liivapritsiga töötlemisest tekkinud tolm pestakse ära ja betoonalust niisutatakse enne parandustöö alustamist hoolikalt. Karedale pinnale saavutatakse parim nake. Tugevasti imavate betoonpindade korral soovitatakse kastmise alustamist töötlusele eelneval päeval.

Segamine
Valada puhtasse segamisnõusse esialgu vesi ja seejärel kuivsegu ning samaaegselt segada. Segada aeglaste pööretega trellsegistiga (< 500 p/min), kuni segu on plastne ja kergesti harjatav. Segamisaeg vähemalt 3 minutit.

Pealekandmine
SikaQuick-507
kantakse niisutatud betoonipinnale näiteks kummi-või terassiluriga. Krohvipritsiga pealekantud segu kas harjatakse või silutakse kelluga kinni kohe pärast pealepritsimist. Segu võib peale kanda ka harjaga, aga siis tuleb silmas pidada, et ei kasutataks liiga vedelat segu.
Üle 3 mm kihte ei tohi teha. Kui kihi paksus on üle 3 mm, kantakse SikaQuick-507 peale mitme kihina, pidades silmas kihtidevahelisi ooteaegu.
Kui soovitakse hõõrutud pinda, tuleb segupinda viimistleda siis, kui segu tardumine on alanud. Viimistlemine tehakse näiteks niiske (mitte märja) švammiga, et saada soovitud pinnastruktuur.

Järelhooldus
Segu sisaldab polümeere, mis takistavad selle pragunemist kivistumisel. Polümeeriga modifitseeritud tsementsegud vajavad vähem järelhooldust kui ainult tsemendiga segud, aga siiski ei tohi järelhooldust unarusse jätta. Järelhooldusena kasutatakse näiteks kerget veega niisutamist või plastiga katmist. Järelhooldusega alustatakse kohe, kui segu on kuivades heledaks tõmbunud. Liiga värske segu kastmine võib pinda kahjustada. Renoveeritud pindu kaitsta ka tugeva päikesekiirguse ja tuule eest näiteks presendiga.

Vt. eespool olevat tabelit kiire töötlusviisi kohta, kus järelhooldusaineks on Sikagard Elastocolor W.

Pinnatavus:
SikaQuick-507
võib pinnata toodetega, mis sobivad leeliselisele aluspinnale, nt. värvimine värviga Sikagard Elastocolor W.

Tööriistade puhastamine
Kõvenemata segu pestakse ära veega, kõvenenud toode eemaldatakse mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne kiiresti kõvenev tsemendipõhine tasandussegu, mis sisaldab polümeere ja kvartsliiva.

Värvus
Hall pulber

Tihedus
1,85 kg/l valmis värske segu (+20 °C)

Survetugevus
30 N/mm² (28 päeva)

Paindetugevus
7 N/mm² (28 päeva)

Nakketugevus
≥ 1,5 N/mm² (28 päeva)

Elastsusmoodul
15400 N/m² (+20 °C)

Kihipaksus
Maksimaalselt 3 mm ühekorraga täitmisel.

Terasuurus
Max 0,5 mm

Segamisvahekord
Vesi: kuivpulber = 1 : 5,55 (massiosades). 4,5 liitrit vett kuivsegu 25 kg koti kohta.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C. Parandusi ei tohi teha liiga külma ega kuuma ilmaga.

Töötlemisaeg
+5 °C -> u. 90 min
+20 °C -> u. 60 min
+30 °C -> u. 30 min

Kulunorm
1 liiter värsket segu vajab umbes 1,55 kg kuivsegu. Materjalikulu sõltub aluspinna tasasusest.

Pakend
25 kg kott.

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 6 kuud.

Ladustamine
Külma ja niiskuse eest kaitstuna.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass
Ei ole klassifitseeritud transportimise jaoks.

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.
Sisaldab tsementi. Ärritab hingamisorganeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Tõsine silmade vigastamise oht. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega (15 min jooksul) ja pöörduda arsti poole.

Mürgisus
Vt. tooteohutuskaart.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee