Sikalastic® 821, Polümeeripõhine vedel veetõke (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikalastic 821
on kahekomponentne kiiresti kõvenev polüuretaanühend elastsete pragusid sildavate veetõkete tegemiseks. Ainult seadmetega pealekandmiseks.

Kasutuskohad
Kasutatakse:

  • veetõkkekihina kuuma valatud asfaldi alla sillaplaadil ja teistel betoonkonstruktsioonidel
  • mitteliigeldavatel betoonpindadel vett isoleeriva vedela pinnakattena, mille peal on UV-kiirguse kaitsekiht
  • kuuma freesitud asfaldi kasutamise korral võtta ühendust Sika tehnilise teenistusega.

Omadused

  • Pragude sildamine
  • Eriti elastne
  • Optimaalne nakketugevus asfaldiga
  • Kiire kõvenemine
  • Pealekandmine ainult kahekomponentse materjali kuumpihustamise seadmetega.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema piisavalt tugev (minimaalne survetugevus 25 N/mm²). Aluspind peab olema ühtlane, kare, tihe, kuiv, puhas ja vaba lahtisest materjalist. Eel-töötlusena soovitatakse kasutada nt. liivapritsi või vesi-liivapritsiga töötlemist, meiseldamist või freesimist.
Sõidutee parandamisel tuleb pärast varasema veeisolatsiooni eemaldamist eemaldada kahjustunud kohad ja töödelda liivapritsiga. Kohe selle järel pärast eeltöötlust tuleb betoonisarrused kaitsta rooste eest.
Kui ilmneb laialdasi või sügavaid paikamiskohti, võib originaalse betoonkonstruktsiooni profiili taastada polümeeriga modifitseeritud parandussegudega ( nt. töötlemine ainega Sika MonoTop 610 + Sika MonoTop 612). Väikesed ebatasasused võib tasandada epoksükrundi Sikagard 186 ja kvartsliiva seguga.

Segamine
Doseerimine ja segamine sooritatakse sobiva kahekomponentse materjali kuumpihustamispritsiga. Kumbki komponent tuleb soojendada temperatuurini +30 °C kuni +50 °C. Segamise ja doseerimise täpsust tuleb regulaarselt kontrollida.

Pealekandmine
Pritsitakse kahekomponentse kuumpihustamise seadmega. Kelme paksust tuleb
pealekandmise ajal kontrollida kelme paksuse mõõturiga. Kui kantakse Sikalastic821 peale, tuleb kasutada nakkekihina Sikalastic 810, juhul kui 2 tunniline ooteaegon ületatud. Enne kuuma valuasfaldi pealekandmist tuleb Sikalastic 823 nakkekiht peale kanda harjaga, rulliga või pritsiga.

Pindamine
Sikalastic 821 ja Sikalastic 822 võib pinnata ainega Sikafloor 400, kasutades
nakkekihina Sikalastic 810 + 15% vedeldit R.

Tööriistade
puhastamine Vedeldi C

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne kiiresti kõvenev polüuretaanühend, mida kantakse peale seadmetega.

Värvus
Komponent A: hall (umbes RAL 7005) või mittepigmenteeritud (kollakas)
Komponent B: pruunikas läbipaistev

Tihedus
Komponent A: 1,302 kg/l.
Komponent B: 1,056 kg/l.

Kuivainesisaldus
> 99%

Täiteainesisaldus
12,5%

Katkevenivus
340% (DIN 53504)

Shore A kõvadus
73 (DIN 53505)

Tõmbetugevus
5,4 N/mm²

Pragude sildamine
Sildab pragude dünaamilisi deformatsioone kuni 0,3 mm temperatuuril -20 °C ja staatilisi deformatsioone kuni 1,0 mm isegi kuuma valuasfaldi pealekandmise ja kunstlikku vanandamise järel ning pikaajalise kontakti järel bituumeniga. Eespool mainitud omadused on sõltumatud kõvenemistemperatuurist.

Keemiline vastupidavus
Sikalastic 821
talub: jäätõrjesoolasid, õlisid, kütuseid, bituumenit, vett, ilmastikumõjutusi.

Temperatuuritaluvus
Sikalastic 821 talub lühiajaliselt kuuma valuasfalti maksimaalselt kuni +240 °C. Elastsed omadused säilivad kuni temperatuurini -30 °C.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +8 °C ja maksimaalselt +40 °C.
Kõvenemise ajal aluspinna temperatuur minimaalselt +8 °C.

Töötlemisaeg
Pealekandmine ainult kahekomponentse kuumpihustamisseadmega.

Segamisvahekorrad
A : B = 55 : 45 massiosa
= 50 : 50 mahuosa

Kulunorm
Kruntimiseks Sikagard 186 (kahekomponentne epoksüvaik). Sikagard 186 peab lisaks rullimisele või valamisele harjata betoonpinna sisse pooride tekkimise vältimiseks, vajadusel tehakse 2 pealekandmiskorda. Pärast iga pealekandmiskihti liivatatakse kergelt 0,4-0,7 mm terasuurusega kvartsliivaga (kulu maksimaalselt 1,0-1,5 kg/m²), liigsest liivatamisest tuleb hoiduda õhumullide tekkimise vältimiseks).
Sikagard 186 kulunorm: 0,3-0,5 kg/m²
Aluspinna suuremad ebatasasused nõuavad kruntimist ja tasandamist Sikagard 186 kasutamisega. Tasandussegu segamisvahekord: 2 massiosa 0,1-0,3 mm kvartsliiva, 1 massiosa 0,4-0,7 mm kvartsliiva, 1 massiosa Sikagard 186. Pärast seda tuleb kergelt liivatada 0,4-0,7 mm kvartsliivaga. Liigset liiva tuleb vältida. Klunorm: 1,5-2,0 kg/m² kasutusvalmis tasandussegu 1 mm paksuse kihi kohta. Täpsemaid andmeid vt. Sikagard 186 infolehelt.
Sikalastic 821 kantakse peale minimaalselt 2 mm paksuse kihina. Teoreetiline kulunorm: 1,09 kg/m² iga 1 mm paksuse kihi kohta. Kui arvutatakse praktilist materjalikulu, tuleb võtta arvesse aluspinna ebatasasusest olenev lisakulu.

Ooteaeg
erinevate kihtide vahel
Ooteajad erinevatele Sikalastic 821 töötlemisvariantidele: 

  Minimaalne ooteaeg   Maksimaalne
ooteaeg
  +10°C +20°C  +30°C  
 Sikalastic 821,
all Sikagard 186 liivatatuna
 24 tundi  20 tundi  16 tundi  2 kuud
Sikalastic 821, all Sikalastic 821
2 tundi
Sikalastic 821, all Sikalastic 810 3 tundi  2 tundi 1 tundi  8 tundi
Sikalastic 810, all Sikalastic 821  1 tundi  30 min  20 min  2 kuud 
Sikalastic 822, all Sikalastic 821  2 tundi 
Jalakäijate liiklus
Sikalastic 821 peal 
45 min.  30 min.  15 min. 
Liiklus Sikalastic 821 peal 16 tundi 12 tundi 8 tundi 
Sikalastic 821 tõmbetugevuskatse 3 ööp.  2 ööp.  1 ööp. 
Sikalastic 823, all Sikalastic 821  1 tundi  30 min.  20 min.  2 kuud 
Kuum valuasfalt,
all Sikalastic 823
24 tundi   (eeldades pealekandmise vahekihina Sikalastik  823) 14 ööp 

1) Pärast hoolikat mustuse eemaldamist.
2) Kui maksimaalne ooteaeg ületatakse, tuleb nakkekihiks kasutada Skagard 810 + 15 % vedeldi R.

Kõvenemisajad
Sikalastic 821
kõvenemisajad erinevatel temperatuuridel (aluspind ja õhk):

Temperatuur: +8°C +20°C
Kõvenemine algab 20-25 s 20-25 s
Talub sademeid  5 min  5 min 
Jalakäijate liiklus 1,5 tundi 20 min 
Asfaldiga pinnatav  24 tundi   24 tundi  

Pakend
Sikalastic 821
pakendite suurused, kahekomponentse toote kumbki komponent omaette pakendis:

Pakend
(kumbki komponent eraldi)
60 l
kanister
200 l
vaat
1000 l
mahuti
Komponent A 73 kg 240 kg 1000 kg
Komponent B 59,1 kg 195 kg 811 kg
 Kogukaal 132,1 kg 435 kg   1811 kg 

Säilivus
Avamata originaalanumates 9 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis.

Katsearuanded
Täidab ZTV-BEL-8, OSA 3, 1995 P. Cerificate: P 1700-1 by Polymer Institute Dr. Stenner GmbH nõuded.
Sikagard 186 krunt on kokkusobiv ZTV-BEL-B 1/87 TL-/TP-BEL-EP'ga ja ZTV-BEL-B (1998 kavand) TL/TP-BEL-EP-ga, Cerificate: P 1678-1 by Polymer Institute Dr. Stenner Gmbh.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustu-seta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladusta-mine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee