SikaGrout®-210-212, Ühekomponentne tsemendipõhine mittekahanev injekteerimissegu (tellitav profitoode)

Sika Estonia

SikaGrout.jpg

Ühekomponentne tsemendipõhine mittekahanev injekteerimissegu

Tootekirjeldus
SikaGrout-210
ja SikaGrout-212 on ühekomponentsed mittekahanevad isetasanduvad tsemendipõhised injekteerimissegud, mis paisuvad kahes etapis.

Kasutuskohad
SikaGrout-210 ja SikaGrout-212 kasutatakse injekteerimis- ja kinnitussegudena, kui nõutakse mittekahanemist, kiiret esmatugevust ja kõrget lõpptugevust, muuhulgas:

 • seadmete vundamentides ja seadmete järelvalamistel
 • elementide ühendamisel ja elementide järelvalamistel,
 • poltide ja ankrute kinnitustes
 • konstruktsioonide injekteerimis- ja ühendamistöödel.
SikaGrout-(13).jpg SikaGrout-(18).jpg SikaGrout-(22).jpg SikaGrout-(24).jpg

Omadused

 • Kergesti töödeldav.
 • Hea voolavus.
 • Tugevuse kiire suurenemine.
 • Kõrge lõpptugevus.
 • Paisub kahes etapis,
 • 1. etapp: gaaside eraldumisel vedelas olekus,
 • 2. etapp: keemilisel reaktsioonil tahkes olekus.
 • Jäikus on muudetav.
 • Keemiliselt ja mehaaniliselt vastupidav.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonipind peab olema kindel, tugev ja seal ei tohi olla naket nõrgendavaid kihte nt tsemendipiima või vormimääret. Vanad värvikihid, pinnakatted ja kahjustunud betoon eemaldatakse. Pind ja poldiaugud puhastatakse tolmust, rasvast ja õlist. Aluspind niisutatakse matt-niiskeks.

Segamine
Segu segatakse aeglaste pööretega trellsegistiga (pöörlemiskiirus maks. 500 p/min) või betoonisegistiga vähemalt 2 minuti jooksul veega õiges segamisvahekorras nii, et segusse ei teki õhumulle. (Valada puhtasse segamisnõusse algul vesi ja siis pidevalt segades kuivaine). Segu jäikust saab reguleerida avaldatud segamisvahekorra piirides (1:7,1…1:8,3). Segamistemperatuur mõjutab oluliselt tardumisaegastruktuuri ja nakketugevuse kasvu.

Injekteerimissegu valamine
Vorm
Vorm peab olema veetihe, tugevalt ankurdatud ja kinnitatud, et segu ei voolaks vormist välja ja et vorm taluks segu poolt tekitatud survet.
Segu valamine
Segu tuleb kasutada kohe pärast segamist, et selle paisumisomadusi suudetaks ära kasutada. Segu valatakse kohale katkematult (valuvormi, nakkeavadesse jne.). Suurte plaatide ja avarate alade valamisel tuleb veenduda piisavalt kõrge valamissurve saavutamises. Segu ei tohi vibreerida põhiplaadi all ja seda peaks valama alati ainult ühelt vormi poolelt nii, et õhku ei korjuks plaadi alla. Õhu väljapääs tuleks tagada põhiplaadisse tehtud õhuaukudega. Et injekteerimissegu täidaks kogupõhiplaadi ja aluspinna vahelise ruumi, võiks tihendamiseks kasutada nt. painduvat teraslinti (pakkimislint).

Järelhooldus
Segu vaba pinna ala peaks jääma võimalikult väikeseks ja seda tuleb kaitsta kiire kuivamise eest (niisutus, katmine jne.)

Tööriistade puhastamine
Värske segu pestakse kohe pärast kasutamist veega. Kõvenenud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne mittekahanev isetasanduv tsemendipõhine injekteerimissegu, mis paisub kahes etapis.

Värvus
Hall.

Tihedus
(+20 °C)

Kuivsegul 1,5 kg/l . Valmissegul 2,2 kg/l

Survetugevus
(+10 °C)
24 tundi 18 -20 N/mm²
7 ööpäeva 40 -50 N/mm²
28 ööpäeva 50 -60 N/mm²

Paindetugevus
10 N/mm2 (28 ööpäeva, +10 °C)

Elastsusmoodul
Umbes 37000 N/mm2 (staatiline) (+20 °C)

Soojuspaisumistegur
12,0 x 10-6 m/mK

Vee eraldumine
0

Voolavus
Voolav. Valgub 320-350 mm.

Kihipaksused
Minimaalne 10 mm ja maksimaalne 50 mm.

Paisumine
1-2%

Terasuurus
0-2 mm

Mehaaniline vastupidavus
Talub eriti hästi mehaanilist koormust.

Temperatuuritaluvus
Talub hästi kõrgeid temperatuure (+400 °C).

Keemiline vastupidavus
Eriti tiheda materjalina talub hästi kemikaalide mõju. Püsivus sooladele < 0,08 kg/m2.

Kasutustemperatuur
210: Toimib kõige paremini temperatuuridel 0 °C…+10 °C.
212: Toimib kõige paremini temperatuuridel üle +10 °C.

Segamisvahekord
(segu : vesi)

1 : 7,1…8,3 (massiosa)
1 : 4,8…5,6 (mahuosa)
1 kott vajab 2,8…3,5 l vett, temperatuuril üle +25 °C: 3,75 l vett.

Kulunorm
1 kott => 12-13 liitrit segu.

Töötlemisaeg
SikaGrout-210
ja SikaGrout-212 töötlemisajad:

Temperatuur: SikaGrout-210 SikaGrout-212
5°C 20 min -
10°C 10 min -
15°C 5 min 30 min
20°C - 25 min
25°C - 5 min
30°C - -

Kõrgematel temperatuuridel saab töötlemisaega pikendada, kasutades jahedamat vett.

Kõvenemiskiirus
SikaGrout-210
ja SikaGrout-212 kõvenemine:

 Ööp.  -10°C -5°C   +0°C  +5°C +20°C 
 15,7  18,4  28,8  26,2  42,2
3  19,9  33,2  45,5  46,2  50,3
 46,2  45,8  50,0  50,5  53,2
 28  46,7 50,5   54,7  54,7  58,3
 56  52,2        

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 6 kuud.

Ladustamine
Kuivas ruumis temperatuuril +5 °C…+25 °C .

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega. Järgida tootja juhiseid. Sisaldab tsementi.

Mürgisus
Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida aine sattumist nahale ja silma.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval. 

sikalogo_col_neu.gif
SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee