Sikagard® Wallcoat, Veega lahjendatav värviline kahekomponentne epoksüpõhine seinapinnakate (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikagard Wallcoaton
värviline, veega lahjendatav kahekomponentne epoksüvaigu dispersioon.

Kasutuskohad
Sikagard Wallcoat
kasutatakse värvilise seinapinnakattena siseruumides. Sobib betoon-, tsementkrohv- ja kipsplaatpindadele, millelt nõutakse head keemilist vastupidavust.
Tüüpilised kasutuskohad on:

 • elektroonikatööstuse puhasruumid
 • mikrobioloogilised puhasruumid
 • keemilised puhasruumid

Omadused

 • Hõlbus kasutada (pihustatav)
 • Hea keemiline ja mehaaniline vastupidavus
 • Desinfitseeritav
 • Värvisegu kasutusaja lõppemine on täheldatav muutumisega geelisarnaseks
 • Kiirelt kõvenev
 • Keskkonnasäästlik
 • Veega vedeldatav
 • Ei sisalda lahusteid.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Pinnatav aluspind peab olema tugev, kuiv (aluspinna niiskus maksimaalselt 4 massi%) ja vaba lahtisest materjalist. Aluspinna nakketugevus peab olema vähemalt 1,0 N/m2.
Aluspinnal halvasti kinniolevad pinnakatted ja mustus, näiteks õli, määrded jne., tuleb kõrvaldada mehaaniliselt, näiteks pinda puhastades tolmuvabalt liivapritsiga või lihvimisega.

Segamine
Segada mehaaniliselt esmalt komponenti A omaette. Pärast seda põhjalikult segada komponendid A ja B omavahel õiges segamisvahekorras aeglaste pööretega trellsegistiga (300-400 p/min).

Pealekandmine
Sikagard Wallcoat
kantakse peale rullimisega või pritsides (õhuvaba pihustamine).
TÄHELEPANU! Pealekandmise ja kuivamise tuleb tagada piisav ventilatsioon (eriti temperatuuril alla +13 °C). Muidu võivad häiritud olla kõvenemisreaktsioon ja läbikuivamine.

Tööriistade puhastamine
Kõik tööriistad pestakse kohe pärast kasutamist seebiveega ja loputatakse puhta veega. Kõvenenud jäägid eemaldatakse mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Veega lahjendatav kahekomponentne epoksüvaigu dispersioon

Värvus
Valge RAL
9010 järgi, teised värvitoonid on võimalikud. Vähesed värvitooni muutused on võimalikud.

Tihedus
1,47 kg/l (komponendid A+B koos) (DIN 53217)

Kuivainesisaldus
Umbes 65% (DIN 53216)

Kulumiskindlus
120 mg (14 ööp. / 23 °C, DIN 53109, Taber Abraser)

Temperatuuritaluvus
Kuiva kuumust kuni temperatuurini +100 °C ja niisket soojust lühiajaliselt kuni temperatuurini +80 °C (auruga pesemine on võimalik)

Keemiline vastupidavus
Talub 32% soolhapet, mineraalõli, desinfitseerimisaineid, puuviljade mahlu, vett jm.

Kasutustemperatuur ja suhteline niiskus
(alus ja õhk)

+10 °C +30 °C (siiski vähemalt 3 °C kastepunktist kõrgemal). Suhteline õhuniiskus maksimaalselt 75%. Tagada piisav ventilatsioon.

Segamisvahekord
Komponent A : komponent B = 78 : 22 massiosades

Kulunorm
Sikagard Wallcoat, Sikafloor 156 ja Sikafloor 2530 W New kulu:

Tööetapp: Toode: Kulunorm:
kruntimine kipsplaadile Sikafloor 156 + 20% vedeldit C 80 g/m²
kruntimine seinatasandusele Sikafloor 156 + 20% vedeldit C
või
Sikafloor 2530 W New + 5% vett
80 g/m²
120 g/m²
kruntimine betoonpinnale Sikafloor 156 + 20% vedeldit C
või
Sikafloor 2530 W New + 5% vett
või
Sikagard Wallcoat + 5% vett
80 g/m²
130 g/m²
140 g/m²
pindamine Sikagard Wallcoat
- rulliga 2-3 korda
- pihustiga 1-2 korda
100-150 g/m²
150-250 g/m²

Töötlemisaeg
Sikagard Wallcoat
töötlemisajad erinevatel temperatuuridel (aluspind ja õhk):

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikagard Wallcoat 2-2,5 tundi 1,5-2 tundi 0,5 -1 tundi

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Ooteajad Sikagard Wallcoat kihtide vahel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikagard Wallcoat minmaalne
maksimaalne
2 ööpäeva
7 ööpäeva
15 tundi
5 ööpäeva
10 tundi
3 ööpäeva

Kõvenemisajad
Sikagard Wallcoat
kõvenemisajad:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikagard Wallcoat 2 ööpäeva 15 tundi 10 tundi

Pakend
6 kg (eeldoseeritud pakendid sisaldavad A ja B komponenti)

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 1 aasta.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis temperatuuril +5 °C…+25 °C. Kaitsta jäätumise eest.

Hooldamine
Sikagard Wallcoat parandatakse vajadusel Sikagard Wallcoat kihiga. Aluspinda puhastatakse hoolikalt (näiteks pinda lihvitakse mehaaniliselt enne parandamist).

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee