Sikagard® ElastoColor W, Ühekomponentne akrüülvärv betoonist väliskonstruktsioonide kaitsmiseks karboniseerumise ja ilmastikumõjutuste eest. Veega vedeldatav (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Ühekomponentne akrüülvärv betoonist väliskonstruktsioonide kaitsmiseks karboniseerumise ja ilmastikumõjutuste eest. Veega vedeldatav.

Tootekirjeldus
Sikagard ElastoColor W
on elastne ühekomponentne vesiemulsioon-akrüülvärv betoonist väliskonstruktsioonidele.

Kasutuskohad
Sikagard ElastoColor W
kasutatakse värvimaks:

 • rõdupiirdeid
 • rõdude tugielemente
 • fassaade
 • parkimismaju
 • tunneleid
 • sildu.

Sikagard ElastoColor W kaitseb välistingimustes olevaid betoonkonstruktsioone sademete ja karboniseerumise eest. Sobib kõige paremini tasastele, heas seisundis betoonipindadele, kus võib esineda väikeseid pragusid. Ebatasased pinnad tuleb alguses siluda nt. Sika MonoTop 620 või Sikatop 120 pindamisseguga. Värv sobib ka hooldusvärvimiseks vanade, alusel tugevasti kinniolevate värvikihtide peale.

Omadused

 • On lõhnatu ja lihtne peale kanda.
 • Sildab peeneid pragusid.
 • Värv on saadaval erinevates toonides, mis moodustavad kauni ja katva pinna. Toonimine toimub juba tehases või pädevas värvikaupluses.
 • Valget travertiin-põhivärvi 01 tuleb veepõhiste pastadega toonida heledatesse fassaaditoonidesse.
 • Substraatpõhiseid värve võib toonida ka tumedamatesse toonidesse.
 • Nakkub hästi betooniga.
 • Annab hea kaitse karboniseerumise ja sademete kahjuliku mõju vastu ning talub Eesti kliimat.
 • Laseb läbi õhku, kuid mitte veepiisku.
 • Jätab nt. raketiselaudade mustri nähtavale.
 • Tõrjub vihmaga kaasnevat mustust ja ebapuhtusi.
 • Ei kriidistu ega muutu kollaseks.

Töötlemisviisid

Nr Alus
Tasandussegu/täitekiht/
vana värvipind*/
liivapritsiga puhastatud betoonipind/
tasane betoonipind**
Kruntimine Värvimine
--  --  2 x Sikagard ElastoColor W 
--  1 x Sikagard ElastoColor W + 5-15% veega lahjendatud  1-2 x Sikagard ElastoColor W 
--   2 x märg märjale
Sikagard 702 W-Aquaphob
2 x Sikagard ElastoColor W 
--  1 x Sikagard 552 W - Aquaprimer 2 x Sikagard ElastoColor W 
Sikagard 527 --  2 x Sikagard ElastoColor W 
Sika MonoTop 620 ***  --  2 x Sikagard ElastoColor W 
SikaTop 120 --  2 x Sikagard ElastoColor W 
Sikagard 720 EpoCem  --  2 x Sikagard ElastoColor W 

* Ainega Sikagard ElastoColor W võib pinda uuesti värvida ilma kruntimiseta, kui vana pind on nõuetekohaselt töödeldud ja nake on hea. Soovitame proovitöö tegemist.
** Poorset pinda soovitatakse kruntida krundiga Sikagard 552 W-Aquaprimer. Väga tihedad betoonipinnad krunditakse krundiga Sikagard 551 S.
*** Kui järelhooldus Sika MonoTop 620 kasutamisel ei ole küllaldane, tuleb alust kruntida krundiga Sikagard 552 W-Aquaprimer. Soovitame proovitöö tegemist.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Pind peab olema kuiv (niiskusesisaldus < 5%) ja tolmust, mustusest, tsemendipiimast ja vormiõlist ning teistest naket nõrgendavatest ainetest puhastatud. Vanad alusel nõrgalt kinni olevad värvikihid tuleb täiesti eemaldada või eelkatsetega veenduda, et vana värvi nake alusega on küllaldane ja et vana ning uus värv sobivad kokku. Eeltöötluseks sobib nt. kõrgsurvepesu või liivaprits. Betoon peab olema vähemalt neli nädalat vana. Betooni pind, millel on ebatasasusi, poore, auke või tühikuid, tuleb algul nt. SikaTop 120 või SikaMonoTop 620 pindamisseguga tasandada (vt. infolehed).

Segamine
Värv on ühekomponentne ja pärast hoolikat segamist kasutusvalmis.

Kruntimine
Kruntimist saab vajadusel sama pealekandmise korraga teha veega lahjendatud (maksimaalselt 15%) Sikagard ElastoColor 675 W.

Värvimine
Värv on kasutamiseks valmis pärast põhjalikku segamist ilma lahjendamata.
Sikagard ElastoColor W kantakse kaks korda pinnale kas lambanahast lühikesekarvalise rulliga, pintsliga või värvipritsiga. Rõhk pritsis 150 bar, düüs 0,38-0,53 mm ja pihustamisnurk 50° -80°.
Värvida ei tohi:

 • märgi pindu
 • kastepunktile lähedasel temperatuuril
 • vihma ajal
 • kui suhteline õhuniiskus > 80%
 • temperatuuril alla +8 °C või üle +30 °C.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad pestakse veega puhtaks.

Tähelepanu!

 • Ei tohi sega teiste värvidega.
 • Mõned värvitoonid võivad aja jooksul muutuda, nt pleekida.
 • Kirkad värvitoonid (nt. kollane ja punane) vajavad kolm korda värvimist.
Ei tohi sega teiste värvidega.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne, elastne vesiemulsioon-aküülvärv betoonist väliskonstruktsioonide kaitsmiseks karboniseerumise ja ilmastikumõjutuste eest.

Värvus
Tellimisel üle 100 värvitooni. Heledate fassaaditoonide saamiseks toonida pädevas värvikaupluses vesiemulsioonpastadega.

Tihedus
1,39 g/cm3 vedelikuna
1,88 g/cm3 kuivana

Katkevenivus
50% toatemperatuuril, 15% temperatuuril -5ºC

Süsiniksioksiidi difusioonitakistus (RCO2)
93 m 150 μm värvi kuivkelme paksuse korral (nõue > 50 m by41 Betoontarindite remondijuhiste kohaselt).

Süsihappegaasi difusioonitakistustegur (μCO2)
621000

Veeauru difusioonitakistus (RH2O)
0,13 m 150 μm värvi kuivkelme paksuse korral (nõue < 4 m by41 Betoontarindite remondijuhiste kohaselt).

Veeauru difusioonitakistustegur tustegur (μH2O)
850

Pragude sildamine
Sildab peeneid pragusid.

Kuivainesisaldus
Umbes 45,5% (mahu%); umbes 61,1% (massi%).

Kasutuspiirangud
Ei talu seisvat vett. Ei ole mõeldud kasutamiseks põrandapindadel.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +8 °C…+30 °C.

Kihipaksused
dmin = 120 μm ja dmax = 3000 μm

Värvikulu
Umbes 0,15 l/m2 kihi kohta => kuivkelme paksus u. 75 μm (mikronit) Värvimine 2 x 0,15 l/m2 => värvikihi paksus = 150 μm.

Ooteaeg
Ooteaeg pindamisseguga töötlemise ja värvimise vahel on umbes 5 ööpäeva Tasandussegule järelhooldust tavaliselt 3 ööpäeva, millejärel oodatakse umbes 2 ööpäeva enne värviga katmist.

Sikagard Elastocolor W kuivamise ooteajad:

  + 8°C +23°C +30°C
Ülevärvitav u. 2 tundi u. 1 tund u. 30 min
Kaitsta vihma eest u. 5 tun u. 2 tun u. 1 tun
Täiesti kuivanud u. 24 tundi u. 14 tund u. 4 tundi

Hooldusvärvimine
Hooldusvärvimine tehakse umbes 12 aastat pärast Sikagard ElastoColor W värviga, enne pind hoolikalt veega pesta. Sikagard ElastoColor W värv sobib ka Sikagard 550 W -Elastic, Sikagard 670 W ja Sikagard 680 S värvide peale. 

Säilivus
Avamata originaalpakendis umbes 2 aastat

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis kaitstuna külmumis eest, temperatuuril +5 °C…+25 °C.

Katsearuanded

 • Universität Dortmund - 03.08.98 Nr. 18002/921, Diffusionsverhalten CO2 undH2O. Grundprüfung gem. ZTV-SIB OS-B
 • Polymer Institut 23.04.99 Nr. P 1735.Grundprüfung gem. ZTV-SIB OS-C Polymer Institut 23.04.99 Nr. P 1736-1.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Hävitatakse nagu värvijäägid. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toode ei sisalda tervisele või keskkonnale kahjulikuks tunnistatud aineid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee