Sikagard® ElastoColor 675 W, Elastne kaitsepinne betoonfassaadidele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikagard ElastoColor 675 W
on ühekomponentne veega lahjendatav akrülaatdispersioonipõhine pinne ja fassaadivärv betoonfassaadide kaitseks.

Kasutuskohad
Sikagard ElastoColor 675 W
on pingevaba võrkpragunemist sildav pinne, mis kaitseb betoonist väliskonstruktsioone sademe mõju ja karboniseerumise vastu. Sobib kõige paremini tasastele, heas seisundis betoonipindadele, kus võib esineda väikeseid pragusid. Ebatasased pinnad tuleb esmalt võimalikult parandada Sika MonoTop paikamissegudega ja tasandada nt. Sika MonoTop 620 või Sikatop 120 pindamisseguga. Värv sobib ka hooldusvärvimiseks vanade, alusel tugevasti kinni olevate värvikihtide või kiudtsemendist pindade peale.

Sikagard ElastoColor 675 W kasutatakse värvimaks:

 • fassaade
 • rõdupiirdeid
 • rõdude tugielemente
 • parkimismaju.

Omadused

 • Veeauru läbilaskev, aga veetihe, ei lase läbi veetilku ehitise sisse imenduma
 • Suurepärane ilmastiku- ja vananemiskindlus
 • Hea vastupanuvõime süsihappegaasile, annab hea kaitse karboniseerumise vastu
 • Ei kriidistu ega muutu kollaseks
 • Lihtne ja hõlbus pealekandmine
 • Veega vedeldatav
 • Kõrge kattevõime
 • Suurepärane nake
 • Soodsad tööohutusmeetmed
 • Veetihe
 • Elastne

Töötlemisviisid
Sikagard ElastoColor 675 W
töötlemisviisid: 

 
Aluspind:
Tasandussegu/
täitekiht/
vana värvipind*/
liivapritsiga töödeldud betoonipind/
tasane betoonipind**
Kruntimine:
Värvimine:
1 --  --  2 x Sikagard
ElastoColor 675 W
2 --  1 x Sikagard ElastoColor 675 W
+15% veega lahjendatud 
1-2 x Sikagard
ElastoColor 675 W
3 --  2 x märg märjale
Sikagard 702 W-Aquaphob 
2 x Sikagard
ElastoColor 675 W 
4 --  1 x Sikagard 552 W- Aquaprimer  2 x Sikagard
ElastoColor 675 W 
5   1 x Sikagard 551 S- Elastic Primer  2 x Sikagard
ElastoColor 675 W 
6 Sikagard 527 --  2 x Sikagard
ElastoColor 675 W 
7 Sika MonoTop 620 *** --  2 x Sikagard
ElastoColor 675 W 
8 SikaTop 120 --  2 x Sikagard
ElastoColor 675 W 
9 Sikagard-720 EpoCem --  2 x Sikagard
ElastoColor 675 W 

* Ainega Sikagard ElastoColor W võib pinda uuesti värvida ilma kruntimiseta, kui vana pind on nõuetekohaselt töödeldud ja nake on hea. Soovitame ptöö tegemist.
rooviege-
** Poorset pinda soovitatakse kruntida krundiga Sikagard 552 W-Aquaprimer. Tasandamata või täitekihiga sile ja tihe betoonipind krunditakse krundiga Sikagard 551 S-Elastic Primer.
*** Kui järelhooldus Sika MonoTop 620 kasutamisel ei ole küllaldane, tuleb alust kruntida krundiga Sikagard 552 W-Aquaprimer. Soovitame proovitöö tmist.
Tugevate kollaste või punaste toonide korral või alusvärvi läbipaistmise korral tuleb arvatavasti teha mitmeid kihte, et saavutada soovitud kattevõime. Eespool mainitud kattevõimet saab suurendada, kui teha krundikiht paremini katva värviga, mis on kokkusobiv pinnakihiks tuleva värvitooniga.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betooni pind peab olema puhas tolmust, mustusest, tsemendipiimast, vormiõlist ja teistest naket nõrgendavatest ainetest, murenevast või liivasest või kahjustunud betoonist ning aluspinnast lahti olevatest osakestest. Vanal alusel nõrgalt kinni olevad värvikihid tuleb täielikult eemaldada või eelkatsetega veenduda, et vana värvi nake alusega on piisav ja vana ning uue värvi kokkusobivus on tagatud.
Näiteks kõrgsurvepesuriga pesemine või liivapritsiga töötlemine on pinna ettevalmistamiseks sobivad. Betoon peab olema vähemalt neli nädalat vana. Betooni pind millel on ebatasasusi, poore, auke või tühikuid, tuleb algul nt. Sika MonoTop 620 või SikaTop 120 pindamisseguga tasandada (vt. infolehti). Töödeldavate pindade puhastamisel tekkinud vesi ja tolm tuleb eemaldada. Soovitatakse siledal betoonipinnal teha proovitöö. Töö tegemise ajal tuleb arvestada niiskustingimustega (aluspinna niiskus maksimaalselt 5 massi%).

Segamine
Värv on ühekomponentne ja pärast hoolikat segamist kasutusvalmis.

Kruntimine
Kruntimist saab vajadusel sama pealekandmise korraga teha veega lahjendatud (maksimaalselt 15%) Sikagard ElastoColor 675 W või teiste Sika kruntidega, vt. infolehe punkti “Töötlemisviisid”.

Värvimine
Sikagard ElastoColor 675 W
on kasutusvalmis pärast põhjalikku segamist ilma lahjendamata. Kantakse peale lühikesekarvalise lambanahast rulliga, pintsliga (fassaadiharjaga) või õhuvaba pritsimisega. Rõhk pritsis 150 bar, düüs 0,38-0,53 mm ja pihustamisnurk umbes 50°-80°. Värvida ei tohi:

 • märgi pindu
 • kastepunkti lähedasel temperatuuril (aluspinna või õhu temperatuur)
 • vihma ajal
 • kui suhteline õhuniiskus > 75%

Tööriistade puhastamine
Tööriistad pestakse veega puhtaks.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne veega lahjendatav akrülaatdispersiooni põhine pinne ja fassaadivärv betoonfassaadide kaitsmiseks.

Värvus
Peaaegu igasugune soovitav värvitoon on tarnitav. Võimalikud mõningased värvierinevused.

Tihedus
1,30 kg/l vedelikuna

Süsiniksioksiidi difusioonitakistus (RCO2)
124 m 130 μm värvi kuivkelme paksuse korral (nõue > 50 m by41 Betoontarindite remondijuhiste kohaselt)

Süsinikdioksiidi difusioonitakistustegur (μCO2)
950000

Veeauru difusioonitakistus(RH2O)
0,40 m 130 μm värvi kuivkelme paksuse korral (nõue < 4 m by41 Betoontarindite remondijuhiste kohaselt)

Veeauru difusioonitakis-tustegur (μH2O)
3100

Kuivainesisaldus
Umbes 43,9 mahu%

Kasutuspiirangud
Ei talu seisvat vett. Ei ole mõeldud põrandatele ega täiesti horisontaalsetele pindadele.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +8 °C…+30 °C.

Kelme paksused
dminp = 130 μm (minimaalne kelmepaksus)
dmaxp = 1290 μm (maksimaalne kelmepaksus) 

Kulunorm
Umbes 0,20 kg/m2 ehk umbes 0,17 l/m2 pealekantava kihi kohta normaalselt imavatel aluspindadel -> teoreetiline kuivkelme paksus umbes 75 μm.
Kahekordne värvimine ehk 2 x 0,17 l/m2 -> kuivkelme paksus = 150 μm.
Avaldatud materjalikulu ja pealekantavate kihtide arv sõltuvad alati aluspinnast: Kahtlastel juhtudel tuleb materjalikulu määramiseks teha proovitöö.

Ooteaeg
Ooteaeg pindamisseguga töötlemise ja värvimise vahel on umbes 5 ööpäeva. Tasandussegule tehakse järelhooldust tavaliselt 3 ööpäeva, mille järel oodatakse umbes 2 ööpäeva enne värviga katmist.
Sikagard Elastocolor 675 W kuivamise ooteajad:

  +8°C +23°C  +30°C 
Ülevärvitav u. 2 tundi  u. 1 tund u. 30 min
Kaitsta vihma eest  u. 5 tundi  u. 2 tundi  u. 1 tund
Täiesti kuivanud  u. 24 tundi  u. 14 tundi  u. 4 tundi

Pakend
10 l vaat.

Säilivus
Õhukindlas avamata originaalpakendis umbes 2 aastat

Ladustamine
Jahedas ruumis külmumise eest kaitstuna.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veeko-gudesse ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Hävitatakse nagu värvijäägid. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toode ei sisalda tervisele või keskkonnale kahjulikuks tunnistatud aineid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladusta-mine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee