Sikagard®-720 EpoCem®, Kolmekomponentne epoksümodifitseeritud tsemendipõhine pindamis- ja tihendamissegu (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Kolmekomponentne epoksümodifitseeritud tsemendipõhine pindamis- ja tihendamissegu

Tootekirjeldus
Sikagard-720 EpoCem
on kolmekomponentne epoksümodifitseeritud tsemendipõhine pindamissegu.

Kasutuskohad
Sikagard-720 EpoCem
segu kasutatakse:

 • Pindamisseguna (0,5-3,0 mm) betoon-, tsementkrohv- ja kivipindadel.
 • Betoonpindade parandamiseks keemiliselt agressiivsetes keskkondades.
 • Tasandusseguna horisontaalsetel ja vertikaalsetel poorsetel aluspindadel.
 • Ajutise niiskustõkkena.

Omadused

 • Suurepärane kaitse sissetungivate agressiivsete ainete vastu
 • Lihtne ja kasutajasõbralik pealekandmine
 • Hea keemiline vastupidavus
 • Suurepärane nake ka matt-niisketele pindadele
 • Veetihe, aga veeauru läbilaskev
 • Sise- ja välistingimustes kasutamiseks
 • Peaaegu ei ole ooteaega, kui pinnatakse Sika epoksüpinnetega
 • Optimaalne tasandussegu aluspinna pooride sulgemiseks

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoon- või tsementkrohvipind peab olema tugev, vaba murenenud ainest ja liivast, tolmust ning mustusest. Eriti hoolikalt tuleb täielikult eemaldada õli või vaha sisaldavad kihid, samuti tsemendipiim. Aluspind tuleb eelniisutada matt-niiskeks (ei tohi olla lahtist vett). 

Segamine
Komponent A lisatakse komponent B nõusse ja loksutatakse A+B segu umbes 30 sekundit. Sideaine (A+B segu) kallatakse segurisse või segamisanumasse (umbes 30 liitrise mahuga), kuhu lisatakse komponent C ja segatakse mehaaniliselt täielikult läbi nt. aeglaste pööretega trellsegistiga 3 minuti jooksul.

Pealekandmine
Segu võib aluspinnale kanda siluriga või terashõõrukiga. Vajadusel võib viimistluseks kasutada niisket (mitte märga) neopreenkäsna või harja. 

Järelhooldus

 • Sikagard-720 EpoCem tuleb kaitsta 24 tundi pärast pealekandmist sademete ja muu niiskuse (nt. kaste, voolav vesi, loigud) eest. Kõvenemisreaktsiooni agul peab nii aluspinna kui ka õhu temperatuur olema vähemalt 3 °C õhu kastepunktist kõrgemal.
 • Kõvenemisreaktsiooni algus ja normaalne kulg nõuab, et nii aluspinna kui õhu temperatuur on minimaalselt +15 °C ja et õhu suhteline niiskus on alla 75%. Segu saab peale kanda ka isegi madalamal temperatuuril kui +5 °C, aga segu kõvenemine hakkab märgatavalt toimuma alles siis, kui nii aluspinna kui õhu temperatuur on umbes +15 °C.
 • Sikagard-720 EpoCem epoksütsemendisegu pinda ei tohi niisutada järelhooldusena nagu tavalise tsemendisegu korral, vaid vastupidi - sellel peab laskma kuivada! Epoksütsemendisegust tuleb vett kõvenemisel eemal hoida, sest niiskuses vesiepoksü kõvenemisreaktsioon ei kulge.

Tähelepanu!

 • Segu töötlemisomadusi võib reguleerida kuivtoote hulka reguleerides. Segamisannuse kohta võib jätta ära maksimaalselt 3 kg kuiva pulbrit ehk komponenti C. Kuiva pulbri koguse vähendamisega saab plastsema segu.
 • Segusse ei tohi vett lisada.

Tööriistade puhastamine
Värske segu pestakse kohe pärast kasutamist veega. Kõvenenud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne epoksümodifitseeritud tsemendipõhine pindamissegu.

Värvus
Hall

Tihedus
Komponent A : 1,05 kg/l.
Komponent B : 1,03 kg/l.
Värske segu tihedus on umbes 2,0 kg/l (komp. A+B+C kokkusegatuna, +20 °C)

Survetugevus
40 N/mm² (28 ööpäeva, +20 °C)

Paindetugevus
9 N/mm² (28 ööpäeva, +20 °C)

Nakketugevus
2,5-3,5 N/mm² liivaga puhastatud betoonile (28 ööpäeva, +20 °C) 

Veeauru difusioonitakistus
Ligikaudu 850 (μH2O)

Süsinikdioksiidi difusioonitakistus(μCO2)
Ligikaudu 10000

Veeimavustegur
Umbes 0,03 kg/m2 x h0,5

Soojuspaisumistegur
Umbes 18,0 x·10-6 m/m x K-1

Vastupidavus külmumise-sulamise tsüklitele BE II
Hea

Elastsusmoodul
Umbes 12,6 kN/mm² (staatiline elastsusmoodul, temperatuuril +20 °C)

Segamisvahekorrad
Komponendid A : B : C = 1 : 2,5 : (14-17) massiosadena = 1 : 2,5 : (11-13) mahuosadena
Segades pakenditest ainult osa, tuleb arvestada pakenditel olevaid mahumõõte.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +5 °C ja maksimaalselt +30 °C

Kulunorm
Umbes 2,0 kg/m² 1 mm kihile aluspinna tasasusest sõltuvalt.
Ühest 21 kg pakendist saab 2 mm paksust kihti 5,25 m².
Ajutise niiskustõkke minimaalne kihipaksus on 2 mm.

Pealekantava kihi paksus
Minimaalne 0,5 mm ja maksimaalne 3 mm. Väga väikestel aladel maksimaalselt kuni 5 mm.

Töötlemisaeg
Umbes 40 minutit (+23 °C)

Pakend
Eeldoseeritud 21 kg pakend, komponendid A+B+C ühtekokku 21 kg.
Komponent A: 1,14 kg
Komponent B: 2,86 kg
Komponent C: 17 kg

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 12 kuud.

Ladustamine
Kuivas laos külma ja niiskuse eest kaitstuna.

Keemiline vastupidavus
Sikagard-720 EpoCem
segu keemiline vastupidavus (3 mm segukiht):

Kemikaal:  1
ööp.
30
ööp.
90
ööp.
360
ööp.
Ottomootori kütus A/D 
Kütteõli  A/D 
Lennukikütus 
Kõik süsivesinikud, välja arvatud nr 5 
Benseen ja seda sisaldavad segud A/D 
Toornafta  A/D  A/D 
Alkohol, glükooleeter
Alifaatne süsivesinik  A/D  A/D 
Alifaatne aldehüüd 
Alifaatne ester ja ketoon     
Äädikhape (10%)   
Väävelhape (20%)    
Naatriumhüdroksiid (20%) A/D 
Naatriumkloriid (20%) A
Soolhape (10%)  A/D
Fosforhape (10%) A/D  A/D  A/D  A/D 
Piimhape (10%)    
Sidrunhape (10%)  
Punane vein A/D  A/D  A/D  A7D 
Karbamiidilahus (10%)

A = talub pidevat mõjutamist B = pinnakate vähesel määral kahjustunud
C = pinnakate kahjustunud D = pinnakattel värvimuutusi
Katsed on tehtud nii, et proovikehad on olnud täiesti uputatud testitavasse vedelikku.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toode ei põhjusta keskkonnamõjutusi.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Komponendid A ja B sisaldavad epoksüvaike, komponent C sisaldab tsementi. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade ning näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kOohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee