Ehitusettevõtjad tahavad riigihangete reeglite täpsustamist


BNS 27.11.2009

Ehitusettevõtjad saatsid rahandusministeeriumi kantslerile Tea Varrakule esmaspäeval kirja, milles soovivad projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete reeglite täpsustamist rahandusministri määrusega.

Eesti Ehitusettevõtjate Liit on seisukohal, et ehitustööde riigihangete korraldamise eeskiri on vaja kehtestada ministri määrusega ja palub lülitada vastava volitusnormi praegu e-õiguses oleva riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõusse.

Eeskiri on vajalik eelkõige riigi rahaliste vahendite efektiivsema kasutamise huvides, kuna riigihangete seadus ei reguleeri praegu ehitustööde hangete asjatundlikuks ja sisuliseks korraldamiseks vajalikke nõudeid ja toiminguid, seisab kirjas.

Ka leiavad ehitusettevõtjad, et kui hankedokumendid on formaalsed ja esitatud tingimused põhjendamata, ebaproportsionaalsed ja mitteasjakohased, siis toob see kaasa palju hangete vaidlustusi. See raskendab omakorda hangete plaanipärast läbiviimist ja põhjustab seeläbi riigile hankeprotsesside venimisest tingitud lisakulutusi.

"Tuleb sätestada teatud hankelepingu tingimused, millega peab riigihangetes alati arvestama, nagu näiteks ehitusaegne ja garantiiaegne tagatis, ettemaksu tagatis, kindlustus, dokumenteerimine, teatud ühtsete dokumendivormide kehtestamine ja nii edasi," seisab kirjas.

Liidu hinnangul peaksid eeskirjad lõppkokkuvõttes tagama ehitusturul ausa konkurentsi ja välistama ebaausa konkurentsi, võimaldades sealhulgas suunatud pakkumisi hankemenetlusest kõrvaldada. Samuti peaksid eeskirjad vähendama hankijate riske ehitustööde riigihangete korraldamisel.

Ehitusettevõtjad on veendunud, et vastavasisulise määruse puudumine halvendab oluliselt ka riigi väljavaateid Euroopa Liidu struktuurifondidest eraldatud rahaliste vahendite õigeaegseks rakendamiseks.

Liidu ettepanekul reguleeriks vastav määrus ehitusprojektile esitatavaid nõudeid, hankedokumentides vajalikke töömahtude loetelusid, ehitustööde ja garantiiaegseid tagatisi ning tagatisi ettemaksule.

Samuti reguleeriks määrus hanke eeldatava maksumuse määramist, hankele kvalifitseerumise tingimusi ja tehnilist pädevust, hanke hindamiskriteeriume, ehituse töövõtumeetodite kirjeldust ning ehitustööde hankelepingute tingimusi.