Sikagard® 550 W-Elastic, Plastoelastne akrüüldispersioonvärv betoonist väliskonstruktsioonide kaitsmiseks karboniseerumise ja ilmastikumõju vastu. Värv sildab väikeseid pragusid (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikagard 550 W-Elastic
on ühekomponentne akrüüldispersioonvärv betoonist väliskonstruktsioonidele.

Kasutuskohad
Sikagard 550 W-Elastic
kaitseb välistingimustes olevaid betoonkonstruktsioone sademete ja karboniseerumise eest. See sobib tasastele betoonipindadele, kus võib esineda väikeseid pragusid. Ebatasased pinnad tuleb alguses siluda nt. pindamisseguga Sika MonoTop 620.

Värvi Sikagard 550 W-Elastic kasutatakse nt.:

 • rõdupiirete
 • rõdude tugielementide
 • fassaadide
 • parkimismajade ja
 • sildade värvimiseks.

Omadused

 • On vesiemulsioonvärv.
 • Lihtne peale kanda.
 • Nakkub hästi betooniga.
 • Annab hea kaitse karboniseerumise ja sademete kahjuliku mõju vastu.
 • Värv on saadaval erinevates toonides, mis moodustavad kauni mattpinna. Toonimine toimub juba tehases või pädevas värvikaupluses.
 • Valget travertiin-põhivärvi 01 tuleb veepõhiste pastadega toonida heledatesse fassaaditoonidesse. Substraatpõhiseid värve võib toonida ka tumedamatesse toonidesse.
 • Laseb läbi õhku, kuid mitte veepiisku
 • Sildab pragusid ka temperatuuril -20 °C
 • Jätab soovi korral nt. raketiselaudade mustri nähtavale.
 • Hea ilmastikukindlus
 • Ei talu jätkuvat vee mõju (nt. sokkel või trepiastmed, kus on seisvat lund ja vett).
 • Ei ole mõeldud kasutamiseks põrandapindadel.

Töötlemise variandid
Sikagard 550 W-Elastic
töötlemisvariandid:

  A B C
Aluspinna seisukord Betoonipind, kus on ebatasasusi ja tühikuid nt. liivapritsiga töötlemise järel. Betoonipind, kus on väga väikeseid ebatasasusi ja auke Heas seisundis ja tasane betoonalus.
Tasandamine SikaTop 120 või
Sika MonoTop 620 või Sikagard-720 EpoCem
Ei tehta
(vt. TÄITEKIHT) 
Ei tehta 
Kruntimine 1 x Sikagard 552 W-Aquaprimer (0,1 kg/m²)  Sikagard 551 S-Elastic Primer või Sikagard 552 W-Aquaprimer (0,1 kg/m²)  Sikagard 551 S-Elastic Primer või Sikagard 552 W-Aquaprimer (0,1 kg/m²) 
Täitekiht Ei tehta   1-2 x Sikagard 527
(0,7-0,8 kg/m² kihi kohta) värvitakse vajadusel värviga Sikagard 550 W-Elastic, nt. hooldsuvärvina 
Ei tehta  
Viimistlusvärv 2-3 x Sikagard 550 W-Elastic (0,25-0,35kg/m²/kiht)  2 x Sikagard 550 W-Elastic (0,25-0,30 kg/m²/kiht)  2-3 x Sikagard 550 W-Elastic (0,25-0,35 kg/m²/kiht) 
Tähelepanu! Vt. Infolehed. Aine
Sikagard-720 EpoCem peale pole krunti vaja. 
Vt. Sikagard betooni
pindamisviiside infolehte. 
 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonipind peab olema kuiv ja puhas tolnust, mustusest, tsemendipiimast, raketiseõlist ju muudest naket halvendavatest ainetest. Nakketugevus peab olema > 1,0 N/mm2, ja aluspinna tasakaaluniiskus alla 5 massi% u. 2 cm sügavuseni betooni pinnast. Eeltöötluseks sobivad näiteks veega kõrgsurvepesu või liivapritsimine. Betoonaluspind peab olema vähemalt 4 nädalat vana.
Betoonid, millel on ebatasasusi, auke ja tühikuid, tuleb alguses tasandada pindamisseguga SikaTop 120 või SikaMonoTop 620 Erijuhtudel võib tasandada Sikagard 527 täitevärviga (vt. eraldi infolehed).

Segamine
Sikagard 551 S-Elastic primer, Sikagard 552 W-Aquaprimer ja Sikagard 550 W-Elastic on ühekomponentsed ja korraliku segamise järel kasutusvalmis. Krunti Sikagard 551 S-Elastic primer võib vedeldada vedeldiga C maksimaalselt 25%, kui betoonalus on väga tihe. Krunti Sikagard 552 W-Aquaprimer ei vedeldata. Värvi Sikagard 550 W-Elastic ei soovitata vedeldada, sest siis jääb kelme paksusja pragude sildamisvõime liiga väikeseks.

Kruntimine
Sikagard 551 S-Elastic primer
on ette nähtud tihedatele betoonipindadele. Tavalistel betoonipindadel kasutatakse krunti Sikagard 552 W Aquaprimer. Kui tasanVärvimine
Sikagard 550 W-Elastic kantakse peale pintsliga, rulliga või värvipintsliga. Värvi ei
tohi peale kanda liiga õhukeselt. Rõhk pritsis 200 bar, düüs 0,38-0,48 mm ja pihustamisnurk u. 60°. Kahe vedeldamata värvikorraga saadakse maksimaalselt umbes 300 μm kiht. Vajadusel kanda peale ka kolmas kiht.

Värvimine
Sikagard 550 W-Elastic kantakse peale pintsliga, rulliga või värvipintsliga. Värvi ei
tohi peale kanda liiga õhukeselt. Rõhk pritsis 200 bar, düüs 0,38-0,48 mm ja pihustamisnurk u. 60°. Kahe vedeldamata värvikorraga saadakse maksimaalselt umbes 300 μm kiht. Vajadusel kanda peale ka kolmas kiht.

Tööriistade puhastamine
Sikagard 550 W-Elastic ja Sikagard 552 W-Aquaprimer pestakse ära veega. Sikagard 551 S-Elastiv primer puhastatakse vedeldiga c.

Tähelepanu!

 • Ei tohi segada teiste värvidega.
 • Ei tohi rullida liiga õhukesi kihte.
 • Mõned värvitoonid võivad aja jooksul muutuda, nt pleekida.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne plastoelastne, vesiemulsioon-akrüülidispersioonvärv betoonist väliskonstruktsioonide kaitsmiseks karboniseerumise ja ilmastikumõjude eest.

Värvus
Sikagard
värvikaardi järgi tellimine: üle 100 värvitooni. Valget põhivärvi toonitakse vesiemulsioonpastadega heledatesse toonidesse.

Katkevenivus
121% toatemperatuuril
70% temperatuuril -20 °C

Pragude sildamine
Sildab pragusid ka temperatuuril -20 °C ZTV-SIB testide järgi on pragude sildamise klass IT.

Süsinikdioksiidi difusioonitakistus (SD1CO2)
84 m 480 μm värvi kuivkelme paksuse korral (nõue > 50 m by41 Betoontarindite remondijuhiste kohaselt)

Süsinikdioksiidi difusioonitakistustegur (μCO2)
480 μm värvi kuivkelme paksuse korral 250 000

Veeauru difusioonitakistus(SD1H2O)
0,78 m 480 μm värvi kuivkelme paksuse korral (nõue < 4m by41 Betoontarindite remondijuhiste kohaselt)

Veeauru difusioonitakistustegur (μH2O)
480 μm värvi kuivkelme paksuse korral 2500

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +8 °C ja maksimaalselt +35 °C.

Ooteaeg
Ooteaeg sademete eest kaitstuna:

Temperatuur: Suhteline õhuniiskus: Aeg:
+8 °C 70%…80% 24,0 tundi
+10 °C 70%…80% 4,0 tundi
+15 °C 70%…80% 3,5 tundi
+20 °C 70%…80% 3,5 tundi

Ooteajad erinevate kihtide vahel:

  +8°C…+10°C +15°C…+20°C +30°C
SikaTop 120
või
Sika MonoTop 620 pindamis- segu
+
Sikagard 552 W-Aquaprimer
1 -2 ööpäeva
järelhooldus
+ 4 ööpäeva
2 -3 ööpäeva
järelhooldus
+ 3 ööpäeva
Ei soovitata segu peale-kandmist ilma ohutusmeetme-teta ja korraliku 3 ööpäevase järelhoolduseta + 3 ööpäeva
Sikagard 551 S-Elastic Primer +
Sikagard 550 W-Elastic
24 tundi 18 tundi 6 tundi
Sikagard 552 W-Aquaprimer +
Sikagard 550 W-Elastic
24 tundi 12 tundi 6 tundi

Sikagard-720 EpoCem tasan-dussegu +
Sikagard 550 W-Elastic (ilma eraldi kruntideta)
3 ööpäeva
1 ööpäev 1 ööpäev
Sikagard 550 W-Elastic +
Sikagard 550 W-Elastic
12 tundi 8 tundi 6 tundi

Kulunorm

Toode Tihedus
kg/l
Kuivaine- sisaldus  Teoreetiline kelmepaksus, kui aine kulu on 100 g/m2 (μm) Kulunorm 100 μm kuivkelme paksusele 
    Mahu%   Massi%  märjal  kuivalt  l/m²  kg/m²
Sikagard 551 S - Elastic Primer  0,94 19 25 ---- ----  ----  ---- 
Sikagard 552 W - Aquaprimer 1,02 48 21 ---- ----  ----  ---- 
Sikagard 550 W - Elastic  1,39 53,4  66,1  73  39  0,185-0,220 0,260-0,300 

Tähelepanu! Aluse ebatasasus mõjutab materjalikulu.

Hooldusvärvimine
Hooldusvärvimine tehakse umbes 15 aasta pärast või vajadusel samal korral. Ülevärvimist võib teha värviga Sikagard 550 W-Elastic või Sikagard Elastocolor W pärast hoolikat veega pesemist. Kruntida ei ole vaja.

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna 12 kuud valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas laos temperatuuril +5 °C…+35 °C, kaitstuna külma eest.

Katsearuanded
Prufung nach ZTV-SIB 90, TL/TP-OS-D II: PrufzeugnisNr. A 2357 / D4, 7.4.1993 und A 2357 / D2 - Variante 1

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Kõvenenud toote keskkonnakahjulikkust kinnitavad andmed puuduvad.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Toode ei sisalda tervisele või keskkonnale kahjulikuks tunnistatud aineid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee