Sikagard® 527, Ühekomponentne akrüülipõhine vesiemulsioon-täitevärv (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikagard 527
on ühekomponentne akrüülvärv betoonist väliskonstruktsioonidele.

Kasutuskohad
Sikagard 527 on täitevärv:

 • väikeste ebatasasuste, õõnsuste ja kahanemispragude silumiseks ja sulgemiseks betoonpindadel
 • osaliselt vanade pinnete peale.

Omadused

 • On lõhnatu ja lihtne peale kanda
 • Veega vedeldatav
 • Värv on saadaval erinevates toonides. Toonimine toimub juba tehases või päde-vas
 • värvikaupluses
 • Nakkub hästi betooniga
 • Täidab poorid, väikesed õõnsused ja kahanemispraod
 • Laseb läbi õhku, kuid mitte veepiisku
 • Jätab nt. raketiselaudade mustri nähtavale
 • Ei silda pragusid (kasutada värvi Sikagard 550 W-Elastic)

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Pind peab olema kuiv ja puhas tolmust, mustusest, tsemendipiimast, raketiseõlist ja muudest naket halvendavatest ainetest. Vanad värvikihid tuleb täiesti eemaldada või eelkatsetega veenduda, et vana värvi nake alusega on küllaldane ja et vana ning uus värv sobivad kokku. Eeltöötluseks sobib nt. kõrgsurvepesu või liivaprits. Betoonaluspind peab olema vähemalt 4 nädalat vana. Betoonpind, millel on suuri ebatasasusi, poore, auke ja avasid, tuleb vajadusel esmalt tasandada SikaTop 120, SikaMonoTop 620 või Sikagard -720 EpoCem - pinnakattesegudega (vt. vastavaid infolehti).

Segamine
Värv on ühekomponentne ja pärast hoolikat segamist kasutusvalmis.

Kruntimine
Kruntimine tehakse vajadusel poorsetele pindadele ühe töötlemisega emulsiooniga Sikagard 552 W Aquaprimer (vt. tehniline infoleht). Krundikiht kantakse pinnale harjaga või rulliga.

Värvimine
Sikagard 527
värv kantakse peale siluriga, pintsliga või pritsiga. Rõhk pritsis 210 bar, düüs 0,38-0,66 mm ja pihustamisnurk 50°-60°.
Värvikihtide arv ja kulu oleneb aluspinna imamisvõimest ja soovitavast pinnast. Keskmine kulu tavalisel aluspinnal on u. 0,7-1,0 kg/m2. Soovitatav on eelnevalt testida.

Värvida ei tohi:

 • märgi pindu
 • kastepunktile lähedasel temperatuuril
 • vihma ajal
 • kui suhteline õhuniiskus on suurem kui 85%
 • temperatuuril alla +8 °C või üle +30 °C.

Ooteajad
Sikagard 527
ooteajad:

Temperatuur: Peale värvitav: Kaitsta vihma eest: Täiesti kuivanud:
+ 8 °C u. 10 tundi u. 24 tundi u. 48 tundi
+23 °C u. 6 tundi u. 6 tundi u. 20 tundi
+30 °C u. 4 tundi u. 3 tundi u. 6 tundi

Tööriistade puhastamine
Tööriistad puhastatakse vahetult pärast töö lõpetamist puhta veega.

Tähelepanu!

 • Ei tohi sega teiste värvidega.
 • Mõned värvitoonid võivad aja jooksul muutuda, nt pleekida.
 • Kirkad värvitoonid (nt. kollane ja punane) vajavad kolm korda värvimist.

Tehnilised andmed
Toode
Ühekomponentne akrüülipõhine vesiemulsioonvärv.

Värvus
Valge. Sikagard värvikaardi järgi tellimine: üle 100 värvitooni. Toonitav pädevas värvikaupluses heledateks välisvärvitoonideks veega vedeldatavate emulsioonpastadega.

Tihedus
1,51 kg/l

Kuivainesisaldus
Umbes 76,0% (massi%)

Rebenemistugevus
1,6 MPa

Katkevenivus
32,5%

Viskoossus
8500-10 000 mPas (+20ºC)

Pragude sildamine
Ei silda pragusid (vt. Sikagard 550 W-Elastic infolehte).

Veeauru difusioonitakistus(SD1H2O)
4,8 m 800 μm värvi kuivkelme paksuse korral
(nõue < 4 m by41 Betoontarindite remondijuhiste kohaselt).

Veeauru difusioonitakistustegur (μH2O)
800 μm värvi kuivkelme paksuse korral 6000

Süsinikdioksiidi difusioonitakistus (SD1CO2)
176 m 800 μm värvi kuivkelme paksuse korral (nõue > 50m by41 Betoontarindite remondijuhiste kohaselt).

Süsinikdioksiidi difusioonitakistustegur (μCO2)
800 μm värvi kuivkelme paksuse korral 220 000

Kasutuspiirangud
Ei talu seisvat vett. Ei ole mõeldud kasutamiseks põrandapindadel.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +8 °C…+30 °C.

Hooldusvärvimine
Hooldusvärvimine tehakse vajadusel korraga värviga Sikagard 527 või Sikagard 550 W-Elastic, Sikagard Lasur W või Sikagard Elastocolor W pärast hoolikat veega pesemist.

Värvi kulu
Umbes 0,7-1,0 l/m2 iga pealekandmiskihi kohta tavalisel aluspinnal

Ooteajad
Ooteaeg pindamissegu pealekandmise ja värvimise vahel Kokku umbes 5 ööpäeva: tasandussegule tehakse järelhooldust tavaliselt 3 ööpäeva, mille järel oodatakse umbes 2 ööpäeva enne värviga katmist.

Pakend
10 l vaat.

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt säilitatuna umbes 1 aasta valmistamisest.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas ruumis, kaitstuna külmumise eest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Toode saastab veekogusid vähesel määral. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse
ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju.
Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega.

Mürgisus
Toode ei sisalda ohtlikke aineid. Silma sattunud pritsmed tuleb viivitamatult rohke
veega ära loputada (vähemalt 15 minutit) ja pöörduda arsti poole. Kasutada individuaalseid
kaitsevahendeid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta
ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga
konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti
konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad
soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva
oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine,
käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad
kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on
sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele
ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest
kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate
osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi
müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt
soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee