Sikagard® 186, Spetsiaalne krunt isolatsioonile Sikalastic (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Kahekomponentne epoksüvaigupõhine reaktiivplast.

Kasutuskohad
Sikagard 186
on süsteemiga seonduv, lahtise tule vastu katsetatud spetsiaalne pindamismaterjal.

Kasutatakse krundina ja kaitsva kattena koos tihenduskihiga seonduvalt asfaltpin-nakatetega:

  • betoonsildadel
  • peatusepaviljonides jne.

Sikagard 186 saab kasutada üheaegselt sideaineks tasandussegude valmistamisel, millega saab tasandada betoonipinna ebatasasusi ja poore või parandussegu sideainena.

Omadused
Sikagard 186 on madala viskoossuse tõttu hea imendumisvõime betoonisse, võime täita tavalised poorid ja õõnsused ja seega tihendada betooni. Tingimuseks on, et materjal valatakse krunditavale pinnale seda mõnevõrra üle ujutades ja krunt hõõrutakse aluspinna sisse rulliga.

  • Madal viskoossus.
  • Suur liimimisvõime.
  • Kõrgeid temperatuure taluv koos lahtise tulega kasutamisel või valuasfalti peale
  • kandmisel.
  • Saab kasutada koos värske betooniga.

Pindamisviisid ja materjalikulu

Kruntimine
Kruntimise eesmärgiks on sulgeda aluspinna poorid. Aluspinna seisukorrast sõltu-valt on seda võimalik saavutada kahe pealekandmiskihiga, muudel juhtudel soovita-takse esimese pealekandmiskihi jõulist hõõrumist aluspinda. On tähtis, et kruntimine tehakse ainult langeva temperatuuri ajal.

Krundiga Sikagard 186 kruntimist saab sooritada kahe pealekandmiskihiga. Esi-mesel pealekandmisel kallatakse materjal aluspinnale seda veidi üle ujutades ja koos rullimise ja harjamisega kantakse krunt aluspinnale laiali. Värske krunt liivata-takse kvartsliivaga, mille terasuurus on 0,4-0,7 mm (umbes 1,0-1,5 kg/m²).

Kui esimene kiht on piisavalt kõvenenud, pühitakse liigne liiv ära. Pärast seda kan-takse rullimise ja harjamisega peale Sikagard 186 teine kiht, mille järel taas liivata-takse värskelt peale kantud krunt üle kvartsliivaga, mille terasuurus on
0,4-0,7 mm (umbes 1,0-1,5 kg/m²). Liivatamine sooritatakse nii, et liivaterad kinnitu-vad krunditud pinnale tugevasti (liivaterad upuvad osaliselt krundisse) ja asetsevad kõrvuti. Pärast kõvenemist eemaldatakse liigne kvartsliiv.

Kui tehakse ainult üks pealekandmiskiht, kallatakse materjal aluspinnale seda veidi üle ujutades ja ühenduses rullimise ja harjamisega laotatakse krunt tugevasti aluspinnale, millega tagatakse aluspinna pooride võimalikult suur sulgemine. Pärast seda liivatatakse värskelt peale kantud krunt kvartsliivaga, mille terasuurus on 0,4-0,7 mm (umbes 1,0-1,5 kg/m2). Liivatamine sooritatakse nii, et liivaterad kinnituvad krunditud pinnale tugevasti (liivaterad upuvad osaliselt krundisse) ja asetsevad kõrvuti. Pärast kõvenemist eemaldatakse liigne kvartsliiv.

Tihendamine:
Kui tihendamine tehakse Sikagard 186 kahe kihiga, kasutatakse esimese krundikihi liivatamiseks kvartsliiva, mille terasuurus on 0,7-1,2 mm. Pärast krundikihi kõvenemist eemaldatakse liigne kvartsliiv. Teine tihendamiskiht tehakse ilma liivatamiseta. Kulunorm teise pealekandmiskihi korral: 300-500 g/m².

Tasandussegu:
Krundist Sikagard 186 saab valmistada tasandussegu, kui segada sellesse kvartsliiva vahekorras 1: 3…1:4 massiosa (vahekord Sikagard 186 : kvartsliiv). Tasandusseguga saab tasandada kuni 5 mm sügavusi lohke ja õõnsusi. Enne tasandussegu kasutamist tuleb kruntida krundiga Sikagard 186 (rullides ja harjates). Üksikud üle 5 mm sügavused lohud tuleb täita epoksüseguga. Tasanduskihi pind liivatatakse kuumalt kuivatatud kvartsliivaga, mille terasuurus on 0,4-0,7 mm, täitmiseks liivatamist tuleb vältida. Pärast kõvenemist eemaldatakse liigne kvartsliiv.

Suure pinnaga lohkude ja õõnsuste tasandussegu segamisvahekorrad:
2 massiosa kvartsliiva, terasuurus 0,1-0,3 mm,
1 massiosa kvartsliiva, terasuurus 0,7-1,2 mm,
1 massiosa Sikafloor 186.

Kõik eespool antud kuluandmed on hinnangulised. Täpsed andmed kulu kohta saadakse, kui töödeldakse proovipinda.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonipind peab olema ZTV-SIB 90 kohaselt eeltöödeldud, sobivad betoonipinna eeltöötlusviisid on toodud tabelis 3. Enne kruntimist, tihendamist või tasandussegu pealekandmist tuleb täita sügavad (> 5 mm) õõnsused. Selleks sobivad ka polümeermodifitseeritud tsemendisegu (PCC I kihipaksustele 1,0-10 cm) või betoonplastsegu (PC kihipaksustele 0,8-2,0 cm) ZRV-SIB 90 osade 6 ja 7 kohaselt.

Segamine
Komponendid A ja B segatakse antud segamisvahekordades tugevasti omavahel elektrilise seguriga (umbes 300-400 p/min). Segamisaeg kestab vähemalt 3 min. Et tagada täielik segunemine, kallatakse valmissegu puhtasse anumasse ja segatakse veel lühikest aega.

Pealekandmine
Pealekandmisviisideks sobivad rullimine, vähene üleujutamine (materjal kallatakse aluspinnale üleujutavalt), harjamine, tasandamine. Tööriistadena saab kasutada rulli, kummisilurit, harja ja terassilurit.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne epoksüvaigupõhine reaktiivplast.

Värvus
Selge kollakas, punane.

Tihedus
Komponent A : 1,137 kg/l (vedelikuna)
komponent B: 0,999 kg/l (vedelikuna)
näivtihedus: 1110 kg/m³

Kuivainesisaldus
100% (mahu%) ja
100% (massi%)

Keemiline vastupidavus
Talub vett, maanteesoolade lahuseid, mineraalseid kütuseid ja määrdeaineid.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +8 °C ja maksimaalselt +40 °C. Suhteline õhuniiskus maksimaalselt 85%.

Segamisvahekord
Komponent A : komponent B = 80 : 20 massiosa

Kulunorm
Kruntimine: umbes 300-500 g/m2 olenevalt pinna kvaliteedist. Tihendamine:2 x umbes 300-500 g/m2 olenevalt pinna kvaliteedist.

Töötlemisaeg
Sikafloor 186
töötlemisajad erinevatel temperatuuridel (aluspind ja õhk):

  +10 °C +20 °C +30 °C
Sikafloor 186 u. 40 min u. 30 min u. 15 min

Ooteaeg erinevate kihtide pealekandmise vahel
Aluspind Sikagard 186 krundina, tihendusena või tasandusseguna.
Peale tulev kiht: Sikalastic 810, Sikalastic 821, Sikalastic 821 LV või Sikalastic 822.

Sikafloor 186 ooteajad eespool mainitud aluspinna ja peale tuleva kihi vahel:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Minimaalne ooteaeg 24 tundi 20 tundi 16 tundi
Maksimaalne ooteaeg 2 kuud, kui pinnad on puhtad 2 kuud, kui pinnad on puhtad 2 kuud, kui pinnad on puhtad

Kõvenemisajad
Sikafloor 186
kõvenemisajad:

  +10 °C +20 °C +30 °C
Jalakäijate liiklus 24 tundi 20 tundi 16 tundi
Kerge koormus 24 tundi 20 tundi 16 tundi
Nakketugevuse testimisaeg 24 tundi 24 tundi 24 tundi


Sikagard 186 mitme kihi pealekandmisel on ooteaeg kihtide vahel minimaalselt 12 tundi temperatuuril +20 °C.

Pakend
30 kg pakend (A+B kogukaal)

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 1 aasta.

Ladustamine
Kuivas ruumis.

Katsearuanded
Grundprüfbericht Nr. P 1678 bei Polymer Institut. Dr. Stenner GmbH. Gemäß TL/TP-BEL-EP der ZTV-BEL-B 1/87 sowie der TL/TP-BEL-EP der ZTV-BEL-B Entwurf 98.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee