Sikagard®-62, Kaitsev pinnakate üsna raskele keemilisele mõjutusele (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikagard-62
on kahekomponentne lahustivaba epoksüvaigupõhine pindamismaterjal.

Kasutuskohad
Kulutamist taluv universaalpinnakate normaalsesse keskkonda ja lokaalsete agressiivsete keemiliste mõjutuste puhuks:

 • betoonile
 • kivile
 • tsemendile (EpoCem)
 • asbesttsemendile
 • epoksüsegudele
 • terasele ja raual

Korrosioonitõrjepinnakattena:

 • toiduainetööstuse ettevõtetes
 • reoveepuhastites
 • talumajapidamistes
 • keemiatööstuses
 • ravimitööstuses
 • õlletehastes ja villimisettevõtetes

Kasutatakse ka:

 • laomahutites ja tõkkepindades isekandva voodri klaaskiudtugevduse osana, millel on pragude sildamise omadus.

Omadused

 • Lahustivaba
 • Hea keemiline vastupidavus
 • Head mehaanilised tugevusomadused.
 • Paksu pinnakatte kihi võib peale kanda ühe korraga
 • Kõvenemisel ei teki mahukahanemist
 • Ohutu kasutada kokkupuutes toiduainete ja joogiveega
 • Lihtne segada ja peale kanda
 • Saab peale kanda harjaga või rulliga või õhuta pritsimisega.
 • Moodustab sileda ühetasase pinna
 • Võib kasutada sildelaminaatide osana

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema piisavalt tugev, tasane, tihe, kuiv ja vaba igasugusest lahtisest ainesest, õlist ja rasvast. Niiskusesisaldus < 4%.
Väga tasased aluspinnad, puudulikult kinni olevad kihid ja õliga saastunud alad tuleb eemaldada mehaaniliselt (nt. liivapritsi või karestamisega). Pärast seda puhastatakse pind üleni kogu tolmu eemaldamiseks. Järgmiseks parandatakse kõik pinnas olevad kahjustused, mille järel pinnale laotatakse Sikagard-720 EpoCem ületasandusmört või Sikafloor-81 EpoCem tasandusmört. Teras- ja rauapinnad tuleb puhastada liivapritsiga (puhtusaste SA 2½).

Segamine
Kumbki komponent on omas anumas. Segada esmalt komponent B ja lisada kogu selle sisu komponendile A, kasutades maalripintslit või silurit, et purgi põhjast sinna jäänud aine välja puhastada. Segada hoolikalt madalate pööretega trellsegistiga (~300 p/min) ja vältida õhu kaasamist segusse. Jätta segu enne laotamist seisma umbes 3 minutiks.

Pealekandmine
Sikagard-62
saab peale kanda pintsliga, nailonrulliga, siluriga või õhuta pritsiga. Betoonaluspind peab olema vähemalt 4 nädalat vana.

Tööriistade puhastamine
Vahetult pärast kasutamist puhastada kõik tööriistad ja vahendid vedeldiga C. Kõvenenud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Lahustivaba kahekomponentne epoksüvaigupõhine pinnakate.

Värvused
Helehall, heleroheline, valge

Tihedus
1,35 kg/l (±0,05) (+20 ºC, suhteline niiskus 50%)

Töötemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +8 °C (ja vähemalt +3 °C kõrgemal kastepunktist) ja maksimaalselt +30 °C. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 85% (ka öösel).

Ooteajad
Kihtide paigaldamise vaheline ooteaeg ei tohi olla üle 48 tunni. Muidu tuleb pinda enne uuesti pindamist karestada.

Töötlemisaeg
Sikagard-62
töötlemisaeg erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

Temperatuur: +5 ºC +10 ºC +20 ºC +30 ºC
Töötlemisaeg: 90 min 30 min 20 min 10 min

Kulunorm
0,3-1,0 kg/m² kihi kohta, olenevalt aluspinna seisukorrast ja nõudest pinde paksusele. Teoreetiliselt on kuivkelme paksuse 100 μm (0,1 mm) kohta on kulu umbes 0,14 kg/m².

Kõvenemisaeg
Sikagard-62
kõvenemisaeg erinevatel aluspinna ja õhu temperatuuridel:

Temperatuur: +5 ºC +10 ºC +20 ºC
Pinnatav 18 tundi 10 tundi 5 tundi
Jalakäijate liiklus 24 tundi 17 tundi 8 tundi
Täielikult kõvenenud 15 ööpäeva 12 ööpäeva 9 ööpäeva

Pakend
5 kg, A+B

Säilivus
Avamata originaalpakendis vähemalt 2 aastat valmistamiskuupäevast

Ladustamine
Kuivas ruumis niiskuse ja sademete eest kaitstult, temperatuuril +5 °C…+30 °C.

Katsearuanded
British Standards for Contact with Potable Water by WFBS No. 8711057

Keemiline vastupidavus

Testitav aine Testimis-temperatuur Mõjutusaeg ja mõjutuse tulemus 
   C° 1
ööp.
7
ööp. 
30
ööp. 
2
kuud 
6
kuud 
12
kuud
 
Atsetoon 20  ---  ---  ---  --- 
Akrüülnitriil 20  A
Äädikhappe ester (kontsentreeritud) 20  C ---  ---  --- 
Äädikhappe ester 20% 20
40 

A

A

A
A
A/D 
A/D 
C
C
--- 
Ammoniaak, 10% 20
40 
A
A
A
A
A
A
A/D 
Naatriumhüdroksiid (NaOH) 30% 20
40
A
A
A
A
A
A
Tsemendipiim (küllastatud) (Ca(OH)2) 20
40 
A
A
A
A
A
A/D
B/D 
Sidrunhape, 20% 20
40 
A
A
A
A
A/D 
A/D
A/D 
A/D
A/D 
Pesuained 20
40 
A
A
A
A
A
A/D 
A
A/D 
Destilleeritud vesi 20
40
60 
A
A
A
A

A
A

A
A
A/D
A
A
B/D 
A
A/D
B/D 

Keemiline vastupidavus (järg)

Testitav aine Testimis-temperatuur Mõjutusaeg ja mõjutuse tulemus 
  1
ööp.
7
ööp.
30
ööp.
2
kuud
6
kuud
12
kuud
Etanool  20
40 
A
A
A
C
B
--- 
C
--- 
---
--- 
Etanool/vesi vahekorras 60:40  20 
Sipelghape, 10%  20 
Kütteõli (EMPA)  20
40
60 
A
A

A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
Hüdrovedelikud (nt. Arcosafe, Skydrol)  20
40 
A
A
A
A
A
B
A
Soolhape (HCl) (küllastatud) 20
40 
A
A/D 
AD
AD 
AD
AD 
AD
BD 
AD
AD
--- 
Vesinikülihapend (H2O2) 5% 20 
Raud-III-kloriidi (FeCl3) 35% lahus

20
40 

A
A
AD
AD
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
Raud-II-sulfaadi (FeCl4) 35% lahus 20
40 
A
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
Naatriumhüpokloriti (Cl2) 14% lahus 20  Ad  BD  BD 
Petrooleum 20
40 
A
A
A
A
A
A
Piimhape, 20% 20
40
A
A
A
AD 
AD
BD
--- 
C
--- 
Silovedelik 20
40 
A
A

A
AD 

AD
BD 
AD
BD 
AD
BD 
Virts  20
40 
A
A

A

A
AD 
A
AD 

A
AD 

Metüületüülketoon (MEK) 20  ---  ---  ---  --- 
Lämmastikhape (HNO3) 20% 20
40 
AD
AD 
AD
AD 
AD
C
--- 
---
--- 
---
--- 
Oksaalhape (H2C2O4) 10%  20
40 
A
AD 
A
AD 
AD
BD 
AD
BD
--- 
C
--- 
Kaaliumpermanganaat (KMnO4) 10%  20  ---  --- 
Fosforhape (H3PO4) 40%  20
40 

A
AD 

AD
AD 
AD
BD 
BD
BD
--- 
C
--- 
Punane või valge vein  20 
Naatriumkloriidi lahus (NaCl) (küllastatud) 20
40 
A
A
A

A

A
A
Soodalahus (Na2CO3) (küllastatud)  20
40 
A
A

A

A
A
A
Väävelhape (H2SO4) 50%  20
40 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
Väävlishape (H2SO3) 5%  20
40 
A
A
AD 
AD
AD 
AD
AD 
AD
AD 
BD
BD 
Stüreen  20  A  A
Viinhape, 20% 20 
Tolueen 20
40 
A
A
B
B
B
B
Triklooreteen  20  A ---  ---  --- 
Vesi 20
40
60 
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Muude ainete suhtes keemilise vastupidavuse kohta palume võtta ühendust meie Tehnilise teenistusega.
A = on vastupidav pikaajalisele mõjutamisele, B = on vastupidav lühiajalisele mõjutamisele, C = ei ole vastupidav, D = on vastupidav, kuid pindes tekivad värvuse muutused.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Tühjad anumad võivad sisaldada ohtlikke aineosi. Toote jäägid tuleb hävitada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Mürgisus
Vedelad või kõvenemata tooted võivad saastata põhjavett ja nende valgumine kanalisatsiooni või veekogusse tuleb takistada.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee