Pärnumaal hakatakse koostama tuuleenergeetika planeeringut


Pressiteade 29.09.2009


Pärnu maavanem Toomas Kivimägi algatas 18.09.2009 korraldusega nr 109 Pärnu maakonna planeeringut täpsustava tuuleenergeetika teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeringu aluseks on üleriigiline planeering Eesti 2010, mis näeb ette energeetika järk-järgulist ümberorienteerimist taastuvate energiaallikate suuremale kasutamisele. Taastuvenergeetika arendamise üheks võimaluseks on tuuleenergia kasutamine. Parima lahenduse saamiseks ja erinevate huvide tasakaalustamiseks koostatakse kogu maakonda hõlmav teemaplaneering.

Planeeringu eesmärgiks on tuuleenergeetika arendamise põhimõtete ja suundumuste sätestamine, tuulikute rajamiseks sobilike maa-alade, elektri põhivõrgu (330 kV) ning jaotusvõrgu (110 ja 35 kV) ülekandeliinide trasside asukoha määramine.

Teemaplaneering algatatakse samaaegselt Saare, Hiiu ja Lääne maakondades. Planeeringut kaasrahastatakse Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemist. Teemaplaneeringu koostamist Pärnu maakonnas korraldab Pärnu Maavalitsus. Planeering koostatakse koostöös Pärnumaa kohalike omavalitsuste, naabermaavalitsuste, asjaomaste ministeeriumide, keskkonnaameti, tervisekaitsetalituse, Eesti Energia ja teiste huvitatud isikutega.

Täiendavat infot tuuleenergeetika teemaplaneeringu kohta on võimalik küsida Pärnu Maavalitsuse planeeringutalitusest. Kontaktisikud on Tiiu Pärn (tel 4479761, tiiu.parn@mv.parnu.ee) ja  Raine Viitas (tel 4479762, raine.viitas@mv.parnu.ee).