SPA-hotelli asemel kerkivad Ahtri tänava äärde mitmeotstarbelised ärihooned


Pressiteade 15.09.2009

Tallinna linnavalitsus kavatseb võtta vastu Ahtri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mis võimaldab ehitada alale kaks kuni kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoonet.

"Tegemist on Admiraliteedi basseini ja Ahtri tänava vahelise 2,26 ha suuruse maa-alaga, kuhu oli plaanis ehitada SPA-hotell, ent majanduslikel kaalutlustel sellest loobuti," ütles abilinnapea Taavi Aas.

Peale vastuvõtmist korraldavad Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Kesklinna Valitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Planeeringualal asus varem Vaibaparadiisi hoone, mis lammutati 2006. aasta alguses. Seejärel alustati hotell-veekeskuse ehitustöödega, mis peatati majanduslikel kaalutlustel vundamendi rajamise staadiumis.

Planeeringuala paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Planeeringuala naabruses asuvad 2007. aasta alguses valminud Clarion Hotel Euroopa, Admiraliteedi bassein, kaubanduskeskus Norde Centrum ja kultuurimälestiseks tunnistatud Püha Siimeoni kirik.

"Tegemist on reisisadamaga külgneva alaga, millest on kujunemas tihedalt hoonestatud linnakeskuse osa," ütles Aas. "Asukoht seab sinna kavandatavate hoonete välisilmele kõrgendatud nõuded."

Planeeringualale on kavas rajada mitmeotstarbelised hooned, kus asuvad bürood, toitlustus-, teenindus-, meelelahutus- ja spordiasutused. Krundi hoonestamiseks on läbi viidud arhitektuurikonkurss. Hoonetele on kavandatud ümbritsevatele tänavatele orienteeritud esinduslikud fassaadid ning muinsuskaitseobjektide vaadeldavus uute hoonete tõttu ei halvene.

Admiraliteedi basseini äärne ala kujundatakse ühtse linnaväljakuna. Hooneid teenindav parkla nähakse ette maa-alustele korrustele.

Planeeritava maa-ala kohta kehtib Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsusega nr 235 kehtestatud "Paadi tn 1, Ahtri tn 3 ja Laeva tn 4/Paadi tn 3 kinnistute detailplaneering". Uue detailplaneeringu koostamise vajaduse tingis kinnistu omaniku soov alale rajatavate hoonete kasutusotstarvet muuta.

Ahtri tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisel muutub Paadi tn 1, Ahtri tn 3 ja Laeva tn 4/Paadi tn 3 kinnistute detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Arco HCE OÜ. Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.