Sika® Repair / Sikafloor® EpoCem-Module, Krunt (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Lahustivaba kahekomponentne vesialusel epoksüvaigudispersioon.

Kasutuskohad

  • Krunt äsjavalatud ja vanadele betoonipindadele Sikafloor-81 EpoCem ja Sikafloor-82 EpoCem segude jaoks.
  • Sideaineks järgmistele toodetele: Sikafloor-81 EpoCem, Sikafloor-82 EpoCem, Sikagard-720 EpoCem, Sikadur-45 EpoCem, SikaTop-Armatec 110 EpoCem.

Omadused

  • Suurepärane krunt Sikafloor-81 EpoCem segu jaoks betoonist ja tsemendisegust aluspindadele.
  • Eeldoseeritud pakendid.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema tugev ja vaba igasugusest lahtisest ainesest, tsemendipiimast, õlist ja rasvast. Võib kanda värsketele või niisketele betoonist ja tsemendisegust pindadele.
Värske betooni pinnale tõusnud tsemendipiim tuleb kõrvaldada nt lihvimise teel enne Sika Repair / Sikafloor EpoCem-Module pealekandmist. Värske betoonipind peab olema vähemalt 3-5 ööpäeva kõvenenud ega tohi olla märg. Pinnal ei tohi olla seisvat vett.

Segamine
Loksutada esmalt komponenti A (= valge vedelik) oma anumas, seejärel valada komponent A komponent B anumasse. Loksutada segu (A+B) tugevasti või segada trellseguriga vähemalt 30 sekundi jooksul. Poolikuid anumaid mitte segada. Vett ei tohi lisada. Kui komponente võetakse suurtest anumatest (vaatidest), tuleb neid esmalt eraldi oma nõudes hoolikalt segada.

Pealekandmine
Kanda peale harja või rulliga. Sikafloor EpoCem-Module valada nõust aluspinnale ja kanda harjaga õhukese kihina laiali. Vältida loikude tekkimist.

Tähelepanu! Mitte kasutada materjali pärast lubatud töötlemisaja lõppu (ca. 45 min), isegi siis, kui toode näib kasutamiskõlblikuna. Töötlemisaja lõppemist ei ole võimalik hinnata materjali väliste tunnuste järgi.

Pinnatavus:
Sikafloor-81 EpoCem ja Sikafloor-82 Epo Cem pindamissegusid võib kanda Sika Repair / Sikafloor EpoCem-Module’i peale kui krundilt on kadunud valge värvus, kuid hiljemalt 12 tunni jooksul pärast krundi pealekandmist. Krundi pind peab olema niiske, mitte märg ega täiesti kõva ja kuiv.

Tööriistade puhastamine
Tööriistad puhastada veega vahetult pärast kasutamist.

Piirangud

  • Vett ei tohi mitte mingil juhul lisada.
  • Kasutada Sikafloor-81 EpoCem ja Sikafloor-82 EpoCem segude krundina, kui on eelnevalt liivaga karestatud või kui segud on isetasanduvad. Muudel juhtudel kasutada krundina Sikafloor 155 W N.

Tehnilised andmed
Toode
Lahustivaba kahekomponentne vesialusel epoksüvaigudispersioon.

Värvus
Komponent A: valge vedelik
komponent B: tume vedelik

Tihedus
1,0 kg/l (+20 °C)

Segamisvahekord
Komponent A : komponent B = 1,14 : 2,86 massi- või mahuosa

Kasutustemperatuur
Aluspinna miinimumtemperatuur: +8 °C
Aluspinna maksimumtemperatuur: +30 °C
Maksimaalne suhteline õhuniiskus: ligikaudu 75% RH

Töötlemisaeg
Umbes 45 minutit. Tähelepanu! Töötlemisaja lõppu ei ole võimalik hinnata materjali väliste tunnuste järgi.

Kulunorm
Umbes 0,2-0,3 kg/m² sõltuvalt aluspinnast. Tugevasti imavad või poorsed aluspin-nad vajavad 2 krundikihti, kusjuures kihtide vaheline ooteaeg on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 36 tundi.

Ooteaeg
erinevate kihtide vahel
Sikafloor-81 EpoCem ja Sikafloor-82 EpoCem segusid saab Sika Repair / Sikafloor EpoCem-Module krundile kanda, kui selle valge värvus on kadunud, kuid mitte hiljem kui umbes 12 tunni möödudes.
Sika Repair / Sikafloor EpoCem-Module krundile võib kanda uue kihi 12-24 tundi pärast esimese kihi pealekandmist. Eelmine pind peab enne järgmise kihi peale-kandmist veel niiske olema.

Pakend
4 kg ja 40 kg eeldoseeritud pakendid (komponendid A+ B kokku pakitud).

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 12 kuud.

Ladustamine
Kuivas ja jahedas laos temperatuuril +5 °C…+30 °C, külma eest kaitstuna.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega. Sisaldab epoksüvaike. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhu-sat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladusta-mine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingi-mustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee