Jägala linnaku detailplaneering valmib 2010. aasta suveks


BNS 25.07.2009

Kaitseministeerium sõlmis hankelepingu Jägala sõjaväelinnaku detailplaneeringu koostamiseks, see peab valmima järgmise aasta suveks.

Järgmisel aastakümnel rajatavasse Jägala linnakusse kolitakse peamiselt Tallinnas ruumikitsikuses vaevlevad kaitseväe väeosad, teatas kaitseministeerium.

Riigihanke Jägala sõjaväelinnaku detailplaneeringu koostamiseks võitis AS Koger & Partnerid ning vastavalt hankelepingule valmib planeering 2010. aasta 30. juuniks. Detailplaneeringu hanke kogumaksumus on 285.000 krooni.

Detailplaneering koostatakse Jägala linnakule kui olulise ruumilise mõjuga objektile. Selle raames koostatakse ka rajatava linnaku keskkonnamõjude strateegiline hindamine, et tuvastada linnaku võimalikud mõjud ümbritsevale keskkonnale, millega tuleb ehitamisel ja kasutamisel arvestada.

Jaanuaris valitsuses kinnitatud sõjalise kaitse arengukava aastateks 2009-2018 kohaselt paiknevad järgmisel kümnendil Jägalasse ümber praegu Tallinnas ruumikitsikuses vaevlevad vahipataljon, staabi- ja sidepataljon, logistikapataljon ja luurepataljon, samuti 1. jalaväebrigaadi staap Paldiskist. Nimetatud väeosad paiknevad Tallinnas amortiseeruvates linnakutes.

Samuti ei soodusta väeosade praegune asukoht sõjalise väljaõppe läbiviimist, kuna Tallinna liiklusolud raskendavad juurdepääsu harjutusväljadele ning kaitseväe tegevus põrkub kokku linnalähistes uuselamurajoonides elavate inimeste huvidega.

Jägalas plaanitakse praegustest ehitistest säilitada vaid ajaloolised mõisahooned ning rajada sinna kõik vajalikud kasarmud, staabi- ja õppehooned, laod, garaažid, takistusribad ja muu vajalik väljaõppe läbiviimiseks. Jägala linnaku rekonstrueerimine kujuneb kaitseministeeriumi järgmise aastakümne mahukaimaks ehitusprojektiks. Seejuures kaalutakse Jägala väljaehitamise teostamist avaliku- ja erasektori koostööprojektina.

Lisaks Jägala linnaku rekonstrueerimisele ehitatakse sõjalise kaitse arengukava kohaselt järgmise kümnendi jooksul lõplikult välja kaitseväe Jõhvi, Tapa, Võru ja Paldiski linnakud ning kõik kaitseväe harjutusväljad ja keskpolügoon.