Sikafloor®-81 EpoCem®, Isetasanduv epoksü-tsemendipõhine pindamissegu põrandate jaoks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor-81 EpoCem
on kolmekomponentne tsemendipõhine epoksümodifitseeritud isetasanduv põrandate tasandus- ja pindamissegu.

Kasutuskohad
Ajutise niiskustõkkena (2 mm kihina) epoksü- või polüuretaanipõhiste põrandakatete alla.

 • Isetasanduva pinnakihina 1,5-3,0 mm paksuselt
 • Nii viimistlemata kui hõõrutud või silutud betoonpindade tasandamiseks või parandamiseks.
 • EpoCem põrandad mitteventileeritavatele niisketele pindadele (ka värvilistena), esteetiliselt vähemnõudlikele pindadele.
 • Tasanduskiht epoksüpõrandakatete alla.
 • Kuivbetoon- või vaakumbetoonpõrandate remont ja hooldus.

Paikamis- ja parandusseguna, segatult kvartsliivaga:

 • Epoksüvaiguga pinnatavatele aluspindadele.

Mõeldud kasutamiseks betoon- ja tsemendisegudest aluspindadel.
Sobib eriti hästi objektidele, kus nõutakse lühikest parandamis- ja töötlemisaega.

Omadused

 • Tavaline pealekandmisviis
 • Hea töödeldavus
 • Isetasanduv
 • Saab pinnata Sika epoksüvaikpinnetega 24 tunni pärast (+20 °C, suhteline niiskus 75%)
 • Ökonoomne ja lihtsalt kasutatav
 • Ei vaja järelhooldust
 • Ühe korraga võib peale kanda 1,5-3 mm paksuse kihi
 • Veetihe.
 • Laseb läbi veeauru -> võimaldab ehitisel kuivada
 • Talub külma ja jäätumistõrjesooli
 • Soojuspaisumise omadused samad kui betoonil
 • Suurepärane nake niiske ja värske betooniga
 • Võib kanda värske betoonivalu peale
 • Suurepärased esmane ja lõplik mehaaniline tugevus
 • Eriti hea nakkuvus nii kuiva kui ka niiske pinnaga
 • Talub suurepäraselt vett ja õli
 • Ei põhjusta betooni sarruse korrosiooni
 • Eeldoseeritud pakendid

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema tugev ja vaba igasugusest lahtisest ainesest, tsemendipiimast, õlist ja rasvast. Aluspind peab olema kuiv või pindkuiv (ei ole lahtist vett). Nakketugevus peab olema vähemalt 1,5 N/mm².

Kruntimine
Uued ja vanad betoonipinnad võõbatakse kahekomponentse ainega Sika Repair / Sikafloor EpoCem Modul (vt. vastavat infolehte).
Segada komponendid A ja B nende eeldoseeritud nõudes algul eraldi läbi. Seejärel kallata komponent A ja komponent B kokku. Segada massi veel umbes 30 sekundit. Tööde järjekord objektil on asjakohane kavandada nii, et krundi võiks tervikuna segada eeldoseeritud kogustele vastavalt.
Krunt kantakse pinnale näiteks harjamise või rullimise teel. Krundi võib valada alusele ja laotada seejärel tasaseks kihiks. Aine Sika Repair / Sikafloor EpoCem-Modul loikude teket aluspinnale tuleb vältida.
Aine Sika Repair / Sikafloor EpoCem Modul ja segu vaheline ooteaeg on umbes 1-3 tundi, krundi pind peab olema niiske.

Segamine
Segada komponent A (valge vedelik) omas nõus loksutamisega. Valada komponent A komponendi B anumasse ja loksutada tugevalt A+B segu vähemalt 30 sekundit. Kui materjali võetakse tünnist, siis segada seda enne võtmist.
Sideainete segu (A+B) valatakse eraldiolevasse umbes 30 liitrisesse segamisanumasse, kuhu pidevalt segades lisatakse komponent C (= kuiv aine). Lõpuks segatakse läbi vähemalt 3 minuti jooksul.
Segu töödeldavusomadusi saab reguleerida komponendi C (kuiv aine) hulka reguleerides (jättes 1-2 kg kasutamata).

Pealekandmine
Krunt kantakse peale rulliga. Loikude tekkimist tuleb vältida. (Krundi valikut vt Kulunorm).
Sikafloor-81 EpoCem kantakse ühtlaselt peale kummist või metallist siluriga ja kohe ogarulliga, et õhumullid eralduksid massist ja saavutatakse kihi ühtlane paksus.

Parandussegu valmistamine
Aluspinna üle 3 mm sügavuste ebatasasuste ja aukude remondiks võib Sikafloor-81 EpoCem sisse segada kuiva kvartsliiva.

Segamisjuhis:

 •  Sikafloor-81 EpoCem (komp. A+B+C) 23 kg
  (hästi segatuna 3 minuti jooksul)
 • kvartsliiv terasuurusega 0,7-1,2 mm 5-10 kg või
 • kvartsliiv terasuurusega 2-3 mm 5-10 kg
  Lõppsegu 33-43 kg

Et saavutada segu hea nake aluspinnaga, tuleb kasutada krundina SikaTop-Armatec 110 EpoCem. Segu tuleb peale kanda krundi peale märg märjale põhimõttel.

Järelhooldus
Pärast Sikafloor-81 EpoCem pealekandmist kaitstakse 24 tundi (+20 °C) veega (nt. vihm, kaste) kokkupuutumise eest. Muud järelhooldust ei ole vaja.

Tähelepanu!

 • Mingil juhul ei tohi segusse vett lisada.
 • Kui Sikafloor-81 EpoCem kasutatakse ajutise niiskustõkkena, tuleb kogu pinnatav ala katta minimaalselt 2 mm kihiga. 

Tööriistade puhastamine
Värske segu pestakse kohe pärast kasutamist veega. Kõvenenud segu puhastatakse mehaaniliselt.

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne tsemendipõhine epoksümodifitseeritud isetasanduv tasandamis- ja pindamissegu.

Värvus
Helehall (segatuna)

Tihedus (+20 °C)
Komponent A: 1,05 kg/l.
Komponent B: 1,03 kg/l.
Komponent C: 1,72 kg/l (puistekaal)
Komponendid A+B+C: 2,10 kg/l (segatuna)

Survetugevus
Segu Sikafloor-81 EpoCem survetugevuse teke erinevatel temperatuuridel ja niiskustingimustel (aluspind ja õhk):

  1 ööpäev 7 ööpäeva 28 ööpäeva
+10 °C / suhteline niiskus 75% ~ 2,7 N/mm² ~ 43 N/mm² ~ 55 N/mm²
+23 °C / suhteline niiskus 50% ~ 15 N/mm² ~ 50 N/mm² ~ 60 N/mm²
+30 °C / suhteline niiskus 40% ~ 30 N/mm² ~ 58 N/mm² ~ 66 N/mm²

Nakketugevus
1 ööpäev ei mõõdeta (+23 °C, suhteline niiskus 50%)
7 ööpäeva >1,5 N/mm² 100% betooni murdumine (+23 °C, suhteline niiskus 50%)
28 ööpäeva >1,5 N/mm² 100% betooni murdumine (+23 °C, suhteline niiskus 50%)

Paindetugevus
Umbes 14 N/mm² (28 ööpäeva, +23 °C)

Elastsusmoodul
Umbes 20 000 N/mm² temperatuuril +20 °C (kõvenenud 28 ööpäeva temperatuuril +23 °C) 

Soojuspaisumistegur
Umbes 15 x 10-6 m/mK

Kihi paksus
min 1,5 mm
max 3,0 mm
(augud läbimõõduga 3-5 cm, kihi paksus max 10 mm)

Kasutustemperatuur ja suhteline niiskus:
Aluspinna minimaalne temperatuur +8 °C. Õhu maksimaalne temperatuur umbes +30 °C.
Õhu suhteline niiskus maksimaalselt umbes 80%.

Töötlemisaeg
Umbes 40 minutit temperatuuril +10 °C (23 kg pakend) (suhteline niiskus 75%)
Umbes 20 minutit. temperatuuril +20 °C (23 kg pakend) (suhteline niiskus 75%)

Ooteajad töötluskordade vahel
Ooteaeg krundi ja Sikafloor-81 EpoCem pealekandmise vahel:

Krunt: Ooteaeg (+20 °C, suhteline niiskus 75%):
Sika Repair / Sikafloor EpoCem Module 1 tundi
Sikafloor-155 W 12 tundi

Kasutuselevõtmise ajad (suhteline niiskus 75%)
Sikafloor-81 EpoCem kasutuselevõtmise ajad erinevatel temperatuuridel (aluspind ja õhk):

  +10 °C +20 °C
Käimist taluv 24 tundi 15 tundi
Talub kerget mehaanilist koormamist 3 ööpäeva 2 ööpäeva
Täielikult kõvenenud 14 ööpäeva 7 ööpäeva
Saab pinnata Sika epoksüpõhiste pinnetega kohe, kui aine EpoCem niiskus on alla 4 massi%, siiski mitte varem kui: 2 ööpäeva

1 ööpäeva

Segamisvahekord
A : B : C = 1,14 : 2,86 : (17-19) massiosadena, soovitud kasutuseesmärgi ja temperatuurikohaselt

(A+B) : C = 4 : 19 temperatuuril +25 °C
(A+B) : C = 4 : 17 temperatuuril +30 °C

Kulunorm
Krundina:

 • Sika Repair / Sikafloor EpoCem-Modul (komp. A+B+C), umbes 200-300 g/m² sõltuvalt aluspinna seisundist. Seda krunti tuleb kasutada, kui Sikafloor-81 EpoCem liivatatakse üleni või pinnatakse isetasanduva põrandapindega normaalselt imavale aluspinnale. Seevastu poorsetele või eriti imavate apindade korral kasutatakse krunti Sikafloor-155 W.
 • Sikafloor -155 W (komp. A+B), lahjendatuna 10% veega, umbes 300-500 g/m² (sõltuvalt aluspinna seisukorrast). Sikafloor -155 W kasutatakse, kui parandatakse kuiv- või vaakumbetooni ja ka siis, kui Sikafloor -81 EpoCem kantakse peale ilma osalise liivatamiseta või kui Sikafloor EpoCem pinnatakse sama materjaliga.
  Isetasanduva põrandasilumiskihina:
 • Sikafloor-81 EpoCem (komp. A+B+C) umbes 4,5 kg/m² kihi paksusel 2 mm.

Pakend
Komponent A+B+C: kogukaal 23 kg
Komponent A+B: 4 kg eeldoseeritud pakend Sika Repair/ Sikafloor EpoCem Module
40 kg eeldoseeritud pakend: (10 portsjonit)
200 kg eeldoseeritud pakend: (50 portsjonit)
Komponent C: 19 kg kottides (50 transpordialuse kohta)

Säilivus
Avamata originaalpakendis minimaalselt 12 kuud.

Ladustamine
Kuivas ruumis temperatuuril +5 °C…+30 °C. Komponendid A ja B kaitstuna jäätumise eest. Komponent C kaitstuna niiskuse eest.

Katsearuanded
LPM, Labor für Präparation und Metodik, Beinwill am See, Šveits

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda veekogudesse, kanalisatsiooni ega pinnasesse.

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine spetsiaaljäätmete käitlusettevõttes.

Tähelepanu!
Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhisega. Komponendid A ja B sisaldavad epoksüvaike, komponent C sisaldab tsementi. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Komponent A on ärritav. Komponent B on söövitav. Toote kasutamine eeldab tõhusat õhuvahetust või sobivat hingamisteede kaitset. Nahale sattumise korral võib põhjustada ülitundlikkust. Allaneelatuna on tervisele kahjulik. Kasutada sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näo kaitset.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee