Sikafloor® 31 PurCem, Lahustivaba polüuretaanpinnakate (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 31 PurCem
on kolmekomponentne lahustivaba värviline mati pinnaga polüuretaanpinnakate, mis talub suurepäraselt keemilist koormust, kulumist ja mehaanilist koormust.

Kasutuskohad

 • Pinnalakk ainele Sikafloor 29 PurCem
 • Meiereid
 • Toiduainetehased
 • Ravimitehased
 • Säilitushooned/-ruumid
 • Lennukiangaarid
 • Keemiliste protsesside ruumid
 • Kemikaale taluva betoonipinnakattena

Omadused

 • Tihendab Sikafloor 29 PurCem segu pinna
 • Suurepärane vastupidavus kemikaalidele
 • Suur kulumiskindlus
 • Talub niiskust
 • Matt pind
 • Lihtne peale kanda
 • Kiire kõvenemine

Pindamismeetodid
Kruntimine:
Erikrunti ei vaja, väljaarvatud väga poorsetele pindadele Sikafloor 156, Sikafloor 155 W N või Sikafloor 157 Krundi peab laskma enne pindamist kõvaks kuivada.

Pinne:
1 x Sikafloor 31 PurCem

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonalus peab olema kindel ja tugev, minimaalne survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm² ja minimaalne nakketugevus 1,5 N/mm².

Pind peab olema kuiv ja puhas naket nõrgendavatest ainetest (tsemendipiimast, vormimäärdest, õlist, määretest, pinnatöötlemisainetest, pinnetest jne). Alust tuleb töödelda mehaaniliselt (liivapritsiga töötlemine, vesi-meiselpuhastus, lihvimine, freesimine jne), et saada tugev kare ja tsemendipiimast puhas pind. Nõrk/kahjustunud betoon eemaldada hoolikalt ja pinnakahjustused (nt õhupoorid peavad tulema nähtavale.

Kogu tolm, lahtine ja murenev materjal tuleb enne pindamist kõikidelt pindadelt täielikult eemaldada harja või imuriga.

Betoonaluse parandused, pooride täitmine, ebatasasuste tasandamine tuleb teha toodetega seeriast Sikadur, Sikafloor või Sikagard.

Segamine
Enne segamist loksutada komponenti A (vaik), lisada sellele komponenti B (kõvendi) ja segada mõlemat vedelkomponenti hoolikalt omavahel madalate pööreteseguriga (300-400 p/min) vähemalt 1 minuti jooksul, kuni saavutatakse ühtlane vedelsegu.
Lisada vedelikusegusse komponent C (kuivpulber) ja vähemalt 2 minutit, kuni saavutatakse ühtlane niiske segu.

Pealekandmine
Enne peale kandmist kontrollida aluspinna niiskusesisaldust. Kasutada lühikesekarvalist rulli veendudes, et peale kandmisel Sikafloor 31 PurCem pinne niisutaks täielikult betoonaluspinna. Sikafloor 156, Sikafloor 155 W N või Sikafloor 157krundi peale kandmisel tuleb veenduda õiges pindamishetkes.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C
kõvenemata tasandussegu puhastamiseks, kõvenenud segu eemaldada mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Sikafloor 31 PurCem ei sobi aluspinnale, milles võib ilmneda märgatavat veeauru survet.
 • Vedeldi C on süttiv. Selle lähedal ei tohi olla lahtist leeki.
 • Sikafloor 31 PurCem kasutamisel suletud/kitsastes tingimustes tagada hea ventilatsioon.
 • Kvartsliiva võib puistata Sikafloor 31 PurCem peale ja seejärel uuesti pinda lakkida ainega Sikafloor 31 PurCem, et saavutada libisemist takistav pind.
 • Värsket laialilaotatud Sikafloor 31 PurCem tuleb kaitsta niiskuse, kondenseeruva veeauru ja vee eest vähemalt 24 tundi.
 • Vältida loike pinnal.

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne lahustivaba polüuretaanpinnalakk.
Tihedus
Umbes 1,44 kg/l.

Kuivainesisaldus
100%

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C.

Aluspinna niiskusesisaldus
≤ 10 massi% (ilma krundita või koos krundiga Sikafloor 155 W N ).
≤ 4 massi% (Sikafloor 156 ja Sikafloor 157 koos kruntidega)

Töötlemisaeg
15 minutit (temperatuuril +20 °C).

Ooteajad töötluskordade vahel
Minimaalselt 16 tundi
Maksimaalselt 2 ööpäeva.

Kõvenemisaeg
Kõndimist taluv: 24 tundi
Kerge koormus: 2 ööpäeva
Täiskoormus: 5 ööpäeva

Kulunorm
Umbes 0,1-0,2 kg/m² peale kantava kihi kohta (kuluandmetes ei ole arvestatud materjalikadu, pinna kareduse ega poorsuse mõju).

Ladustamine ja säilivus
Kuivas laos temperatuuril +10 °C…+30 °C avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 6 kuud valmistamisest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee