Sikafloor® 29 PurCem, Polüuretaani sisaldav suure tugevusega segu vertikaalsete tasanduste ja detailide tegemiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 29 PurCem
on kolmekomponentne vesialusel värviline polüuretaani sisaldav suure tugevusega segu vertikaalsete tasanduste ja detailide tegemiseks. Talub suurepäraselt kulumist, keemilist ja mehaanilist koormust.

Kasutuskohad

 • Toiduainetehased
 • Laod
 • Keemiatehased
 • Ravimitehased
 • Elektrijaamad
 • Kaubakäsitsemispiirkonnad
 • Kasvuhooned
 • Tööstusruumid
 • Laborid
 • Töökojad
 • Külmlaod 

Omadused

 • Hea mehaanilise vastupidavusega
 • Hea kulumiskindlusega
 • Suurepärane vastupidavus kemikaalidele
 • Kiire kõvenemine
 • Lihtne peale kanda
 • Vastupidav
 • Veeauruga puhastatav alates 9mm kihipaksusest
 • Soovitatakse kasutada koos põrandatasandusseguga Sikafloor 20 PurCem, mis samuti on ka puhastatav veeauruga alates 9 mm kihipaksusest.

Pindamismeetodid
Kruntimine:
1-2 x krunt Sikafloor 156, Sikafloor 156 W N või Sikafloor 157. Krundile lisatakse jäigastavat lisandit Sika Extender T umbes 2% ja krundil lastakse kuivada kleepuvuseni. Kui krunt on hakanud kõvenema, tuleb uuesti kruntiad.

Segutasandus / detailide tegemine:
1 x Sikafloor 29 PurCem (kihi paksus 3-25 mm)

Pinnalakk (ei ole kohustuslik):
1-2 x Sikafloor 31 PurCem

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonalus peab olema kindel ja tugev, minimaalne survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm² ja minimaalne nakketugevus 1,5 N/mm².

Pind peab olema kuiv ja puhas naket nõrgendavatest ainetest (tsemendipiimast, vormimäärdest, õlist, määretest, pinnatöötlemisainetest, pinnetest jne). Alust tuleb töödelda mehaaniliselt (liivapritsiga töötlemine, vesi-meiselpuhastus, lihvimine, freesimine jne), et saada tugev kare ja tsemendipiimast puhas pind. Nõrk/kahjustunud betoon eemaldada hoolikalt ja pinnakahjustused (nt õhupoorid peavad tulema nähtavale.

Kogu tolm, lahtine ja murenev materjal tuleb enne pindamist kõikidelt pindadelt täielikult eemaldada harja või imuriga.

Betoonaluse parandused, pooride täitmine, ebatasasuste tasandamine tuleb teha toodetega seeriast Sikadur, Sikafloor või Sikagard.

Segamine
Enne segamist loksutada komponenti A (vaik), lisada sellele komponenti B (kõvendi) ja segada mõlemat vedelkomponenti hoolikalt omavahel madalate pööreteseguriga (300-400 p/min) vähemalt 1 minuti jooksul, kuni saavutatakse ühtlane vedelsegu.
Lisada vedelikusegusse komponent C (kuivpulber) ja vähemalt 3 minutit, kuni saavutatakse ühtlane niiske segu.

Pealekandmine
Segatud segu Sikafloor 29 PurCem kanda peale soovitud kihipaksusega ja vormida soovitud profiiliga liistuvormimise siluriga või teraskelluga. Kui on kasutatud krunti, kanda Sikafloor 29 PurCem peale, kuni krunt on veel kleepuv. Kui krunt on hakanud kõvenema, tuleb uuesti kruntida. Segu tuleks peale kanda 1-2 kihti, et saadaks pind võimalikult tihedaks ja hea välimusega.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C
kõvenemata tasandussegu puhastamiseks, kõvenenud segu eemaldada mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Sikafloor 29 PurCem ei sobi aluspinnale, milles võib ilmneda märgatavat veeauru survet.
 • Vedeldi C on süttiv. Selle lähedal ei tohi olla lahtist leeki.
 • Sikafloor 29 PurCem kasutamisel suletud/kitsastes tingimustes tagada hea ventilatsioon.
 • Värsket laialilaotatud Sikafloor 29 PurCem tuleb kaitsta niiskuse, kruva veeauru ja vee eest vähemalt 24 tundi. ondenseenkurda-
 • Nakkesoon (10 mm x 10 mm) tuleb teha ääreliistu üla- ja alaserva, et ada ääreliistu segu.
 • Hügieeni seisukohalt kõrgetasemeline tulemus saavutatakse, kui Sikafloor 29 PurCem pind lakitakse ainega Sikafloor 31 PurCem (1-2 kihti).

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne polüuretaani sisaldav vesialusel segu.

Survetugevus
> 50 N/mm²

Temperatuuritaluvus
6 mm paksuse kihi korral pidev koormus maksimaalselt +70 ºC.
9 mm paksuse kihi korral pidev koormus maksimaalselt +120 ºC.

Tihedus
Umbes 2,0 kg/l.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C.

Aluspinna ndus iiskusesisaldus
≤ 10 massi% (Sikafloor 155 W N koos krundiga)
≤ 4 massi% (Sikafloor 156 ja Sikafloor 157 koos kruntidega)

Segukihi paksus
Minimaalselt 3 mm
Maksimaalselt 25 mm

Töötlemisaeg
20 minutit (temperatuuril +20 °C).

Kõvenemisaeg
Kõndimist taluv: 12 tundi
Kerge koormus: 24 tundi
Täiskoormus: 5 ööpäeva

Kulunorm
Umbes 2,0 kg/m² 1 mm kihi kohta (kuluandmetes ei ole arvestatud materjalikadu, pinna kareduse ega poorsuse mõju).

Ladustamine ja säilivus
Kuivas laos temperatuuril +10 °C…+30 °C avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 6 kuud valmistamisest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee