Sikafloor® 20 PurCem, Kõrgtugev värviline polüuretaanpinnakate põrandale (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor 20 PurCem
on kolmekomponentne kõrgtugev polüuretaanvaiku sisaldav vesialusel põrandapinnakate, sobib suurte koormuste, kulumise ja keemilise toime mõjule allutatud põrandatele.

Kasutuskohad

 • Toiduainetehased
 • Laod
 • Keemiatehased
 • Ravimitehased
 • Elektrijaamad
 • Kaubakäsitsemispiirkonnad
 • Kasvuhooned
 • Tööstusruumid
 • Laborid
 • Töökojad
 • Külmlaod

Omadused

 • Libisemist takistav
 • Hea mehaanilise vastupidavusega
 • Kulumiskindel
 • Suurepärane vastupidavus kemikaalidele
 • Lihtne hooldada
 • Kiirelt kõvenev
 • Lõhnatu ka pealekandmisel
 • Lihtne peale kanda
 • Vastupidav
 • Vuuke pole vaja teha
 • Veeauruga puhastatav alates 9 mm kihipaksusest

Meetod
Kruntimine (ainult väga poorne aluspind)
1 x Sikafloor 156, Sikafloor 155 W N või Sikafloor 157 krunt
Materjalikulu 0,2- 0,3 kg/m², puistata veidi 0,4-0,7 mm kvartsliiva, liivakulu 1-2 kg/m² (lasta kõveneda).

Suurt kulumiskindlust nõudvate põrandate pinne
1 x Sikafloor 20 PurCem
Kihi paksus 6,0-9,0 mm
Materjalikulu u. 2,0 kg/m² kihipaksuse iga 1 mm kohta.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Betoonalus peab olema kindel ja tugev, minimaalne survetugevus peab olema vähemalt 25 N/mm² ja minimaalne nakketugevus 1,5 N/mm².

Pind peab olema kuiv ja puhas naket nõrgendavatest ainetest (tsemendipiimast, vormimäärdest, õlist, määretest, pinnatöötlemisainetest, pinnetest jne). Alust tuleb töödelda mehaaniliselt (liivapritsiga töötlemine, vesi-meiselpuhastus, lihvimine, freesimine jne), et saada tugev kare ja tsemendipiimast puhas pind. Nõrk/kahjustunud betoon eemaldada hoolikalt ja pinnakahjustused (nt õhupoorid peavad tulema nähtavale.

Kogu tolm, lahtine ja murenev materjal tuleb enne pindamist kõikidelt pindadelt täielikult eemaldada harja või imuriga.

Betoonaluse parandused, poride täitmine, ebatasasuste tasandamine tuleb teha toodetega seeriast Sikadur, Sikafloor või Sikagard.

Vajadusel tuleb valida aluse tingimustele sobiv krunt (ainult väga poorse aluspinna korral):
niiskele alusele märgkrunt Sikafloor 155 W N,
kuivale alusele krunt Sikafloor 156 või
kuivale alusele kiirkrunt Sikafloor 157.

Segamine
Segada esmalt komponent A (vaik), lisada komponent B (kõvendi) ja segada mõlemad vedelad komponendid põhjalikult aeglaste pööretega seguriga (300-400 p/min) vähemalt 1 minuti jooksul, kuni saavutatakse vedeliku ühtlane segu.

Lisada vedelikusegusse komponent C (kuivpulber) ja vähemalt 3 minutit, kuni saavutatakse ühtlane niiske segu.

Pealekandmine
Kallata segatud Sikafloor 20 PurCem pinnatavale alusele ja laotada siluri või laotuskastiga soovitud kihipaksusega ühtlaseks pinnaks. Pind viimistleda terasiluri või mohäärrulliga.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi C kõvenemata tasandussegu puhastamiseks, kõvenenud segu eemaldada mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Vedeldi C on süttiv. Selle lähedal ei tohi olla lahtist leeki.
 • Sikafloor 20 PurCem kasutamisel suletud/kitsastes tingimustes tagada hea ventilatsioon.
 • Värsket laialilaotatud Sikafloor 20 PurCem tuleb kaitsta niiskuse, kruva veeauru ja vee eest vähemalt 24 tundi. ondensee-
 • Libedusetõket saab parandada pinnale sobiva terasuurusega kivimaterjali laotamisega ja lühikesekarvalise rulliga 1-2 korda rullimisega.
 • Servapaksendus tuleb teha pinde servadele (servad, vuugid, ühenduskohad, seadmete vundamendid, postid, nurgad ja trapid). Servapaksenduse laius ja kõrgus peab olema 2 korda suurem pinde paksusest.
 • Kõrgete hügieeninõuete tõttu võib pinnalakina kasutada ainet Sikafloor 31 PurCem, mis tuleb peale kanda 24 tunni jooksul pärast Sikafloor 20 PurCem pealekandmist.

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne kõrgtugev polüuretaanvaiku sisaldav vesialusel põrandapinne.

Värvus
RAL 1001, 1006, 1011, 3009, 3012, 6010, 6011, 7024, 7032, 7035, 7037, 7042, 7045 ja BS 18E51, 18E53, 20C40

Survetugevus
> 55 N/mm²

Temperatuuritaluvus
6,0 mm paksuse kihi korral pidev koormus maksimaalselt +70 ºC .
9,0 mm paksuse kihi korral pidev koormus maksimaalselt +120 ºC.

Tihedus
2,0 kg/l

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+30 °C.
Katmistööd ei tohi teha liiga külma ega liiga kuuma ilmaga.

Aluspinna niiskusesisaldus
Üldiselt võib peale kanda ilma krundita.
Väga poorse aluspinna korral on vajalik krunt, kui aluse niiskusesisaldus on:
≤ 10 massi% => märgkrunt Sikafloor 155 W N
≤ 4 massi% => krunt Sikafloor 156 või kiirkrunt Sikafloor 157.

Töötlemisaeg
15 minutit (temperatuuril +20 °C).

Kõvenemisaeg (temperatuuril +20 °C)
Kõndimist taluv: 12 tundi
Kerge koormus: 16-24 tundi
Täiskoormus: 7 ööpäeva

Kulunorm
Umbes 2,0 kg/m²/mm (kuluandmetes ei ole arvestatud materjalikadu, pinna kareduse ega poorsuse mõju).

Ladustamine ja säilivus
Kuivas laos temperatuuril +10 °C…+30 °C avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna vähemalt 6 kuud valmistamisest.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Transpordiklass
Jäätmete käitlemine
Tähelepanu!
Mürgisus

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee