Sikafloor®-14 Pronto N, PMMA-vaik tööstuspõrandate pindamiseks isetasanduva massiga (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor-14 Pronto N
on kolmekomponentne kiiresti kõvenev isetasanduv polümetüülmetakrülaatvaigust mass Sikafloor-Pronto moodulisüsteemis.
Komponent A: vaik Sikafloor-14 Pronto N.
Komponent B: kõvendav pulber Sikafloor-Pronto Hardener.
Komponent C: täiteaine Sikafloor-Pronto Filler.
Sikafloor-14 Pronto N
mass toonitakse värvipastaga Sikafloor-Pronto-Colourpaste.

Kasutuskohad

 • Tiheda poorideta mehaaniliselt ja keemiliselt püsiva pinde paigaldamisel, kihi paksus 1,6-4 mm
 • Erinevate rampide, sõiduradade ja parkimisalade kiireks ülepindamiseks
 • Sobib ka toiduainetööstuses kasutamiseks.
 • Pinna karedust võib suurendada ja kihtide tugevust reguleerida kvartsliivaga liivatades
 • Värvitud liiva või sünteetilisi mosaiikhelbeid kasutades saadakse mitmevärviline pind Sel juhul kasutatakse pinnalakina toonimata Sikafloor-16 Pronto N.

Omadused

 • Eriti kiire kõvenemine isegi madalatel temperatuuridel
 • Hea mehaaniline ja keemiline vastupidavus
 • Eriti hea ilmastikukindlus
 • Lahustivaba
 • Täielik moodulisüsteem mitmesugustele kasutusobjektidele 

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Kruntimisega seoses tutvuda Sikafloor-13 Pronto N infolehega.

Aluspinna tasandamine
Karedat pinda võib siluda tasandusseguga.
Tasandussegu kuni 1 mm ebatasasuste jaoks:

Komponendid Toode Kogus
Vaik Sikafloor-13 Pronto N 1 massiosa
Kõvendav
pulber
Sika-Pronto Hardener Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist. Vt. Segamisvahekorrad.
Jäigastav pulber Extender T 1-2%
Karestamine Kvartsliiv 0,1-0,3 mm 1,5-2 massiosa

Tasandussegu üle 1 mm ebatasasuste jaoks:

Komponendid Toode Kogus
Vaik Sikafloor-14 Pronto N 1 massiosa
Kõvendav
pulber
Sika-Pronto Hardener Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist. Vt. Segamisvahekorrad.
Jäigastav pulber Extender T 1-2%
Karestamine Kvartsliiv 0,1-0,3 mm 1,5-2 massiosa

Õõnsuste ja aukude täitmine
Õõnsusi saab täita kiiresti kõveneva ja isetasanduva Sikadur-12 Pronto parandusseguga.
Täite sügavus 0,5-3 mm: Sikadur-12 Pronto
Täite sügavus üle 3 mm: Sikadur-12 Pronto + kivimaterjal 4-8 mm või 8-16 mm
(vt Sikadur-12 Pronto tehniline infoleht)

Isetasanduv mass
Töövahendid: silur/hammassilur.

Segamine:
Segada vaik, lisada täiteaine Sikafloor-Pronto Filler ja segada vähemalt 2 minuti jooksul 600-2000 p/min. Kui mõlemad komponendid on ühtlaselt segunenud, lisada õige kogus kõvenduspulbrit Sika-Pronto Hardener ja sega uuesti 2 minutit. Isetasanduv mass:

Komponendid Toode Kogus
Vaik Sikafloor-14 Pronto N 10 massiosa
Kõvendav pulber Sika-Pronto Hardener Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist. Vt Segamisvahekorrad.
Täiteaine Sikafloor-Pronto Filler 22 massiosa
Pigment (vajadusel) Sikafloor-Pronto Colourpaste 1 massiosa
Libisemistõke Kvartsliiv / värviline liiv
0,4-0,7 mm või 0,7-1,2 mm
Liivatatakse üleni

Kui soovitakse parandada põranda tasandatavust, vähendatakse Sikafloor-Pronto Filleri kogust 20%.

Pealekandmine
Hoolikalt segatud Sikafloor-14 Pronto N kantakse peale hammassiluriga horisontaalpindadele. Kui siluri jäljed ei kao, rullida pinda viivitamatult ogarulliga.

Materjal kõveneb üsna kiiresti ja seetõttu tuleb pealekandmist jätkata, et saavutada märg märjale vuukideta põrand.

Sikafloor-14 Pronto N kihi karestamiseks puistatakse värskele pinnale kohe kvartsliiva. Kui massi on kõvenenud, kõrvaldatakse liigne liivakogus.

Sünteetiline mosaiikpinne ja värvilise liivaga pinne
Mitmevärviline pind saavutatakse puistates värskele Sikafloor-14 Pronto N kihile sünteetilisi mosaiikhelbeid või värvilist liiva. Sünteetiliste mosaiikhelveste kokkusobivust PMMA-süsteemiga tuleb kontrollida. Pinda lakitakse 1-2 korda pinnalakiga Sikafloor-16 Pronto N.

Lakkimine
Tutvuda Sikafloor-16 Pronto N infolehega.

Tööriistade puhastamine
Vedeldi S.
Täiesti kõvenenud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!

 • Segamisvahendid peavad olema sädemekaitsega.

Tehnilised andmed
Toode
Kolmekomponentne kiiresti kõvenev isetasanduv polümetüülmetakrülaatvaigust mass.

Värvus
Sikafloor-14 Pronto N:
värvitu.
Värvipasta Sikafloor-Pronto Colourpaste:
RAL 1001, 3009, 5010, 6013, 7030, 7032, 7037, 9003.

Tihedus
0,99 kg/l (DIN 53 757)

Kuivainesisaldus
Umbes 99 mahu%

Paindetugevus
Umbes 25 N/mm² (14 päeva ja +23 °C, EN 196-1)

Survetugevus
Umbes 88 N/mm² (14 päeva ja +23 °C, EN 196-1)

Keemiline vastupidavus
Talub nõrku happeid ja aluseid, naatriumkloriidi 10% lahust, petrooleumi, määrdeõlisid, pesuaineid. Talub hetkeliselt süsivesinikke.

Temperatuuritaluvus
Kuiva kuumust lühiajaliselt +100 °C.

Kasutustemperatuur
Aluspinna ja õhu temperatuur minimaalselt +5 °C ja maksimaalselt +30 °C ja alati vähemalt +3 °C kastepunktist kõrgemal. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80%.

Kulunorm
Kulunorm:

Süsteem Toode Kulunorm
Krunt 1 x Sikafloor-13 Pronto N

umbes 0,3-0,5 kg/m²

Aluspinna tne (vajadusel)Ebatasasuse
asandamid
< 1 mm
Sikafloor-13 Pronto N + kvartsliiv 0,1-0,3 mm (1:1,5-2 massiosa)
+ 1-2% Extender-T
umbes 1-1,5 kg/m²
Parandussegu Sikadur-12 Pronto umbes 2,1 kg/m²/mm
Pinne 1 x Sikafloor-14 Pronto N umbes 3-3,5 kg/m²
= umbes 2 mm
Karestamine kvartsliiv / värviline liiv umbes 3-3,5 kg/
Värvilised helbed Sikafloor värvilised helbed umbes 0,6-0,7 kg/
Kattelakk 1-2 x Sikafloor-16 Pronto N umbes 0,4-0,6 kg/m²/kiht

Segamisvahekorrad
Segamisvahekorrad kõvendamispulbri erinevate koguste korral:

Vaik

Kõvendav pulber
Sika-Pronto Hardner
(Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist)

 
Täiteaine Sikafloor-Pronto Filler Pigment Sikafloor-Pronto Colourpaste
  +5ºC +10ºC +15ºC +20ºC +30ºC    
Sikafloor-14 Pronto N (10 kg/pk) 500g 350g 300g 250g 250g 22 kg 1 kg

Töötlemisaeg / ooteajad erinevate kihtide vahel / kõvenemine

  +5ºC +10ºC +15ºC +20ºC +30ºC
Töötlemisaeg 30min 30min 20min 15min 10min
Ooteajad töötluskordade vahel 2 tundi 90min 80min 70min 60min
Kõvenemine 2 tundi 90min 80min 70min 60min

Lõplik kõvenemine sõltuvalt ventilatsioonist, aluspinna seisundist jne.

Pakend
Pakend Sikafloor-14 Pronto N:
 10kg ja 200kg
Sikafloor-Pronto Filler: 22 kg
Sika-Pronto Hardener: 0,5 kg
Värvipasta Sikafloor-Pronto Colourpaste: 10 x 1 kg

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna:
Sikafloor-14 Pronto N: min 1 aasta
Kõvendav pulber Sikaflomin 6 kuud
Sikafloor-Pronto Filler: piiramatult
Värvipasta Sikafloor-Pronto Colourpaste: min 2 aastat

Sertifikaadid
Libisemistõke vastavalt standarditele BIA No. 200222 747/3210 (R12) ja 200222
748/3210 (R11), SakSA 26.09.2003.

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Sisaldab metüülmetakrülaati. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalisi kahjulikke mõjusid veekeskkonnas.

Transpordiklass
Klassifitseeritud transportimise jaoks.

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodet võib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Kergsüttiv. Ärritab hingamisorganeid ja nahka. Vältida aine sattumist nahale. Takistada staatilise elektri põhjustatud sädemete tekkimist. Tagada piisav ventilatsiooKasutada sobivaid kaitsekindaid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee