Sikafloor®-13 Pronto N, PMMA-vaik tööstuslike põrandate kruntimiseks (tellitav profitoode)

Sika Estonia

Tootekirjeldus
Sikafloor-13 Pronto N
on kahekomponentne kiiresti kõvenev polümetüülmetakrülaatkrunt Sikafloor-Pronto moodulisüsteemis.
Komponent A: vaik Sikafloor-13 Pronto N.
Komponent B: kõvendav pulber Sikafloor-Pronto Hardener.

Kasutuskohad
Sikafloor-13 Pronto N
krunti kasutatakse Sikafloor-Pronto moodulisüsteemis pindamistes nt:

  • tiheda poorideta mehaaniliselt ja keemiliselt püsiva pinde paigaldamisel, kihi paksus 1,6-4 mm
  • erinevate rampide, sõiduradade ja parkimisalade kiireks ülepindamiseks
  • sobib ka toiduainetööstuses kasutamiseks.

Omadused

  • Eriti kiire kõvenemine isegi madalatel temperatuuridel
  • Hea mehaaniline ja keemiline vastupidavus
  • Eriti hea ilmastikukindlus
  • Lahustivaba
  • Osa täielikust moodulisüsteemist mitmesugustele kasutusobjektidele.

Kasutusjuhised
Eeltöötlus
Aluspind peab olema tasane puhas nakkepind, tugev ja kuiv (pinna niiskus maksimaalselt 4 massi%) ja vaba nõrgalt kinnitunud ja lahtistest osakestest. Bituumeni- ja fenoolipõhised määrdumised mõjuvad naket ja kõvenemisprotsessi nõrgendavalt, seetõttu peab need aluspinnalt täielikult kõrvaldama.
Nõrgad aluskihid ja kogu mustus tuleb kõrvaldada mehaaniliselt, nt. freesimisega, graanulpritspuhastusega või teemantlihvimisega. Väga tähtis on kogu tolmu eemaldamine.

Segamine
Siseruumides kasutatakse sädemekaitsega segamistööriistu.

Pealekandmine
Töövahendid pealekandmisel: lühikesekarvaline lambanahast rull või kummisilur.

Töötlemine tavaliste kahjustamata ja poorideta aluspindade korral:
1 x Sikafloor-13 Pronto N

Pealekandmine:
Kantakse peale rulliga. Värskele krundikihile võib puistata kvartsliiva (0,7-1,2 mm), kulu u. 0,5-0,8 kg/m².

Veenduda, et ühtlane poorideta krundikiht kataks aluspinna, kulu minimaalselt 0,3 kg/m². Vajadusel kruntida uuesti.

Töötlemine poorsete aluspindade korral:
2 x Sikafloor-13 Pronto N

Pealekandmine:
Kantakse peale rulliga, umbes 0,3 kg/m² korraga. Tingimustest sõltuvalt on kihtide pealekandmise vaheline ooteaeg 20-30 min (+20 °C).

Tööriistade puhastamine
Vedeldi S. Täiesti kõvenenud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tähelepanu!

  • Optimaalse kõvenemise tagamiseks peab siseruumides õhuvahetus olema 7 korda tunnis. Pealekandmise ja pinna kuivamise ajaks soovitatakse sädemekaitsega sundventilatsiooni.
  • Sikafloor-Pronto moodulisüsteemi tooted ei sobi asfaldi pindamiseks.

Tehnilised andmed
Toode
Kahekomponentne kiiresti kõvenev polümetüülmetakrülaatkrunt.

Värvus
Värvitu

Tihedus
Umbes 1,0 kg/l (DIN 53 757)

Kuivainesisaldus
Umbes 99 mahu%

Keemiline vastupidavus
Talub: nõrkasid happeid ja aluseid, naatriumkloriidi 10% lahust, petrooleumi, määrdeõlisid, pesuvahendid. Talub hetkeliselt süsivesinikke.

Temperatuuritaluvus
Lühiajaliselt kuiva kuumust kuni +100 °C.

Kasutustemperatuur
Minimaalselt +5 °C ja maksimaalselt +30 °C ja alati vähemalt +3 °C kastepunktist kõrgemal. Õhu suhteline niiskus maksimaalselt 80%.

Segamisvahekord
Segamisvahekord Sikafloor-13 Pronto N ja Sika-Pronto Hardener:

Vaik Kõvendav pulber
Sika-Pronto Hardener
(Kõvendava pulbri kogus võib erineda sõltuvalt aluspinna ja õhu temperatuurist.)
   +5ºC  +10ºC  +15ºC  +20ºC +30ºC 
Sikafloor -13
Pronto N (10 kg)
500g 400g 300g 250g 150g

Töötlemisaeg
Materjali töötlemisaeg on sõltuv kõvendamispulbri Sika-Pronto Hardenerkogusest ja töötlemistingimuste temperatuurist. Igal juhul on töötlemisaeg lühike ja praktili-selt kestab mõne minuti.

Töötlemisaeg/
ooteajad erinevate kihtide vahel/
kõvenemine
Sikafloor-13 Pronto N krundi töötlemisaeg on sõltuv kõvendamispulbri Sika-Pronto Hardener kogusest ja töötlemistingimuste temperatuurist.

  +5ºC +10ºC +15ºC +20ºC +30ºC
Töötlemisaeg 15 min 15 min 10 min 10 min 8 min
Ooteajad töötluskordade vahel 90 min 75 min 60 min 60 min 55 min
Kõvenemine 90 min 75 min 60 min 60 min 55 min

Ooteajad töötluskordade vahel
Tingimustest sõltuvalt võib esimest kihti pinnata uuesti umbes 20-30 minuti möödudes (+20 °C).

Kõvenemine
Sikafloor-13 Pronto N
on krunt ja seda ei saa lasta liialt kõveneda, et peale tulev Sikafloor-14 Pronto N liimuks keemiliselt selle külge.

Pakend
Sikafloor-13 Pronto N 10 kg ja 200 kg
Sikafloor-Pronto Hardener 0,5 kg

Säilivus
Avamata originaalpakendis nõuetekohaselt ladustatuna:
Sikafloor-13 Pronto N min 1 aasta
Sika Pronto Hardener min 6 kuud

Ettevaatusabinõud
Keskkond
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse. Sisaldab metüülmetakrülaati. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalisi kahjulikke mõjusid veekeskkonnas.

Transpordiklass
Klassifitseeritud transportimise jaoks.

Jäätmete käitlemine
Järelvalve all põletamine jäätmekäitlusettevõttes. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Kõvenenud toodvõib käidelda ehitusjäätmena.

Tähelepanu!
Enne toote kasutamist tuleb tutvuda ohutusjuhistega. Järgida tootja juhiseid.

Mürgisus
Kergsüttiv. Ärritab hingamisorganeid ja nahka. Vältida aine sattumist nahale. Takistada staatilise elektri põhjustatud sädemete tekkimist. Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada sobivaid kaitsekindaid.

Kasutaja vastutus
Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.
Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimusellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjaltsoovi korral saadaval.

sikalogo_col_neu.gif

SIKA ESTONIA
Punane 42-201, 13619 Tallinn
tel. 6112 720
faks 6112 721
ahas.tony@ee.sika.com
www.sika.ee