Kõue vald käivitas hanke veesüsteemide korrastamiseks


BNS 10.06.2009

Kõue vallavalitsus käivitas hanke Ardu küla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimiseks, rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks.

Hankeleping sisaldab projekteerimist, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist ja ehitamist, kahe tuletõrje veehoidla rekonstrueerimist, ühe reoveepumpla rajamist, kahe reoveepumpla elektri- ja automaatikasüsteemide rekonstrueerimist, pumpade vahetamist ning ühe puurkaevu tamponeerimist.

Pakkuja viimase kolme aasta netokäive peab olema olnud ehituse valdkonnas vähemalt 75 miljonit krooni igal aastal.

Pakkumisi saab hankele esitada 1. juulini.